ØKO-modellen (ECO-modell)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 4 av 18 artikler om ØKO-modellen

Hva er ØKO-modellen?

ØKO-modellen, eller ECO-modellen som den også kalles, er en forretningmodell og verdiskapningmodell utviklet av Kjetil Sander.

ØKO-modellen står ikke bare sentralt i ressursperspektivet som angir:

“Hvordan virksomheten skaffer og forvalter sine ressurser for å oppnå varige konkurransefortrinn og en effektiv ressursutnyttelse”

Den inngår også som en del av virksomhetens verdiskapningprosess og strategiske kjerne

Med verdiskapningprosess menes:

Prosessene og samspillet mellom prosessene virksomheten benytter seg av for å omgjøre ressurser (input) til et verditilbud som har de lovede kundeverdiene (output).

Verdiskapningprosessen er igjen avhengig av hvilken verdiskapningmodell virksomheten har valg. Med verdiskapningmodell menes:

HVORDAN VIRKSOMHETEN SKAPER DE LOVEDE KUNDEVERDIER UTEN AVVIK I KVALITET OG MED MINST MULIG RESSURSBRUK (KOSTNADER)

Verdiskapningmodellen er med andre ord en prosess-kjede bestående av mange del-prosesser i et større prosess system, og viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å omgjøre input (innsatsfaktorer) til output (produkter, tjenester og systemer).

input-output

Med strategisk kjerne menes:

hvilke strategiske mål og strategier virksomheten som en helhet skal nå og følge i en planperiode

strategisk-kjerne

Dette ved at ØKO-modellen trekker opp hvilken forretnings- og verdiskapningmodell virksomheten skal følge for å nå sitt forretningsmål og realisere sin visjon.

Med forretningmodell menes:

 Hvordan virksomheten dekker identifiserte kundebehov, skaper og leverer økonomiske verdier i form av kundeverdier på et psykologisk-, sosiologisk- og antropologisk nivå.

Mens forretningsideen angir hva som er virksomhetens unike ide, hvem som er kundene og hvilke kundebehov virksomheten skal dekke, angir forretningmodellen hvordan virksomheten skal tjene penger på denne forretningsideen. 

ØKO-modellens mål

ØKO-modellens mål er:

å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse.

Dette kan illustreres slik:

Bærekraftig utvikling på næringslivs nivå

ØKO-modellen er en forretnings- og verdiskapningmodell på næringslivs nivå som har som formål å skape bærekraftig utvikling for næringslivet. Med bærekraftig utvikling menes:

å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

eller som begrepet ble definert på det sosiale toppmøtet World Summit on Social Development i 1995:

«bærekraftig utvikling er rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der «økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»

ØKO-modellens grunnpilarer

For å skape en bærekraftig utvikling for en virksomhet bygger ØKO-modellen på 4 grunnpilarer. Disse 4 grunnpilarene er virksomhetens:

 1. Økologi (Miljøet virksomheten må ta hensyn til for å få en bærekraftig utvikling og virksomhetens egen bruk av naturressurser)
 2. Økonomi (Virksomhetens ressursbruk og verdiskapningprosess)
 3. Organisasjon (Menneskene i organisasjonen som skaper kundeverdiene og som setter alle beslutninger ut i livet. Dvs. alle interne forhold og -arbeidsbetingelser).
 4. Markedssystem (Kunden og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å nå sine mål. Dvs. alle eksterne forhold og -arbeidsbetingelser).

For å oppnå en bærekraftig utvikling må virksomheten i følge ØKO-modellen:

integrere virksomhetens organisasjon og markedssystem med virksomhetens økonomiske- og økologiske system til en velfungerende helhet som gir virksomheten konkurransefortrinn og en bærekraftig utvikling

Integrasjonen av disse fire grunnpilarene kan visualisere slik:

eco-modellen

Legg her merke til at det økologiske- og økonomiske systemet er markert med svart, mens organisasjonen og markedssystemet er markert i grått. Dette fordi oppmerksomheten er her rettet mot samspillet mellom det økologiske- og økonomiske systemet, og ikke de to andre støtte systemene som er omgivelsene og organisasjonen disse to primærsystemene må integreres med og ta hensyn til for å fungere som tiltenkt.

4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller

Fremstiller vi parametrene ØKONOMI og ØKOLOGI inn i et 2-dimensjonalt verdikart, kan vi tegne opp fire mulige forretnings- og verdiskapningmodeller som reflekterer hvor godt virksomhetens klarer å oppnå en økonomisk og økologisk korrekt utnyttelse av ressursene sine i sin forretnings- og verdiskapningprosess. To begreper som ikke bare fanger opp utfordringene i ressursperspektivet, men også utfordringene i prosessperspektivet siden vi snakker om virksomhetens verdiskapningprosess. Samtidig som de representerer grunnleggende strategiske beslutninger som berører hele virksomheten for mange år fremover. Tenkningen må derfor starte ved virksomhetens strategiske kjerne for å full effekt av ØKO-modellen.

Ved å se på hvor godt virksomhetens forretnings- og verdiskapningmodell oppfyller modellkravene ØKO-modellen stiller kan vi fremstille modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller på følgende måte ved å kombiner det økologiske- og økonomiske systemet i en todimensjonal matrise.

oko-vennlig

Disse fire ulike verdiskapningprosessene kan forklares slik:

Strategi 1: Destruktiv verdiskapningprosess

Kjennetegn: Lav økologi og lav økonomi

En destruktiv verdiskapningprosess er en lite miljøvennlig verdiskapningprosess som heller ikke er lønnsom. Dvs. at verdiskapningprosessen scorer lavt på både økologi og økonomi.

Slike verdiskapningprosesser må unngås for enhver pris, da de ikke gir noen gevinster for verken naturen eller eierne. Naturen ønsker en verdiskapningprosess som ikke forbruker ikke-fornybare ressurser og som minimaliserer ressursbruken i verdiskapningen, mens eierne ønsker å tjene mest mulig penger på sin økonomiske investering i virksomheten.

Strategiske utfordringer:
Når ingen av ovennevnte fordelene oppnås, verken av naturen eller eierne, bør forretnings- og verdiskapningprosessen legges ned eller rekonfigureres dramatisk gjennom Business Process Reenginering eller lignende tiltak for å kunne få en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell i fremtiden.

Strategi 2: Økonomisk verdiskapningprosess

Kjennetegn: Lav økologi og høy økonomi

Den økonomiske verdiskapningprosessen er en verdiskapningprosess som scorer lavt på økologi, men høyt på økonomi. Dette har vært den foretrukne verdiskapningmodellen frem til nyere tid. Idag innser stadig flere at det ikke lenger holder å lage produkter og tjenester som gir eierne høyest mulig fortjeneste hvis denne verdiskapningprosessen ødelegger naturen og miljøet vi er avhengig av for å leve og gjenta verdiskapningen i fremtiden.

Klassiske eksempler på slike forretnings- og verdiskapningmodeller har i alle år vært olje- og gassindustrien, gruveselskapene og bil-industrien.

Strategiske utfordringer:
De som idag har en økonomisk verdiskapningprosess må snartest mulig begynne å tenke på hvordan de kan gjøre verdiskapningprosessen mer miljøvennlig og hvordan verdiskapningen kan skje med bruk av mindre naturressurser og mer teknologi.

Bruk av ny og bedre teknologi er løsningen for de fleste som ønsker å redusere sitt forbruk av ikke-fornybare ressurser og gjøre sin verdiskapningprosess mer miljøvennlig, slik at de kan oppnå å bli en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell.

Strategi 3: Økologisk verdiskapningprosess

Kjennetegn: Høy økologi og lav økonomi

En økologisk verdiskapningprosess er det motsatte av en økonomisk verdiskapningprosess. I en økologisk verdiskapningprosess scorer virksomheten høyt på økologi, men lavt på økonomi.

Siden eierne ikke tjener penger på slike verdiskapningmodeller skaper de heller ingen vekst for verken samfunnet eller eierne, selv om de ikke skader naturen heller.

Eksempler på slike verdiskapningprosesser har frem til idag vært vind-, bølge- og solkraft som koster langt mer per kilowatt time enn kull-, olje- og gasskraft som har vært de dominerende energikildene de siste 100 årene. De fleste digitale produktene og tjenestene du finner på Internett tilhører også denne kategorien.

Strategiske utfordringer:
Utfordringen for slike verdiskapningmodeller er å gjøre verdiskapningen mer lønnsom. Problemet til slike virksomheter er at de har lykkes å lage en ØKO-vennlig verdiskapningprosess, men mislykkes å markedsføre og knytte verditilbudet til en lønnsom inntektmodell som gjør ØKO-modellen også økonomisk lønnsom. Selve forutsetningen for at eierne skal være interessert i å putte mer penger i virksomheten og oppnå økonomisk vekst.

Strategi 4: Øko-vennlig verdiskapningprosess

Kjennetegn: Høy økologi og Høy økonomi

‘Mens vinnerne frem til idag har vært virksomheter som har klart å etablere en økonomisk verdiskapningprosess, vil vinnerne i fremtidens marked være dem som klarer å etablere en ØKO-vennlig verdiskapningprosess. Det vil si en verdiskapningprosess som kombinerer “god økonomi” med “god økologi”. 

Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen

Å få til en god tilpasning mellom økologien og økonomien er som du skjønner viktig, men ikke tilstrekkelig for å skape en forretnings- og verdiskapningmodell som er istand til skape en innovativ-, verdibasert- og lærende organisasjon som dekker organisasjonmedlemmenes behov og ønsker, samtidig som kundenes forventninger til verditilbudet blir tilfredsstilt på en bedre måte enn konkurrentene er istand til.

eco-modellen

For å få til dette må vi trekk inn de to andre del-systemene i ØKO-modellen; – nemlig organisasjonen og markedssystemet.

Organisasjonen brukes her som en samlebetegnelse for organisasjonskulturen, organisasjonsstrukturen og arbeidsmiljøet virksomheten er avhengig av for å fungere og levere det lovede verditilbudet. Med andre ord alle interne forhold og interne arbeidsbetingelser.

Markedssystemet brukes som en samlebetegnelse for omgivelsene og interessentene virksomheten er avhengig av for å eksistere og vokse i fremtiden. Med andre eksterne forhold og eksterne arbeidsbetingelser som virksomheten selv ikke har en direkte innflytelse over.

Samspillet avgjør suksessen

ØKO-modellens suksess er ikke bare avhengig av verdiskapningprosessen, men like mye hvor godt denne forretning- og verdiskapningmodellen er istand til å dekke organisasjonens, markedets og kundenes behov og forventninger. Samspillet mellom disse fire systemene er dermed det avgjørende for suksessen.

Utgangspunktet er kundenes behov og forventninger

Virksomheten er til for å gi kundene et verditilbud som dekker kundenes behov og forventninger. Kundens behov og forventninger må derfor være utgangspunktet for utviklingen av virksomhetens ØKO-modell. 

Dekker verditilbudet målgruppens behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentenes verditilbud gjør, vil kundene velge konkurrentenes verditilbud og da hjelper det lite hvor ØKO-vennlig selve verdiskapningprosessen er.

I praksis betyr dette at selve verditilbudet og måten det markedsføres på må legges opp på akkurat samme markeds- og kundeorienterte måte som vi gjør idag for å ende opp med et verditilbud som dekker kundenes behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentene. 

Organisasjonen avgjør suksessen

Selv om ledelsen planlegger og legger til rette for verdens mest ØKO-vennlige forretnings- og verdiskapningmodell hjelper dette lite hvis organisasjonen og de som jobber der ikke er villig til å sette planene og beslutningene ut i livet, er lite motiverte, mangler kunnskap, erfaringer eller forståelse for oppgavene som skal utføres. 

Hvilke strategiske utfordringer ledelsen står ovenfor her er avhengig av hvilken forretnings- og verdiskapningmodell virksomheten har ida30g.

De som har en økologisk modell må starte med å endre organisasjonskulturen, normene, belønningssystemene o.s.v. til å bli mer “penge” og “business” orienterte istedenfor å bare fokusere på det økologiske spektret som de gjør idag. 

De som har en økologisk modell har de motsatte utfordringene, da de må få organisasjonen som helhet til å bli mer miljøvennlige i sin tenking og begynne å belønne slik atferd istedenfor bare økonomisk fremgang.

For å oppnå dette må normalt verdiskapningprosessen rekonfigureres og endres gjennom bruk av endringsledelse og verdibasert ledelse.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Bærekraftig utviklingHvilke virksomheter passer ØKO-modellen for? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell