Domene og webhotell fra OnNet.no

Valg av problemstilling

En god problemstilling tar utgangspunkt i et ekte problem, et kunnskapshull fagfolk innen bransjen ikke burde være ferdig med å diskutere. 

Hensikten med en problemformulering (problemstilling pluss avgrensning) er at den er
som et kompass som leder deg gjennom arbeidet med teksten din, samtidig som den begrenser det området (pensum) du skal skrive om, og en rød tråd du kan forholde deg til gjennom skrivingen.

Problemstillingen gir et klart bilde av hva oppgaven handler om og hvilke(t) spørsmål du skal diskutere/drøfte. Samtidig som den gir deg en rød tråd til oppgaven, og hjelper deg å velge relevante teori(er) til oppgaven.

Har du ikke har en klar problemstilling med avgrensning (problemformulering), er det lett
at oppgaven blir preget av oppramsing, at den blir emneorientert, og at alt du skriver om blir like viktig (Dysthe et al., 2000).

En god problemstilling kommer imidlertid ikke av seg selv – det er en prosess. Det er derfor viktig å komme raskt i gang med tenkingen omkring den konkrete problemstillingen du skal undersøke i din oppgave. Samtidig som du må være åpen for hvordan problemstillingen kan justeres underveis. 

At du bruker tid på å velge tema og den endelige formuleringen av problemstillingen (undersøkelseproblemet) er ekstremt viktig, da problemstillingen vil avgjøre:

  • Hvordan du forholder det til temaet (hovedproblemet)
  • Hva du skal beskrive eller analyse
  • Hvem du skal studerer og hvordan du studerer dem
  • Hvilke teorier du benytter i dine studier og analyser
  • Valg av forskningsdesign, datainnsamlingmetode og dataanalyseteknikker

Problemstillingen avgjør til syvende og sist hvordan du skal gå fram og hvilke teorier og metoder du kan benytte for å besvare problemstillingen du har valgt å studere. Problemstillingen vil kort sagt legge føringer på hele oppgaven ved at den avgjør hva som er viktig å fokusere på, og dermed også hva som er mindre viktig og/eller
irrelevant for oppgaven.

Velg et tema du er interessert i. Det gjør det interessant, morsomt og lærerikt å arbeide med oppgaven. Samtidig som det gjør det enklere for deg å holde motivasjonen oppe til oppgaven er avsluttet og levert.

Det er ikke slik at noen temaer, metoder eller teorier gir bedre karakterer enn andre. Velg derfor et tema og problemstilling du selv har en genuin interesse for. Å jobbe med oppgaven skal være gøy og lærerikt! Husk det. 

Velg problemstillingtype før selve problemstillingen

Det finnes mange ulike former for problemer og problemstillinger. Ofte kan det være lurt å velge problemstillingtype før vi går løs på formuleringen av selve problemstillingen. Dette for å lede tankene inn i de rette banene.

Vi kan skille mellom fem typer problemstillinger. Disse er:

  1. Beskrivende problemstillinger har som formål å beskrive eller kartlegge en situasjon.
  2. Eksplorerende (utforskende) problemstillinger har som mål å avdekke ny kunnskap om et fenomen, samt finne ut hva fenomenet består av, dvs. konkretisere innholdet i fenomenet. Eksplorerende problemstillinger har også ofte som målsetning å utvikle en teori om fenomenet som kan munne ut i et sett av hypoteser/årsakssammenhenger som kan testes.
  3. Forklarende problemstillinger tar ofte utgangspunkt i teoretiske påstander (hypoteser) og kjente variabler. Formålet er å se på kausale sammenhenger. Forklarende problemstillinger tester ofte hypoteser eller etablerte årsaksforhold og har som målsetning å forstå hvorfor et fenomen oppstår eller hvordan ulike variabler (f.eks. kjønn og alder) påvirker et fenomen (f.eks. arbeidsledighet).
  4. Problemløsende (normative) problemstillinger har som målsetning ikke bare å beskrive og forstå et fenomen, men også å identifisere et problem og utvikle gode tiltak for å løse problemet.
  5. Diagnostiserende problemstillinger kjennetegnes ved at vi står overfor et opplevd problem vi ikke kjenner årsaken til. Slike problemstillinger er også åpne og brede og er gjerne mer kvantitative enn kvalitative. Det problematiske med denne typen problemstilling er at det er vanskelig å finne et fokus for å komme i dybden, fordi det er så mange muligheter.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.