Hjem Aksjer og verdipapirer Fundamental analys

Fundamental analys

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Residual Income (EVA)

RI modellen analyserer den reelle verdien av egenkapital som summen av to komponenter

Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden.

Strategisk analyse

Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets strategiske prestasjon, --posisjon og -risiko

Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse

For at regnskapet skal være investororientert må det omgrupperes slik at det skiller klart mellom verdiskapning i selskapet og verdiutdeling fra selskapet.

Superprofittmodellen

Superprofittmodellen beregner selskapets verdi som bokført verdi pluss nåverdien av fremtidig residual income.

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Kapitalmarkeds- og markedsavkastningslinjen

Kapitalmarkedslinjen viser risikopremien for effisiente porteføljer som en funksjon av porteføljens standardavvik

Rammeverk for den strategiske analysen

En modell som viser et anbefalt rammeverket for gjennomføringen av den strategiske analysen.

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.

Andre avkastningskrav

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen eller totalkapitalen

Fama-French tre-faktor modellen

Fama og French (1992) hadde til hensikt å kartlegge hvilke påvirkninger markedsbetaen og de observerte anomaliene størrelse, E/P, gjeldsgrad og B/M hadde hatt på den aksjekursen

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Sharpe-ratio

Markowitz utviklet en graf som han kalte «minimum-variance frontier». Denne grafen angir den laveste mulige variansen som en portefølje bestående av risikofylte aktiva kan oppnå for et hvert avkastningskrav.

Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter

Kapitalverdimodellen bygger på modellen til Harry Markowitz (1952, 1959), om investorers valg av portefølje.

Arbitrasjeprisingsteorien (APT)

Å utnytte feilprising av aktiva på en slik måte at en risikofri profitt kan oppnås, kalles arbitrasje.

Rammeverk for regnskapsanalyse

Kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene i selskapet

Analyse og justering av målefeil

Hensikten med å analysere regnskapene til selskapet og bransjen er å oppnå et best mulig bilde av underliggende økonomiske forhold.

Rammeverk for fremtidsregnskap

Utarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnskapsanalysen.

Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier

Sammenhenger mellom selskapers gjennomsnittlige avkastning og karakteristiske egenskaper som ikke kan forklares ut ifra kapitalverdimodellen

Rammeverk for forholdstallsanalyse

Forholdstallanalysen starter med en analyse av risiko (analyse av likviditet og soliditet).

Singel-indeks modellen

For å kunne si noe om forskjellen mellom forventet avkastning og virkelig avkastning, tar vi i bruk singel-indeks modellen