Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler om Forretningsmodell

    Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler om Konkurransefortrinn

    Denne artikkelen er del 1 av 18 artikler om ØKO-modellen

I denne artikkelserien vil du lære hvordan virksomheten kan bruke økologi som et konkurransefortrinn og bruke økologi som en forretnings- og verdiskapningmodell.

Denne artikkelserien inngår også som en del av flere andre artikkelserier. Les først alle artiklene i denne serien før du så går tilbake til artikkelserien du hold på å lese for å fortsette denne gjennomgangen. 

Fremtiden verdiskapningmodell

ØKO-modellen som presenteres i denne artikkelserien er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell. Dette fordi:

verken samfunnet, næringslivet eller enkeltindividene i verden kan oppnå varig økonomisk vekst hvis den ikke er basert på en bærekraftig utvikling

Med bærekraftig utvikling menes:

en fremtid hvor vi eliminerer mesteparten av bruken av ikke-fornybare ressurser til fordel for fornybare ressurser i verdiskapningen og hvor oppmerksomheten er rettet mot hvordan vi kan redusere ressursbruken totalt sett gjennom verdiskapningprosessen, uten at dette går utover kundeverdiene.

Ettersom dette er et så sentralt begrep, tar jeg for meg begrepet bærekraftig utvikling i en egen artikkel i denne artikkelserien.

Hva er en ØKO-modell?

ØKO-modellen er en forretningmodell og strategi, hvor målet er å realisere “ressursperspektivets” overordnede målsetning som er:

“å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet”.

ØKO-modellen er kort sagt en forretning-, verdiskapning- og ressursforvaltningmodell som prøver:

“å integrere det økologiske systemet, dvs. naturen og miljøet vi alle er avhengig av, med det økonomiske systemet som står for veksten og verdiskapningen i virksomheten og samfunnet”.

øko-modellen

Målet er å skape bærekraftig utvikling 

ØKO-modellens mål er å skape en bærekraftig utvikling for virksomheten gjennom:

“å la økologiske hensyn legge rammebetingelsene for det økonomiske systemet virksomheten er avhengig av for å oppnå vekst og lønnsom drift”.

ØKO-modellens utgangspunkt er at det økologiske og økonomiske systemet ikke er to motstridende systemer, men to systemer som er gjensidig avhengig av hverandre for å skape vekst og velstand for såvel virksomheten, samfunnet som den enkelte borger.

Fra ren økonomisk tenkning til en integrert tenkning

Mens den økonomiske litteraturen frem til 1990-tallet ensidig fokuserte på hvordan virksomheten skulle klare å oppnå en best mulig økonomisk utnyttelse av sine ressurser for å oppnå økonomisk vekst i næringslivet og samfunnet for øvrig, er vi idag ikke ensidig opptatt av å oppnå en best mulig økonomisk utnyttelse av de tilgjengelige ressursene. Dette fordi alle naturressurser vi alle er avhengig av og som inngår i enhver verdiskapningprosess inngår også i et avansert ØKO-system, hvor alle komponentene i systemet er avhengig av hverandre for at  systemet ikke skal komme i ubalanse og miste sin evne til å regenerere de naturressursene som benyttes i verdiskapningprosessen. 

Økologien setter rammebetingelsene for økonomien

Beskattes naturressursene hardere enn det økologiske systemet tolererer tømmes naturens naturressurser og dermed fjerne samtidig mulighetene til at den økonomiske suksessen kan gjentas i fremtiden. Dette ved at naturressursene som verdiskapningprosessen krever blir brukt opp over tid.

Ved at de på krevde ressursene blir stadig sjeldnere etter hvert som de forbrukes blir de stadig dyrere for virksomheten, noe som gjør det vanskeligere å opprettholde prisen og etterspørselen etter virksomhetens produkter og tjenester. i fremtiden Av den grunn må vi prøve å eliminere bruken av ikke-fornybare ressurser i verdiskapningen og sørge for at samfunnet totalt sett ikke forbruker de fornybare ressursene hardere enn de klarer å reprodusere seg selv. 

I tillegg er det et krav at ressursbruken i verdiskapningen ikke påvirker den økologiske balansen i naturen. Dette er viktig fordi i naturen henger alt sammen og alt påvirker alt. Når bøndene begynte å spraye jordene sine med insekts midler for å drepe skadedyr for avlingen deres tenkte ingen på at dette også drepte insekter som naturen er avhengig av for å kunne reprodusere seg selv. Først når det ble klart at biene som står for all forplanting i naturen gjennom spredning av pollen også døde av sprøytingen av jordene og begynte å bli en utryddet dyreart voknet folk opp og skjønte at disse insekts midlene også hadde noen farlige bivirkninger i det økologiske systemet. Idag er global oppvarming blitt et stort problem. Et problem som skyldes at vi de siste 100 årene har forbrent så mye tre, kull, olje og gass at all karbondioksyden har skapt hull i ozon laget som har resultert i en global oppvarming som resultat. For å unngå slike effekter må vi tenke på hvilke miljøvirkninger over tid ressursbruken vår skaper. 

Økologi er et fremtidig konkurransefortrinn

Allerede idag ser vi at myndighetene og i stadig større grad markedet (kundene) begynner å kreve at produktene og tjenestene som tilbys markedet er fremstilt på en måte som er miljøvennlig. Det vil si ikke forstyrrer den økologiske balansen i ØKO-systemet. En trend vi bare kommer til å se bli forsterket de kommende 20 årene, i takt med at folk flest får opp øyne for hvilke katastrofale følger drivhuseffekten og andre forstyrrelser i ØKO-systemet har å si på klimaet og levestandarden på jorden. 

Fremtidens vinnere vil være:

“Dem som klarer å dekke kundenes behov og forventer ved bruk av kun fornybare ressurser”

I bransjer hvor dette ikke er mulig vil vinnerne bli:

“De som klarer å dekke kundenes behov og forventninger med bruk av minst mulig ikke-fornybare ressurser”

Tesla er et godt eksempel på ett selskap som har slått seg opp fra ingenting til å bli ett anerkjent brand i hele den vestlige verden gjennom å være den første bilprodusenten som satset på elektrisk-drevne biler. Skal du være miljøvennlig idag, må du ha en elektrisk drevet bil og siden Tesla frem til idag har vært den eneste produsenten har de alltid hatt ventetid på leveringen av bilene sine. Dette til tross for at de koster vesentlig mer enn bensin og dieseldrevne biler. Samtidig omsettes aksjene deres på børsen for en høyere P/E og P/I enn noe annet bilmerke.

Å satse på “Økologi” som konkurransefortrinn kan som du ser gi enhver virksomhet store konkurransefortrinn.

En viktig del av ressursforvaltningen

Ettersom ØKO-modellen direkte berører virksomhetens ressursbruk og -forvaltning, står ØKO-modellen sentralt i virksomhetens ressursledelse

Leser du denne artikkelen som en del av artikkelserien om “Ressursledelse” anbefaler jeg at du først leser de andre artiklene som inngår i denne artikkelserien om ØKO-modellen, før du returnerer til artikkelserien om ressursledelse. Dette for å gi deg en grundig forståelse av denne grunnleggende modellen som alle virksomheter i fremtiden må bygge sin forretningsdrift på for å oppnå en bærekraftig utvikling. 

Hvilke artikler som inngår i artikkelserien om ØKO-modellen finner du under, sammen med en oversikt over artiklene i artikkelserien om ressursledelse.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << InnteksoptimaliseringForretningmodellens skalerbarhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransefortrinn

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Omdømme (Corporate branding)Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurransefortrinn
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • KIKK modellen
 • Konkurrentalyse («5 forces»)
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Teknologiske fortrinn som konkurransefortrinn
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Verdiskapning som konkurransefortrinn
 • Business Intelligence (BI)
 • Salg og distribusjon som konkurransefortrinn
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell