Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen
    Denne artikkelen er del 2 av 24 artikler om Sirkulær økonomi

Sommerfugldiagrammet: visualisering av den sirkulære økonomien

sommerfugl diagrammet
Kilde: https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram

Den sirkulære økonomien kan visualiseres gjennom sommerfugldiagrammet. Et diagram som viser den kontinuerlige strømmen av materialer i en sirkulær økonomi. Modellen er to hovedsykluser:

 1. Den tekniske syklusenI dette kretsløpet holdes produkter og materialer i sirkulasjon gjennom gjenbruk, reparasjon, reproduksjon og resirkulering.
 2. Den biologiske syklusenI dette kretsløpet blir næringsstoffene fra biologisk nedbrytbare materialer returnert til jorden for å regenerere naturen.

Den biologiske syklusen

Venstresiden av sommerfugldiagrammet tar for seg det biologiske kretsløpet, hvor næringsstoffene fra biologisk nedbrytbare materialer brytes ned og går trygt tilbake til jorden for å regenerere naturen.

Denne syklusen gjelder hovedsakelig produkter som konsumeres, f.eks. mat. Noen andre biologisk nedbrytbare materialer, f.eks. bomull og tre, kan etter hvert gå fra det tekniske kretsløpet til det biologiske kretsløpet når de har degradert til et punkt hvor de ikke lenger kan brukes til å lage nye produkter. 

Sentrale stikkord i dette kretsløpet er:

Regenerering

Regenerering står i hjertet av den biologiske kretsløpet. I stedet for kontinuerlig å forringe naturen, slik vi gjør i den lineære økonomien, bygger vi i den sirkulære økonomien naturkapital. Vi bruker jordbruksmetoder som lar naturen gjenoppbygge jordsmonn og øke det biologiske mangfoldet. Istedenfor å fokusere på hvordan vi kan gjøre mindre skade på miljøet, retter vi nå fokuset mot hvordan vi aktivt kan forbedre det (Ellen Macarthur Foundation, 2022).

Jordbruk, skog og fiske

I en sirkulær økonomi forvalter vi den dyrkbare jorden, skog og fiske på måter som skaper positive effekter for naturen. Vi fokuserer her på å skape sunn og stabil jord, økt biologisk mangfold, forbedret luft- og vannkvalitet, og lagring av mer karbon i jorda.

Når maten er høstet og konsumert, kan næringsstoffene i organiske avfallsstrømmer samles opp og returneres til jorda via prosesser som kompostering og anaerob fordøyelse. Hvis næringsstoffer ikke returneres, blir jorda utarmet, noe som betyr at bønder blir tvunget til å stole i økende grad på kjemisk gjødsel for å holde jordbruksland produktivt (Ellen Macarthur Foundation, 2022).

Kompostering og anaerob fordøyelse

Kompostering er mikrobiell nedbrytning av organisk materiale i nærvær av oksygen. Den kan brukes til å omdanne matbiprodukter og andre biologisk nedbrytbare materialer til kompost, som kan brukes som jordforsterker, og returnerer verdifulle materialer til jordbruksland i stedet for kunstgjødsel. Prosessen er biologisk og involverer naturlig forekommende mikroorganismer, som bakterier og sopp.

Anaerob fordøyelse er en annen måte å gjenvinne materialene som er innebygd i organisk avfall. Som med kompostering involverer prosessen mikroorganismer, men i dette tilfellet i fravær av oksygen. Anaerob fordøyelse produserer biogass og en fast rest eller “nedbrytning”. Denne fordøyelsen kan påføres direkte på jorden eller komposteres og brukes som jordforbedring. 

Biogass, hovedsakelig laget av metan og karbondioksid, kan produseres fra både kompostering og anaerob fordøyelse og brukes som en energikilde som ligner på naturgass. Denne typen energigjenvinning er en del av en sirkulær økonomi siden den er et biprodukt av prosessen med å returnere organisk materiale til jorda (Ellen Macarthur Foundation, 2022).

Kaskader

Disse løkkene i det biologiske kretsløpet bruker produkter og materialer som allerede er i økonomien. Dette kan for eksempel bety å bruke matbiprodukter til å lage andre materialer, for eksempel tekstiler laget av appelsinskall, eller designe nye matprodukter med ingredienser som vanligvis anses som avfall, som ketchup laget av bananskall. Det kan også bety å bruke materialet til bruksområder som dyrefôr. Når produkter eller materialer ikke lenger kan brukes, flyttes de til de ytre løkkene i den biologiske syklusen hvor de returneres til jorda (Ellen Macarthur Foundation, 2022).

Den tekniske syklusen

På den andre siden av sommerfugldiagrammet finner vi det tekniske kretsløpet. Her er fokuset rettet mot de ulike stadiene i det tekniske kretsløpet til et produkt. Målet er her å sørge for at materialet forbli i bruk i stedet for å bli avfall.

Diagrammet består av mindre indre løkker som er omgitt av de større ytre løkkene. De  indre løkkene er de mest verdifulle, da disse løkkene beholder mer av den innebygde verdien til enn et produkt ved å holde det i bruk. En brukt vaskemaskin er f.eks. verdt mer enn summen av delene fordi tiden og energien som ble brukt for å lage den ikke har gått tapt.

Av den grunn bør indre løkker som deling, vedlikehold og gjenbruk prioriteres over de ytre løkkene som bryter ned og resirkulerer produktet. Disse løkkene representerer også en kostnadsbesparelse, da vi bruker produkter og materialer som allerede er i omløp i stedet for å investere tid, energi og materiale på å lage nye produkter. For at de indre løkkene skal fungere best mulig må produktet være designet for dette trinnet.

Den ytterste sløyfen – resirkulering – er derfor siste utvei i en sirkulær økonomi, da resirkulering gjør at vi mister den innebygde verdien produktet har ved at vi reduserer produktet til dets grunnleggende råstoffer.

I praksis betyr dette at vi må begynne å lage produkter som er beregnet til å deles eller gjenbrukes. Produktene må derfor være mer holdbare enn i dag slik at de tåler intensiv bruk. I tillegg må de være designet være modul basert slik at enkeltdelene enkelt kan repareres, oppgraderes og skiftes ut. Materiale produktet er laget av må også være slik at produktet enkelt og kostnadseffektivt kan resirkuleres (Ellen Macarthur Foundation, 2022). 

Kilder:

 • Ellen Macarthur Foundation, 2022. Hentet 15.08.23: https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-biological-cycle-of-the-butterfly-diagram
 • Ellen Macarthur Foundation, 2022. Hentet 15.08.23:https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-technical-cycle-of-the-butterfly-diagram
Du leser nå artikkelserien: Sirkulær økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sirkulær økonomiSirkulær økonomi : – Hvilke næringer har det størst potensialet? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sirkulær økonomi
 • Det tekniske og biologiske kretsløpet i sirkulær økonomi
 • Sirkulær økonomi : – Hvilke næringer har det størst potensialet?
 • Barrierer mot en sirkulær økonomi
 • Virkemidler for å skape en sirkulær økonomi
 • Er et samfunn basert på en sirkulær økonomi realistisk?
 • Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?
 • Modulært design
 • Gjenbruk
 • Delingsøkonomi (deling for forretningsmodell)
 • Materialgjenvinning (resirkulering)
 • Energigjenvinning
 • Deponering av avfall (søppelfylling)
 • Digital plattform
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • Naturressurser
 • ØKO-modellen
 • 10 krav for å oppnå god økologi = god økonomi
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • Den tredoble bunnlinjen – økonomi, økologi og sosialt
 • 3E modellen (Economi, Ecology & Ethics – en modell for bærekraftig utvikling)
 • Hvilke virksomheter passer 3E-modellen for?
 • 3E-modellen sin arbeidsmodell
 • Forretningsetikk og samfunnsasvar