ØKO-modellens forretningside


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 11 av 18 artikler om ØKO-modellen

Må starte med strategisk tenking

agenturer.no

Skal virksomheten lykkes med å skape en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell må modellbyggingen starte på et strategisk nivå i form av strategisk planlegging. Den ØKO-vennlige modellen må gjennomsyre hele forretningplanen til virksomheten. Av den anbefaler jeg at du leser mine to artikkelserier om disse temaene hvis du ikke føler deg familiære med dem før du går videre i denne artikkelserien:

 1. Strategisk planlegging
 2. Forretningsplanen

Forretningside

Ettersom den ØKO-vennlige modellen må gjennomsyre hele virksomhetens strategiske kjernen må utviklingen av en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell starte med at denne valgte modellen blir en naturlig del av forretningsideen virksomheten bygger på. 

Forretningsideen fungerer som en daglig guide som forteller eiere, ansatte og omgivelsene hvem som er kundene og hvordan virksomheten skal få tak i, tjene penger og beholde sine kunder. 

Forretningsideen i ØKO-modellen angir HVA virksomheten holder på med gjennom å beskrive fire grunnleggende forhold som til sammen gir HVA dimensjonen mening og innhold: 

 1. Målgruppe: Hvem er virksomhetens kunder?
 2. Behov: Hvilke kundebehov skal virksomheten dekke med sitt verditilbud?
 3. Unikhet: Hva er det som skiller virksomhetens produkt/tjeneste fra konkurrentenes? Hvilke konkurransefortrinn har virksomheten og hvor økologiske er de?
 4. Ressurser: Hvilke ressurser benyttes og forbrukes i verdiskapningen, salg, distribusjon og forbruket av verditilbudet? Ideelt sett bør virksomheten kun benytte fornybare ressurser og fokuset bør være rettet mot hvordan verditilbudet kan fremstilles og brukes med minst mulig ressursbruk

Sammenhengen mellom disse tre komponentene kan visualiseres slik:

forretningside

Legg her merke til at målgruppen er plassert øverst i denne modellen. Dette fordi alle kunder er forskjellige, med forskjellige behov, forventninger og oppfattelse av hva som er unikt. På samme måte er ressursene plassert nederst, da ressursbruken er avhengig av såvel kundebehovene og forventningene som skal dekke som virksomhetens konkurransefortrinn og unikhet.

En god forretningside må inneholde tre hovedkomponenter:

 1. En historie/ide – som forteller hvorfor virksomheten ble etablert, av hvem, med hvilket formål og hva som gjør den så unik at det er vært å ta del i denne historien.
 2. En misjon – som forteller hvem som er virksomhetens kunder og oppgave, eller rettere sagt «Hva virksomheten holder på med for hvem»?
 3. En visjon – som sier noe om hvor virksomheten ønsker å være i fremtiden og som representerer et drømmesyn på hva virksomheten ønsker å oppnå på langsikt, f.eks. i et 10 års perspektiv.

forretningside

Noen velger å slå sammen alle disse tre hovedkomponentene til en felles erklæring som angir alle tre punktene, mens andre velger å dele den opp i tre hovedkomponenter som defineres individuelt. Hvilken av disse løsningene du velger er opp til deg, så lenge du passer på at forretningsideen du presenterer angir det forventede innholdet til hver av disse tre hovedkomponentene.

Historien/ideen en må angi virksomhetens konkurransefortrinn

Selve forretningsideen eller historien bak virksomhetens skal ikke bare være en kort historie som fungerer som en innledning til virksomhetens misjon og visjon gjennom å forteller hvorfor virksomheten ble etablert, av hvem og med hvilket formål. Ideens viktigste formål er å fortelle hva som gjør virksomheten så unik at det er vært å ta del i denne historien gjennom å angi hvilke varige eller halvvarige konkurransefortrinn virksomheten har.

Dette er viktig fordi skal virksomheten kunne overleve i konkurransen med sine konkurrenter, må virksomheten ha unike konkurransefortrinn som gjør at kundene vil preferere virksomhetens verditilbud fremfor dine konkurrenters. Mangler forretningsideen unike konkurransefortrinn er dette ingen god forretningsidé.

Skal virksomheten oppnå suksess med disse konkurransefortrinnene, må de være av en viss varig karakter. Dvs. at det ikke må være svært enkelt for konkurrentene å kopiere dem og implementere dem i sitt eget verditilbud.

For deg som ikke vet hva ett konkurransefortrinn er eller hva som skaper konkurransefortrinn viser jeg til min artikkel om konkurransefortrinn.

Misjonen må angi hvilken ØKO-modell som er valgt

Misjonens oppgave er å fortelle hva virksomheten holder på med for hvem. Misjonen må derfor angi:

 1. Hvem som er virksomhetens kunder (målgruppe)
 2. Hvilke kundebehov og forventninger virksomheten skal dekke med sitt verditilbud.
 3. Hvilken ØKO-modell virksomheten har valgt å bygge sin forretnings- og verdiskapningmodell på

Dette kan gjøres på mange måter. Fôrprodusenten Skretting har f.eks. valg å endre sin misjon til å bli:

“Skretting leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat fisk på en bærekraftig måte”.

Visjonen må angi det overordnede målet

Visjonens formål er å fortelle hva som er virksomhetens langsiktige “drøm” gjennom å angi konkrete mål om hvor virksomheten ønsker å være i fremtiden, f.eks. om 10 år frem i tid.

Tidligere hvor alle virksomheter fulgte en tradisjonell økonomisk forretnings- og verdiskapningmodellen for å oppnå størst mulig avkastning på investert kapital, bestå visjonen normalt av et overordnet økonomisk mål for fremtiden. F.eks. at “vi skal være markedets ledende leverandør, målt i markedsandel og omsetning” eller “vi skal være bransjens mest lønnsomme og innovative selskap i målgruppens øyne“.   

Idag hvor det blir stadig viktigere å følge en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell, hvor målet ikke bare er å skape størst mulig overskudd på kort sikt, men også sørge for en bærekraftig utvikling, må visjonen inneholde både et:

 1. ØKONOMISK MÅL som forteller hvilke  markeds- og økonomiske resultater som skal oppnås.
 2. ØKOLOGISKE MÅL som forteller hvordan verditilbudet skal fremstilles, selges, distribuereres og forbrukes på en økologisk måte, med minst mulig ressursbruk og uten massiv bruk av ikke-fornybare ressurser.

Hvorfor er forretningsideen viktig?

Forretningsideen er viktig, da den danner grunnmuren for all strategisk tenkning og planlegging i virksomheten. Den klargjør intensjonene til virksomheten og starter prosessen som fører til identifisering av mulige problemer og løsninger i ØKO-modellen. Samtidig som den:

 1. legger rammen for “tenkningen” til virksomheten gjennom å trekke opp rammen for virksomhetens virksomhetsfelt (overordnet mål)
 2. gir organisasjonen en visjon å jobbe mot (energien som utløser tenkningen og handlingene som kreves for å nå det overordnede målet).

Vi kan dermed si:

Alt virksomheten er, sier og gjør, må være utledet av virksomhetens forretningside for at virksomheten skal fungere som en helhet med en helhetlig kurs. Derfor er forretningsideen det viktigste enkeltpunktet i forretningplanen.

For nærmere informasjon om forretningsideens betydning og utforming viser jeg til min artikkel om forretningsideen.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ØKO-modellens omdømmeØKO-modellens forretnings- og inntektmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell