Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 23 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 45 artikler om Situasjonsanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien vil du lære hva en situasjonsanalyse er, hvordan du går frem for å gjennomføre en og hva du kan bruke den til.

Hva er en situasjonsanalyse?

Enhver plan, uavhengig av hva planen handler om, bør starte med en situasjonsanalyse, hvor man kartlegger planens forutsetninger og rammebetingelser. 

Dette fordi:

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på!

Hva er en situasjonsanalyse (forutsetningsanalyse)?

En situasjonsanalyse, også kalt forutsetningsanalyse, er en detaljert beskrivelse og analyse av virksomhetens verdiskapningprosessmarkedsystem og verditilbud,

Verdiskapningprosessen er alt virksomheten gjør for å skape verditilbudet de har lovet kunden, mens verditilbudet er alt kunden legger vekt på i forbindelse med kjøp og bruk av et produkt eller tjeneste. Markedssystemet er alle forholdene og interessenter i og rundt virksomheten som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre eksistens og vekst. Dette store mangfoldet av påvirkningsforhold kan deles opp i  interne– og eksterne arbeidsbetingelser.

Se gjerne på situasjonsanalysen som et lite markedforskningsprosjekt, hvor målet er å kartlegge verdiskapningprosessen og markedssystemet problemstillinger er avhengig av. Metodikken og teknikkene som benyttes i en situasjonsanalyse er akkurat de samme som gjelder for hvilket som helst markedsforskningsprosjekt.

Hva er formålet med en situasjonsanalyse?

Ingen gjennomfører en situasjonsanalyse for moro skyld. Formålet til enhver situasjonsanalyse er:

å redusere usikkerheten (entropien) i beslutningssituasjonen gjennom å samle inn informasjonen man trenger for å kunne treffe en beslutning

Ettersom målet med planleggingen er å redusere usikkerheten (entropien) ved de beslutningene som skal treffes gjennom:

 1. å skaffe data som gjør det mulig å foreta de rette prioriteringene i tiden fremover
 2. å gjøre tabbene på papiret istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene er dramatiske

… er det naturlig å starte situasjonsanalysen med følgende mentale spørsmål:

Hvilke beslutningssituasjoner vil dukke opp i tidsrommet planen tar for seg og hvilke beslutningsalternativer finnes?

Står vi ovenfor et problemer hvor løsningen sier seg selv (det finnes kun en løsning) eller hvis problemet er uløselig, er det heller ingen grunn til å legge planer (mange synes å glemme dette). En situasjonsanalyse bør derfor starte med å identifisere beslutningsituasjonen og beslutningalternativene.

Generelt kan man si at formålet med situasjonsanalysen er å sørge for at virksomheten ikke havner i disharmoni med markedet og kundens forventninger gjennom å samle inn informasjonen man trenger for å kunne treffe sine strategiske-, taktiske- og daglige beslutninger.

Hvilke forhold må inngå i en situasjonsanalyse?

I en strategisk analyse som går ut på å kartlegge virksomhetens omgivelser og rammebetingelser for å kunne treffe langsiktige beslutninger om virksomhetens fremtidige kurs er det spesielt fem forhold vi studerer i situasjonsanalysen:

 1. Styrker og svakheter: Hvilke styrker og svakheter har virksomheten internt i virksomheten?
 2. Muligheter og trusler: Hvilke muligheter og trusler finnes i omgivelsene?
 3. Ressurser: Hvilke ressurser har virksomheten til rådighet?
 4. Konkurransefortrinn: Hvilke konkurransefortrinn har virksomheten?
 5. Verdier og mål: I hvilken retning ønsker organisasjonen å bevege seg?

Når disse forholdene er analysert kan en organisasjon ta et strategisk valg – ikke før. Skal situasjonsanalysen benyttes til å treffe taktiske- og operative beslutninger vil fokus ligge på andre forhold, avhengig av hva slags beslutning som skal treffes på bakgrunn av situasjonsanalysen. Her gjelder følgende tommelfingerregel:

En situasjonsanalyse MÅ omhandle alle forhold internt i virksomheten og i markedsystemet (omgivelsene) som kan tenkes å kunne påvirke planleggingområdet og som utgjør usikkerheten i en av planens beslutningssituasjoner.

Hvor langt en skal gå vil være avhengig av:

 1. formålet med stasjonanalysen
 2. usikkerheten i beslutningssituasjonene som danner grunnlaget for gjennomføringen av situasjonsanalysen
 3. situasjonsanalysens rammebetingelser (tid, penger og kompetanse).
 4. utvalget og variablene sine egenskaper og målenivå.

Generelt kan vi imidlertid si at en situasjonsanalyse normalt skal gi svar på spørsmål av typen:

 • Hvordan ser omgivelsene ut, og hvor ligger problemområdene ?
 • Hvilke forhold påvirker de, og hva er sannsynlige årsaker til at de er oppstått ?
 • Hvor stor er dissonansen (Forskjellen mellom opplevd og ønsket situasjon) ?
 • Hvilken informasjon trenger vi får å avdekke/løse problemområdet ?
 • Finnes noe av denne informasjonen allerede (i form av sekundærdata)?
 • Hvilke sterke og svake sider finnes internt (i organisasjonen)?
 • Hvilke trusler og muligheter finnes eksternt (i markedsystemet)

Start analyseprosessen med å kartlegge bedriftens interne forutsetninger, da det har lite for seg å kartlegge de eksterne hvis analysen av de interne avdekker ett eller flere forhold som umuliggjør prosjektet.

Skal analysen være et egnet beslutningsgrunnlag for virksomhetens planlegging, må den gi et så korrekt bilde av virksomhetens situasjon som mulig, samtidig som den må anskueliggjøre de mulighetene som finnes innenfor virksomhetens ressursrammer. 

Videre lesing

For å lære mer hva en situasjonsanalyse er, hvilke typer som finnes, hva du bruker dem til og hvordan du går frem for å gjennomføre en anbefaler jeg at du leser resten av denne artikkelserien om situasjonsanalysen. Hvilke øvrige artikler som inngår i denne artikkelserien finner du under.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Markedsplan4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Del 1: Pilotundersøkelse
 • Del 2: Hovedundersøkelsen
 • Samfunnsvitenskaplig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Situasjonsanalysens metodiske forutsetninger
 • Situasjonsanalysen og planens rammebetingelser
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Definisjon av nøkkelbegreper i problemstillingen
 • Synkron- eller diakron analyse?
 • Situasjonsanalysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i situasjonsanalysen?
 • Interessentkart
 • Hvilken informasjon trenger du å samle inn i situasjonsanalysen?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurser og konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurranseanalyse («5 forces»)
 • Kjerneanalyse
 • Verdiskapningprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdi og kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrisen («dyktighet/viktighet» matrisen)
 • Gap-modellen (analyse)
 • Profilkart
 • Analyser av markedet
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Sektorplan analyse av arbeidsbetingelsene
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
  Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand. Å formulere problemstillingen er både vanskelig og viktig
  Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
  Hvordan skal jeg få tak i informasjonen jeg trenger til min situasjonsanalyse? Jeg går her igjennom det du må tenke på.
  Oppfølging av situasjonsanalysen
  Siste fase er oppfølging av resultatene, og går i korthet ut på å kontrollere hvorvidt anbefalingene blir satt ut i livet.
  Business Intelligence (BI)
  Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.
  Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
  Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?
  Synkron- eller diakron analyse?
  Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsr...
  Hvilken informasjon trenger du å samle inn i situasjonsanalysen?
  Når vi snakker om egenskaper ved undersøkelsesenhetene, tenker vi på hvilke variabler vi trenger og hvilke verdier disse variablene kan måles i.
  Analyser av markedet
  Med marked menes:Stedet hvor kjøper og selger møtes for å bytte verdierMarkedsdefinisjonDefiner hvilket marked virksomheten opererer på. Et grunnleggende skille går mellom:Markedet for produksjonsfakt...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.