Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Når domstolene skal avgjøre en rettstvist, bruker de ikke kun lovverket for å avgjøre hvem som har rett og hvem som har galt. For å løse en rettstvist vil dommerne normalt benytte seg av følgende rettskilder:

  • Skrevne rettsregler (Lovverket)
  • Sedvanerett
  • Rettspraksis
  • Forvaltningspraksis
  • Juridisk teori
  • Forskrifter, forarbeider o.l.

Skrevne rettsregler/Lover

De skrevne rettsregler er selve primærkilden i det norske rettssystemet, og hovedregelen er at loven skal følges. De er imidlertid ikke alltid like lett å alltid forstå hva lovgiverne egentlig har ment, noe som skyldes at de fleste lover er generelle. Dette for å fange opp flest mulig forhold. De fleste rettstvister vil derfor bli løst ved å tolke loven. Tolkningen av loven vil skje etter en av følgende tolkningsprinsipper:

  • Innstrenkende tolkning vil si at man tolker loven mer innskrenkende enn det som går frem av ordlyden. Ved å tolke loven innskrenkende går man ut i fra at lovgiveren har ment at enkelte forhold ikke skal bli rammet av loven.
  • Utvidende tolkning er det motsatte. Tolker man loven utvidende går man ut i fra at lovgiver har ment at loven skal fange opp forhold som ikke eksplisitt er nevnt i lovteksten.
  • Antitetisk tolkning vil si at man ser på hva konsekvensen av det motsatte vil være. Står det f.eks. i loven at det er forbudt å kjøre bil i beruset tilstand, kan man tolke loven antitetisk og komme frem til at det er lov å kjøre bil i edru tilstand (antitetisk).

Det er imidlertid ikke alltid nok å tolke loven for å kunne løse rettstvisten. Dette fordi man kan oppleve at flere ulike lover regulerer det samme rettsspørsmålet, og at de ulike lovene gir ulike løsninger på rettstvisten. Dette kalles en rettskollisjon. For å unngå slike rettskollisjoner brukes følgende prioriteringsprinsippene for å løse problemet:

1. En lov av høyere orden går foran en lov av lavere orden

2.  En spesiallov går foran en generell lov

3. En ny lov går foran en eldre lov

 I tillegg har de ulike lovene også en innbyrdes rangordning som man må ta hensyn til. Pyramiden under viser lovenes rangordning.

Siden lovverket ikke er utformet for å fange opp alle tenkelige forhold og situasjoner, opplever man ofte at det oppstår rettstvister som det ikke finnes noen løsning på i lovverket. I slike situasjoner må dommerne utelukkende støtte seg på de øvrige rettskildene.


Sedvanerett

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.