Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 10 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 9 av 21 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


strategisk-kjerne

Hva er strategisk kjerne?

Den strategiske kjernen tar for seg hvilke

strategiske mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode

Den strategiske kjernen er med andre ord en samlebetegnelse for alle langsiktige planer virksomheten har satt seg. Den strategiske kjernen trekker kort sagt opp virksomhetens kurs for de neste 3-5 årene.

Formålet til den strategiske kjernen er å sørge for at virksomheten kommer nærmere sin visjon og når sine forretningsmål gjennom å følge sin forretningmodell og forretningsstrategi. 

Utledet av forretninggrunnlaget

Av ovenstående grunner vil den strategisk kjernen alltid måtte være utledet av forretninggrunnlaget som angir virksomhetens forretningside, visjon, misjon, verdigrunnlag og omdømme.

Påvirkes av markedsystemet

Foruten at den strategiske kjernen alltid vil være utledet av (en forlengelse av) forretninggrunnlaget, er det umulig å utvikle den strategiske kjernen uten av vi samtidig tar hensyn til virksomhetens markedssystem som forteller hvilke forventninger kunden og omgivelsene har til virksomhetens verditilbud og hvilken konkurransesituasjon virksomheten befinner seg i.

Forretninggrunnlaget, markedssystemet og den strategiske kjernen er dermed avhengig av hverandre for at virksomhetens strategiske kjerne skal fungerer.

rammeverket

Forretningsplanen angir den strategiske kjernen

Når den strategiske kjernen er definert, samles den i en forretningsplan. En overordnet plan for hele virksomheten. For at forretningsplanen skal kunne brukes som et operativt planleggings- og styringsverktøy, må forretningsplanen støttes av ulike delplaner for de ulike delene av virksomheten.

Hva inngår i strategisk kjerne?

Den strategiske kjernen kan deles opp i følgende kjerne komponenter:

Forretningsmål:

Forretningsmålet er et langsiktig mål for hele virksomheten, og er normalt et overordnet mål som støttes om av ulike del-mål som omhandler kritiske suksessfaktorer.

Forretningsstrategi:

Forretningsstrategien er en angivelse av hvilken strategi virksomheten skal følges for å nå forretningsmålet. Forretningsstrategien er dermed en overordnet strategi for hele virksomheten som normalt støttes av ulike del-strategier de ulike del-målene.

Forretningmodell:

Forretningmodellen angir hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på sitt verditilbud.

Verditilbud:

Verditilbudet er en angivelse av hvilke kundeverdier virksomheten skaper for sine kunder og hvordan de skal oppleve disse kundeverdiene i forhold til de kundeverdiene konkurrentene kan tilby.

Ressurser:

Til slutt trenger vi også en angivelse av hvilke ressurser som skal brukes for å nå forretningsmålet. Dette er en overordnet ressursplan som er videre operasjonalisert i ressursperspektivet som tar for seg ressursbruken og ressursforvaltningen.

Tidsperspektiv:

Den strategiske kursen er en langtidsplan som må følges opp av taktiske- og operative planer som bryter ned forretningsmålet og -strategien ned i mellomlange og kortsiktige mål og strategier som kan brukes til operative styringsverktøy for såvel lederne som medarbeiderne. På denne måten får virksomheten planer som strekker seg over tre tidsperspektiver for å ivareta virksomhetens behov for såvel langtids- som kortidsplaner over alle essensielle områder for virksomheten:

 1. Strategisk nivå – langtidsplan for de neste 3-5 årene
 2. Taktisk nivå – mellomlang plan for de neste 1-2 årene
 3. Operativt nivå – kortsiktig plan for de kommende 12 måneder.

Måles etter resultatene de når

Ettersom de fleste virksomheter er skapt for å skape eierverdier for sine eiere og kundeverdier for sine kunder, måles virksomheten, ledelsen, avdelingene, gruppene og enkelt individene i den etter resultatene de skaper. Når de resultatene de involverte partene er blitt enige om, har de gjort en god jobb. Når de ikke disse målene har de gjort en utilfredsstillende jobb. Så enkelt er det bare.

Dette forutsetter imidlertid at alle har klart definerte mål som de kan måles og evalueres etter for å avgjøre i hvilken grad de har gjort en tilfredsstillende jobb. Virksomhetens strategiske forretningsmål må derfor brytes ned i mer kortsiktige del-mål, som igjen brytes videre ned til operative delmål for de ulike avdelingene, prosessene, gruppene og enkelt individene i virksomheten. Mål som er kontrollerbare og lærende slik at vi kan sjekke i hvilken grad vi har lykkes å nå målene og lære av de tiltakene og aktivitetene vi gjør.

For at alle skal vite hvilke mål se skal jobbe mot og som de blir evaluert etter, utvikler vi operative målkort for såvel virksomheten, prosessene og avdelingene som for alle gruppene og individene i den, slik at det er enkelt å evaluere prestasjonen og resultatene deres ved å sette målene i målkortet opp mot de faktisk oppnådde resultatene for å avdekke eventuelle avvik som blir gjort til gjenstand for en avvikanalyse for å lære av årsaken til avviket.

Målkort som bygger på et strategikart

Målene virksomheten setter seg må støttes av strategier som forteller hvordan disse målene skal nås. Målene og strategiene kan derfor ikke ses på som to separate prosesser, da de gjensidig påvirker hverandre. Sammenhengen mellom virksomhetens mål og strategier bør derfor bygge på «årsak-virkningforhold» mellom målene, strategiene og aktivitetene virksomheten skal utføre for å nå disse målene. At det er et årsak-virkningforhold vil si at det er en direkte sammenheng mellom handlingen som uføres (strategien) og resultatet som skapes (målene). 

For å sikre et logisk årsak-virkning forhold mellom de ulike målene og strategiene benytter vi oss av et strategikart  når forretningsstrategien skal bygges opp.

Hvilke elementer vi tar med i strategikartet og hvor mange indikatorer (årsak/virkningsforhold) vi inkluderer er situasjonsbestemt og må tilpasses den enkelte virksomhet og situasjon. Det som er viktig er at strategikartet dekker alle perspektivene i Systemanalytisk Verdiledelse.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Corporate Governance (eierstyring)Forretningmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << VerdigrunnlagSystemet i Systemanalytisk Verdiledelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Systemteori og Kybernetikk
 • Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
 • Markedssystemet
 • Forretninggrunnlaget
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontrollperspektiv
 • Balansegangen mellom system og verdiledelse
 • Systemintegrasjon
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningsplan
  Forretningsplanen er et overordnet rammeverk for forretningsvirksomhetens fremtidige kurs og strategi. Den angir hvilke langsiktige og kortsiktige mål virksomheten skal nå, samt hvordan disse målene s...
  Implementeringstrategi
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.
  Presentasjon av forretningsplanen
  Råd og tips om hvordan du bør skrive forretningsplanen etter at den er ferdig utviklet.
  Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
  Med systemet menes summen av alle verdiaktiviteter, koblinger og samhørighetsforhold mellom dem i virksomheten.
  Risikoformer
  En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
  Verditilbud
  Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
  Situasjonsanalyse
  Situasjonsanalysens formål er å gi et bilde av virksomhetens strategiske situasjon og hvilke strategiske muligheter og trusler som finnes i markedssystemet, den strategiske kjernen og systemet
  Forretningsplanens innhold
  EDet ser ut til at de aller fleste teoretikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.