Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 17 av 31 artikler om Bedriftens samfunnsansvar

    Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler om Forretningsstrategi

    Denne artikkelen er del 4 av 19 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning

Hva er ØKO-modellen?

ØKO-modellen, eller ECO-modellen som den også kalles, er en forretningmodell og verdiskapningmodell utviklet av Kjetil Sander.

Modellen er også et strategisk beslutningsverktøy som viser hvordan virksomheten kan oppnå konkurransefortrinn og en bærekraftig utvikling gjennom å posisjonere sin strategiske kjerne riktig ved å kombinere parametrene økonomi og økologi strategisk, og utvikle en forretnings- og verdiskapningsmodell som kombinerer god økonomi med god økologi.

Vi kan dermed si at ØKO-modellen er en forretning-, verdiskapning- og ressursforvaltningmodell som prøver:

«å integrere det økologiske systemet, dvs. naturen og miljøet vi er avhengig av, med det økonomiske systemet som står for veksten og verdiskapningen i virksomheten og samfunnet.»

øko-modellen


ØKO-modellens mål

ØKO-modellens mål er:

«å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse.»

Dette kan illustreres slik:

Bærekraftig utvikling på næringslivs (mikro) nivå

ØKO-modellen er en forretnings- og verdiskapningmodell på næringslivs nivå som har som formål å skape bærekraftig utvikling for næringslivet. Med bærekraftig utvikling menes:

«å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.»

eller som begrepet ble definert på det sosiale toppmøtet World Summit on Social Development i 1995:

«bærekraftig utvikling er rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der «økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»

I praksis vil dette si:

«Bærekraftig utvikling er en fremtid hvor vi eliminerer mesteparten av bruken av ikke-fornybare ressurser til fordel for fornybare ressurser i verdiskapningen og hvor oppmerksomheten er rettet mot hvordan vi kan redusere ressursbruken totalt sett gjennom verdiskapningprosessen, uten at dette går utover kundeverdiene.»

Ettersom dette er et så sentralt begrep, tar vi for oss begrepet bærekraftig utvikling i en egen artikkel.

ØKO-modellens grunnpilarer

For å skape en bærekraftig utvikling for en virksomhet bygger ØKO-modellen på 4 grunnpilarer. Disse 4 grunnpilarene er virksomhetens:

 1. Økologi (Miljøet virksomheten må ta hensyn til for å få en bærekraftig utvikling og virksomhetens egen bruk av naturressurser)
 2. Økonomi (Virksomhetens ressursbruk og verdiskapningprosess)
 3. Organisasjon (Menneskene i organisasjonen som skaper kundeverdiene og som setter alle beslutninger ut i livet. Dvs. alle interne forhold og -arbeidsbetingelser).
 4. Markedssystem (Kunden og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å nå sine mål. Dvs. alle eksterne forhold og -arbeidsbetingelser).

For å oppnå en bærekraftig utvikling må virksomheten i følge ØKO-modellen:

«integrere virksomhetens organisasjon og markedssystem med virksomhetens økonomiske- og økologiske system til en velfungerende helhet som gir virksomheten konkurransefortrinn og en bærekraftig utvikling»

Integrasjonen av disse fire grunnpilarene kan visualisere slik:

eco-modellen

Legg her merke til at det økologiske- og økonomiske systemet er markert med svart, mens organisasjonen og markedssystemet er markert i grått. Dette fordi oppmerksomheten er her rettet mot samspillet mellom det økologiske- og økonomiske systemet, og ikke de to andre støtte systemene som er omgivelsene og organisasjonen disse to primærsystemene må integreres med og ta hensyn til for å fungere som tiltenkt.

4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller

Fremstiller vi parametrene ØKONOMI og ØKOLOGI inn i et 2-dimensjonalt verdikart, kan vi tegne opp fire mulige forretnings- og verdiskapningmodeller som reflekterer hvor godt virksomhetens klarer å oppnå en økonomisk og økologisk korrekt utnyttelse av ressursene sine i sin forretnings- og verdiskapningprosess. To begreper som ikke bare fanger opp utfordringene i ressursperspektivet, men også utfordringene i prosessperspektivet siden vi snakker om virksomhetens verdiskapningprosess. Samtidig som de representerer grunnleggende strategiske beslutninger som berører hele virksomheten for mange år fremover. Tenkningen må derfor starte ved virksomhetens strategiske kjerne for å full effekt av ØKO-modellen.

Ved å se på hvor godt virksomhetens forretnings- og verdiskapningmodell oppfyller modellkravene ØKO-modellen stiller kan vi fremstille modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller på følgende måte ved å kombiner det økologiske- og økonomiske systemet i en todimensjonal matrise.

oko-vennlig

Disse fire ulike verdiskapningprosessene kan forklares slik:

Strategi 1: Destruktiv verdiskapningprosess

Kjennetegn: Lav økologi og lav økonomi

En destruktiv verdiskapningprosess er en lite miljøvennlig verdiskapningprosess som heller ikke er lønnsom. Dvs. at verdiskapningprosessen scorer lavt på både økologi og økonomi.

Slike verdiskapningprosesser må unngås for enhver pris, da de ikke gir noen gevinster for verken naturen eller eierne. Naturen ønsker en verdiskapningprosess som ikke forbruker ikke-fornybare ressurser og som minimaliserer ressursbruken i verdiskapningen, mens eierne ønsker å tjene mest mulig penger på sin økonomiske investering i virksomheten.

Strategiske utfordringer:
Når ingen av ovennevnte fordelene oppnås, verken av naturen eller eierne, bør forretnings- og verdiskapningprosessen legges ned eller rekonfigureres dramatisk gjennom Business Process Reenginering eller lignende tiltak for å kunne få en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell i fremtiden.

Strategi 2: Økonomisk verdiskapningprosess

Kjennetegn: Lav økologi og høy økonomi

Den økonomiske verdiskapningprosessen er en verdiskapningprosess som scorer lavt på økologi, men høyt på økonomi. Dette har vært den foretrukne verdiskapningmodellen frem til nyere tid. Idag innser stadig flere at det ikke lenger holder å lage produkter og tjenester som gir eierne høyest mulig fortjeneste hvis denne verdiskapningprosessen ødelegger naturen og miljøet vi er avhengig av for å leve og gjenta verdiskapningen i fremtiden.

Klassiske eksempler på slike forretnings- og verdiskapningmodeller har i alle år vært olje- og gassindustrien, gruveselskapene og bil-industrien.

Strategiske utfordringer:
De som idag har en økonomisk verdiskapningprosess må snartest mulig begynne å tenke på hvordan de kan gjøre verdiskapningprosessen mer miljøvennlig og hvordan verdiskapningen kan skje med bruk av mindre naturressurser og mer teknologi.

Bruk av ny og bedre teknologi er løsningen for de fleste som ønsker å redusere sitt forbruk av ikke-fornybare ressurser og gjøre sin verdiskapningprosess mer miljøvennlig, slik at de kan oppnå å bli en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell.

Strategi 3: Økologisk verdiskapningprosess

Kjennetegn: Høy økologi og lav økonomi

En økologisk verdiskapningprosess er det motsatte av en økonomisk verdiskapningprosess. I en økologisk verdiskapningprosess scorer virksomheten høyt på økologi, men lavt på økonomi.

Siden eierne ikke tjener penger på slike verdiskapningmodeller skaper de heller ingen vekst for verken samfunnet eller eierne, selv om de ikke skader naturen heller.

Eksempler på slike verdiskapningprosesser har frem til idag vært vind-, bølge- og solkraft som koster langt mer per kilowatt time enn kull-, olje- og gasskraft som har vært de dominerende energikildene de siste 100 årene. De fleste digitale produktene og tjenestene du finner på Internett tilhører også denne kategorien.

Strategiske utfordringer:
Utfordringen for slike verdiskapningmodeller er å gjøre verdiskapningen mer lønnsom. Problemet til slike virksomheter er at de har lykkes å lage en ØKO-vennlig verdiskapningprosess, men mislykkes å markedsføre og knytte verditilbudet til en lønnsom inntektmodell som gjør ØKO-modellen også økonomisk lønnsom. Selve forutsetningen for at eierne skal være interessert i å putte mer penger i virksomheten og oppnå økonomisk vekst.

Strategi 4: Øko-vennlig verdiskapningprosess

Kjennetegn: Høy økologi og Høy økonomi

Mens vinnerne frem til idag har vært virksomheter som har klart å etablere en økonomisk verdiskapningprosess, vil vinnerne i fremtidens marked være dem som klarer å etablere en ØKO-vennlig verdiskapningprosess. Det vil si en verdiskapningprosess som kombinerer “god økonomi” med “god økologi”. 

For å oppnå dette må vi “gjøre mer med mindre ressurser“. Det vil si skape økoeffektive verdiskapningprosesser. Et begrep Støren (1998) definerer slik:

Økoeffektivitet = Ønskede effekter/(kostnader + skadelige effekter)

Dette kan også formuleres som:

Eco-efficiency = Value added/(Environmental impacts + costs)

ØKO-modellen som innovasjonsstrategi

ØKO-modellen er også et godt beslutningsverktøy for å avgjøre hva slags innovasjoner organisasjonen må gjøre i årene fremover for å nå sitt forretningsmål med bruk av den valgte forretningsstrategien. 

Målet for alle virksomheter er å skape en ØKO-vennlig verdiskapning. Vi må dermed ta utgangspunkt i dagens situasjon for å avgjøre hvilken innovasjonsstrategi som vil være mest effektiv.

Har virksomheten idag en økonomisk verdiskapning, dvs. et lønnsomt produkt eller tjeneste med stort vekstpotensiale, er utfordringen å gjøre produktet/tjenesten og verdiskapningsprosessen mer økologisk riktig. Noe som betyr at innovasjonen må fokusere på hvordan vi kan redusere bruken av ikke-fornybare ressurser og den totale ressursbruken. Kan vi ikke direkte finne måter å erstatte de ikke-fornybare ressursene med fornybare ressurser, må innovasjonsprosessen fokusere på hvordan vi kan bytte ut de ikke-fornybare ressursene og redusere den totale ressursbruken ved bruk av ny teknologi, kunnskap, forretningsmodeller og produksjons- og distribusjonsmåter. Avisene ble f.eks. gjort til et miljøvennlig produkt så fort de ble digitalisert og papirutgavene nedlagt, mens energibransjen blir stadig mer miljøvennlig gjennom å gå over til sol-, bølge- og vindkraftverk. 

Har virksomheten idag en miljøvennlig verdiskapning, dvs. en verdiskapning som ikke forbruker ikke-fornyebare ressurser, er utfordringen å gjøre verdiskapningen mer økonomisk. Dvs. mer lønnsomt. Noe som krever at vi har full oversikt over hva som gjør verdiskapningen ulønnsom idag, slik at vi vet på hvilke områder innovasjonsprosessen må fokusere på for å skape en mer effektiv produksjons- og distribusjonsprosess, samt en mer lønnsom salgs- og markedsføringsprosess.

Har virksomheten idag en destruktiv verdiskapning holder det ikke å fokusere på inkrementelle innovasjoner, slik vi kan gjøre i de to andre markedsituasjonene. Står vi ovenfor en destruktiv verdiskapning kan virksomheten kun reddes gjennom å lykkes med å en radikal eller disruptiv innovasjon.

Kilder:

 • Støren,S. (1998): “Design for environment with aluminium extrusions”, Proceedings of the International Conference on Aluminium, INCAL’98, 11-13 February 1998, New Dehli Vol 2
Du leser nå artikkelserien: Bedriftens samfunnsansvar

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Den tredelte bunnlinjen – people, planet, profitØkonomi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
 • Samfunnsansvar i et historisk perspektiv
 • Samfunnsansvar som forretningsstrategi
 • Miljøproblemer
 • Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?
 • Plastikk i natur og hav : Omfang, konsekvenser og tiltak
 • Klimaendringer
 • Global oppvarming (drivhuseffekt)
 • Konsekvensene av global oppvarming
 • Tiltak mot global oppvarming
 • Bærekraftig utvikling
 • Jordens befolkning skaper miljøproblemer
 • Miljøproblemene skaper økt fattigdom og økte forskjeller
 • Fattigdom og fattigdomsbekjempelse
 • Bedriftens samfunnsansvar i fattigdomsbekjempelse
 • Den tredelte bunnlinjen – people, planet, profit
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Økonomi
 • Økologi
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • Forutsetninger for å lykkes med et økologisk produkt
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • Hvordan et økologisk produkt kan skape konkurransefortrinn
 • 10 krav for å oppnå god økologi = god økonomi
 • Økologisk merking
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell
 • Slik blir en tjenestebedrift en miljøvennlig bedrift
 • Du leser nå artikkelserien: Forretningsstrategi

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Bærekraftig utviklingAllianse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Freeman`s generiske interessentstrategier
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Allianse
 • Kjedesamarbeid
 • Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)
 • Strategikart
 • Vekststrategi
 • Vekststrategier for et merke
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Implementeringstrategi og implementeringsprogram
 • Lanseringsstrategi
 • Du leser nå artikkelserien: Ressursledelse og ressursforvaltning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sammenhengen mellom økonomi og økologiSentrale begreper i ressursforvaltning og økonomistyring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Sentrale begreper i ressursforvaltning og økonomistyring
 • Økonomistyring
 • Økonomiplan (ressursplan)
 • Budsjett og budsjettering
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Prestasjonsmåling
 • Du Pont-modellen