Lightspeed webhotell

Arv og miljøEn sentral diskusjon blant forskere i ulike i fag er i hvor stor grad utviklingen vår blir bestemt av arv eller miljø.

Hva er medfødte egenskaper? Hvilke egenskaper utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss?

De fleste vil i dag mene at det er en kombinasjon av arv og miljø som påvirker utviklingen vår.

Et mer relevant spørsmål er derfor:

– Hvilke av egenskapene våre blir mest påvirket av arv, og hvilke egenskaper blir mest påvirket av miljøet?

 Arv

Hvilke egenskaper som er arvelig bestemt og hvilke som er et resultat av læring, modning og sosialisering (miljøet rundt oss) har det vært forsket mye på. Våre arvelige egenskaper er bestemt av våre kromosomer, gener og DNA. Tre sentrale begrepet som kan forklares slik:

I det befruktede egget som vi alle er et resultat av, har til sammen 46 kromosomer, som danner 23 kromosompar. Hvert kromosompar har ett kromosom fra mor og ett kromosom fra far. 

Gener og DNA

I disse kromosomene ligger genene våre, som er selve arvestoffet, og som går i arv fra generasjon til generasjon. Den viktigste delen av dette arvestoffet kalles DNA-molekyler.

Et menneske har omtrent 25 000 gener, og det er disse genene som:

overfører arvelige egenskaper fra foreldrene våre til oss.

Genene har ulike oppgaver knyttet til ulike deler av oss.

Hvert gen har sin oppgave. I hovedsak går den ut på å produsere visse kjemiske stoffer, og de skal brukes til å påvirke andre celler og stoffet der. Genene virker derfor ikke direkte på atferden vår, men er grunnleggende for det som skal skje senere.

Fysiskmotorisk utvikling

Genene styrer for eksempel utviklingen av muskelcellene. En viktig del av vår atferd, siden vår fysiskmotoriske utvikling avgjør hvordan vi fungerer og hvordan vår fysiske atferd er. Fysisk-motorisk utvikling kan deles i to:

  • Fysisk utvikling – hvordan kroppen utvikler seg
  • Motorisk utvikling – utviklingen av bevegelser og balanse.

Det er nær sammenheng mellom disse to utviklingsområdene, uten at jeg skal komme nærmere inn på dette her. Det som er viktig i denne sammenheng er å huske at det er genene som danner grunnlaget for våre individuelle forskjeller og atferd, uten å styre denne utviklingen direkte. 

Kromosompar

Ulike kombinasjoner mellom de 23 + 23 kromosomene er nesten ubegrenset. Derfor er det ikke rart at vi er så ulike! To befruktede egg vil derfor aldri ha de samme arveanleggene. Unntaket er eneggede tvillinger, siden de kommer fra ett befruktet egg som har delt seg i to.

Mennesker utvikler seg fra det befruktede egget gjennom celledelinger. Nesten alle cellene i kroppen har 46 kromosomer, 23 fra far og 23 fra mor. Unntaket er kjønnscellene, dvs. eggceller og sædceller, som har 23 kromosomer hver.

I et kromosompar finner vi det samme genet på samme plass på begge kromosomene, det kaller vi et genpar. Genene finnes i både dominant og recessiv utgave. Når et gen i et genpar slår ut virkningen av det andre genet, sier vi at genet er dominant.

Det ene genet i et genpar vil dominere i forhold til det andre, og det er dette som avgjør hvilke arveegenskaper som dukker opp. Det dominerende genet avgjør hvilke arveegenskaper du får. For eksempel, hvis en av foreldrene har mørkt hår og den andre har lyset, vil den dominant gen bestemmer fargen på den resulterende barnets hår. Et recessivt gen er det “tapende” genet i genparet, dvs. det genet som ikke blir tatt til følge.

rulle-tungeEnkelte ganger vil vi også kunne finne to svake (recessivt) gen i samme genpar, noe som gir seg utslag i andre individuelle egenskaper enn om vi hadde hatt et dominerende og et svakt gen i genparet. Et eksempel på dette er genet som styrer om du kan rulle tunga di sammen til et rør (dominant) eller ikke (recessivt). Har du minst ett dominant gen i genparet, vil du kunne rulle tunga sammen. Andre nokså vanlige eksempler på dominante–recessive arveanlegg er fregner eller formen på øreflippen din.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg