Det internasjonale aksjemarkedet

En gjennomgang av det internasjonale aksjemarkedet - fra A til Å.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Aksjeindeks

En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid.

Det norske aksjemarkedet

Det norske aksjemarkedet kan deles opp i to hoveddeler noterte aksjer og unoterte aksjer. Forskjellen kan forklares slik:

Noterte aksjer

Aksjer som omsettes på Oslo Børs ASA. Det vil si aksjer som du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot Oslo Børs.

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.