Fundamental analys

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Andre avkastningskrav

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen eller totalkapitalen

Kapitalverdimodellen (CAPM)

Et verktøy for å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje.

Avkastningkrav basert på kapitalverdimodellen (CAPM)

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer

Superprofittmodellen

Superprofittmodellen beregner selskapets verdi som bokført verdi pluss nåverdien av fremtidig residual income.

Residual Income (EVA)

RI modellen analyserer den reelle verdien av egenkapital som summen av to komponenter

Gordons Growth formel

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Dividendemodellen

Dividendemodellen (DDM), også kjent som Gordons formelen, er spesielt populær i USA hvor det er vanlig at selskapene betaler ut en mye større del av...

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene som er tilgjengelig til alle investorer

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap eller aksje på

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.

Rammeverk for fremtidsregnskap

Utarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnskapsanalysen.

Rammeverk for forholdstallsanalyse

Resultatregnskap og balanse er nå omgruppert for investororientert analyse. Vi kan nå gjennomføre en forholdstallsanalyse knyttet opp mot analyse av risiko, lønnsomhet og vekst.Vi...

Analyse og justering av målefeil

Hensikten med å analysere regnskapene til selskapet og bransjen er å oppnå et best mulig bilde av underliggende økonomiske forhold.

Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse

For at regnskapet skal være investororientert må det omgrupperes slik at det skiller klart mellom verdiskapning i selskapet og verdiutdeling fra selskapet.

Rammeverk for regnskapsanalyse

Etter at den strategiske analysen er gjennomført er neste steg å gjennomføre ulike former for regnskapsanalyser. Det vil si kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for...

Rammeverk for den strategiske analysen

En modell som viser et anbefalt rammeverket for gjennomføringen av den strategiske analysen.

Strategiske analyse

Den strategiske analysen  av selskapets verdiskapningprosess og markedssystem er det første steget i den fundamentale verdivurderingen.Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets:Strategiske prestasjonStrategiske...

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden.

Avkastningskrav

For å kunne måle hvorvidt rentabiliteten til et analyseobjekt er god, trengs det et avkastningskrav å se rentabiliteten i forhold til, det samme gjelder underliggende internrente.
Close