Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 19 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter gjennomgangen av forretningsideen og verditilbudet er det vanlig å beskrive hvilken Corporate Goverance modell, eller selskapsledelse på norsk, virksomheten har valgt for å sikre eiernes behov for styring og kontroll av sine investeringer.

Hvis du ikke vet hva Corporate Goverance er anbefaler jeg at du først leser min artikkelserie om Corporate Goverance før du går videre og starter på arbeidet med din virksomhets Corporate Goverance modell.

Corporate Governance kapittelet i forretningsplanen bør inneholde følgende punkter:

Firmanavn og virksomhetsfelt

Start med å angi selskapets firmanavn, med organisasjonsnummer og registreringdato i Foretaksregisteret, sammen med en kort historie om hvorfor akkurat dette firmanavnet ble valgt. Angi også om firmanavnet er sikret i form av varemerkebeskyttelse og i hvilke land varemerkebeskyttelsen er registrert i, sammen med hvilke bransjekoder registreringen gjelder for.

Er firmanavnet ikke beskyttet gjennom en varemerkebeskyttelse angir du bare bransjekodene selskapet er registrert under i Foretaksregisteret. Har firmanavnet varemerkebeskyttelse angir du både bransjekodene varemerkebeskyttelsen gjelder for og de bransjekodene selskapet er registrert under i Foretaksregisteret.

Angi til slutt hvilket domene selskapet markedsføres under, da dette er en essensiell eiendel i vurderingen av selskapets goodwill og omdømme. 

Selskapsform

Gå så videre og angi hvilken selskapsform virksomheten har valgt, og hvorfor denne selskapsformen er valgt. Dette er en utrolig viktig strategisk beslutning, da selskapsformen avgjør eiernes mulighet til å styre og kontrollere virksomheten. Samtidig som den angir hvilke lover og regler som gjelder på dette området.

De vanligste eierformene i Norge er:

Aksjeklasser og aksjekapital

Er selskapet et aksjeselskap må følgende opplysninger også inngå i beskrivelsen av valg av selskapsform:

 • Aksjekapital – hva er selskapets registrerte aksjekapital og er denne aksjekapitalen innbetalt fult ut?
 • Antall aksjer – hvor mange aksjer har selskapet totalt utstedt?
 • Parikurs – hva er pålydende beløp per aksje (Aksjekapital/Antall aksjer=Parikurs)
 • Aksjeklasser – har selskapet flere aksjeklasser, såkalt A- og B-aksjer, hvor det bare er A-aksjene som har stemmerett på generalforsamlingen? I så fall må dette angis, sammen med hvor mange aksjer som finnes i de ulike klassene.

Børsnotering

Er selskapet børsnotert eller ikke? Mange interessenter lurer på dette, da dette angir hvilke exit-muligheter investorene har og hvilke rapporterings regler selskapet er pliktig å følge.

Hvis selskapet er børsnotert angir du på hvilken børs selskapet er notert, sammen med en angivelse av noteringsdatoen. Det vil si datoen selskapet ble børsnotert. Har selskapet planer om å bli børsnotert må dette angis, sammen med datoen selskapet forventer en slik børsnotering.

Aksjonærer

Angi antall aksjonærer i selskapet og hvem som er de største, sammen med en angivelse av deres eierandel. Hvis noen av aksjonærene er såkalte “strategiske investorer” bør dette også angis, sammen med hvilke strategiske interesser de har i selskapet. På hvilken måte vil de ha innflytelse på driften? Vil de stille sin ekspertise eller nettverk til rådighet?

Angi også hvilken eierinteresser grunderen og ansatte i selskapet har og hvilke opsjonsprogrammer og bonusprogrammer nøkkelmedarbeiderne har. Dette forteller litt om hvilken forpliktelse de føler for selskapets økonomiske utvikling.

Styre

Styret spiller en nøkkelrolle i alle selskaper og må derfor presenteres på en skikkelig måte slik at leserne får en forståelse av hvem som sitter i styret, deres bakgrunn og faglige kompetanse.

Hvor mange sitter i styret og hvem er de? Hvilken erfaring og kompetanse har de? Hvilke oppgaver har styret og hvordan kontrollerer de driften? Tar noen en aktiv del i den operative driften? 

For hvert styremedlem beskrives følgende i korte trekk:

– Kvalifikasjoner
– Rolle i styret (for eksempel ordinært styremedlem, juridisk sakkyndig)
– Engasjement i andre virksomheter
– Antall eide aksjer (nå og i fremtiden)
– Er styremedlemmet ansatt i selskapet?

Bedriftsforsamling

Hvis selskapet også har en bedriftforsamling må du kort angi bedriftsforsamlingen sammensetning og mandat, slik at leseren for en bedre forståelse av sammenhengen mellom virksomhetens styre, bedriftsforsamling og administrerende direktør.

Administrerende direktør

Hvem er administrerende direktør og hvilken bakgrunn har denne personen? Administrerende direktør er øverste leder i selskapet og har dermed stor betydning for virksomhetens resultater. Mange sier de investerer i personer – ikke ideer. Poenget her er at virksomhetens øverste leder er en nøkkelperson som mange investorer, leverandører, lånegivere o.l. vil vurdere nøye når de skal vurdere selskapet. Bruk derfor litt plass på å komme med en god beskrivelse av denne personen i kapittelet om Corporate Goverance. 

Nøkkelmedarbeidere

Ofte finnes det enkeltpersoner som ikke har eierinteresser i selskapet, men som allikevel er viktige i kraft av sin kunnskap og erfaringer. Hvis disse personene er svært viktige for selskapets suksess, og hvis de ikke har økonomiske interesser i det, kan det være meget fornuftig å knytte disse nærmere til selskapet via en eller annen ansettelseskontrakt, bonusordning, opsjoner eller lignende. Det gjelder å sikre seg at disse personene ikke forsvinner.

Etter beskrivelsen av administrerende direktør er det på plass med en kort beskrivelse av virksomhetens nøkkelmedarbeidere, hvilken posisjon de har og hva som gjør dem til nøkkelmedarbeidere. Sammen med en kort beskrivelse av deres bakgrunn. Fortell hvilken kompetanse og erfaring disse personene har, og hva du har tenkt å gjøre for å ikke miste dem.

Legg gjerne med CVèn til alle nøkkepersonene i selskapet som vedlegg til forretningsplanen.

Organisasjonskart

Tegn så opp et organisasjonskart som viser organisasjonsstrukturen til virksomheten og hvilke kommandolinjer som gjelder i virksomheten, da dette gir et godt bilde av oppbygningen av virksomhetens Corporate Governance modell.

Kjedesamarbeid

Er virksomheten en “stand-alone” virksomhet eller inngår virksomheten i et kjedesamarbeid?

Angi hvilket kjedesamarbeid virksomheten inngår i, virksomhetens rolle i dette kjedesamarbeidet, sammen med en kort beskrivelse av selve kjedesamarbeidet. 

De vanligste kjedesamarbeidformene er idag:

Varemerker

Hvis selskapet har egne varemerker angir du også angi hvilke varemerker virksomheten har, sammen med en beskrivelse av hvert enkelt varemerke og en angivelse av om varemerket er beskyttet gjennom en varemerkeregistrering eller ikke.

Hvis varemerket er beskyttet gjennom en varemerkeregistrering må du samtidig oppgi hvilke land denne beskyttelsen gjelder for.

Bank og revisor

Hvilken bank benytter virksomheten og hvem er virksomhetens revisor?

Vedtekter

Vedtektene er selskapets øverste lov. Her er det mulig å angi ulike bestemmelser som regulerer aksjonærenes handlefrihet og/eller tilgodeser bestemte aksjonærer eller interessegrupper. Mens det kun kreves simpelt flertall (minimum 50% av stemmene) på generalforsamlingen å treffe en vanlig beslutning, kreves det minst 2/3-dels flertall på generalforsamlingen for å endre vedtektene. 

Av denne grunn er det viktig å angi alle vedtektsbestemmelser som avviker fra aksje- eller allmennaksjelovens bestemmelser under omtalen av virksomhetens Corporate Governance modell, da dette er et punkt som er av stor viktighet for såvel investorer, lånegivere, strategiske samarbeidspartnere og leverandørene.

Her angir du kun de punktene som avviker fra aksje- eller allmennaksjelovens bestemmelser. Ikke ta med selve vedtektene i forretningsplanen. Selve vedtektene legger du kun ved som et vedlegg til forretningsplanen.

Markedsverdi

Hva verdsettes selskapet til? Når ble denne prisen satt, av hvem og ved bruk av hvilken verdsettelsemetode? For å gi leserne et referansegrunnlag bør virksomhetens nøkkeltall relateres til virksomhetens 2-3 viktigste konkurrenter og bransjegjennomsnittet.

Noen viktige nøkkeltall i denne sammenheng er:

Substans verdi:
Substans verdi er verdien av selskapets kontanter, omløps- og anleggsmidler, regnet om til gjenskaffelsespris i idag.

Selskapsverdi:
Selskapets totale markedsverdi. For børsnoterte selskaper brukes siste omsetningskurs, med en angivelse av hvilken dato omsetningskursen ble registrert. For ikke-børsnoterte selskapet kreves det at du gjennomfører en fundamental analyse for å få en fundamental verdsettelse av selskapet ved hjelp av CAPM modellen.

Markedspris per aksje:
Det vil si: markedspris/antall aksjer = Markedspris per aksje.

P/E:
Angi selskapets Price/Earning tall, da mange investorer og lånegivere bruker denne multippelen til å vurdere og sammenligne selskaper.

P/B:
Angi selskapets Price/Book tall, da mange investorer og lånegivere bruker denne multippelen til å vurdere og sammenligne selskaper.

Utbytte og utbyttepolitikk:
Angi kort virksomhetens utbyttepolitikk og hvilke utbytter som er blitt utbetalt de siste årene. For mange investorer er dette av stor interesse.

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Marked, kunden og konkurrenteneForretninggrunnlaget >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen