Hjem 1. Grunnleggende markedsføring

1. Grunnleggende markedsføring

Markedsføring

Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt

Marked

Med marked forstår vi alle typer ordninger som sikrer at det skjer bytte mellom kjøper og selger. Et sted "hvor selgere og kjøpere møtes.

Markedsform (markedsstruktur)

Markedet kan også deles inn etter markedsstruktur og markedsform. Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:

Markedssegmentering

En gjennomgang av hva markedssegmentering er og hvordan man kan bruke segmenteringsteknikker til å splitte et marked opp i mindre markedssegment.

Markedsføringshjulet

Markedsføringhjulet viser hvilke arbeidsoppgaver som normalt inngår i markedsføringbegrepet og relasjonene mellom disse aktivitetene.

Markedssystem

Markedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden. Markedsystemet består av tre mindre delsystemer: Micro-, offentlighet- og makrosystemet.

Orienteringsretninger innen markedsføringen

Hvilke orientering retninger finnes innenfor markedsføringen? Hva er f.eks. forskjellen mellom en produkt- og markedsorientert markedsfører? I denne artikkelen gir vi deg noen av svarene.

Produkt- og produksjonsorientert markedsføring

Begrepene produksjonsorientert og produktorientert markedsføring brukes om hverandre, og betyr stort sett det samme.

Salgsorientert markedsføring

Å være salgsorientert ikke er ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå økt lønnsomhet

Markedsorientert markedsføring

I motsetning til salgsorientering, som fokuserer på å selge det som produseres, fokuserer markedsorientering på å utvikle tilbud som dekker behovet i markedet.

Samfunnsorientering markedsføring

For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører, noe som resulterte i samfunnsmarkedsføring.

Markedsføring i et større perspektiv

De fleste mennesker har i dag akseptert markedsføring som en nødvendighet, selv om man protesterer mot overdrivelser og påfunn av forskjellig art.

Markedsjef

Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling. Det vil si virksomhetens markedsføring og de arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.

Markedsavdelingen

Markedsavdelingen er en samlebetegnelse for virksomhetens markedsføringsapparat. I større virksomheten er dette en egen avdeling som ledes av markedsjefen

Salgs- og distribusjonsapparat

Virksomheten må ha et salgs- og distribusjonsapparat som har kapasiteten som kreves for at det skal være mulig å nå virksomhetens overordnede markedsmål.

Kunden og kundeanalyse

Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.

Produktet / tjenesten må holde mål

Basis produktet og det konkrete produktet eller tjenesten må tilfredsstille kundenes behov og forventninger og det bør inneha konkurransefortrinn i forhold konkurrentene.

Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging

Helhetlig markedsføring vil si at man tenker helhetlig rundt begrepet markedsføring. For å oppnå dette kreves det en systemanalytisk verdiledelse

Oppgavediagnose

For å kunne lage en markedsplan som gir markedsføringen et mål og en kurs, trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå målet.

Markedsføringsoppgavene

Oppgaver som må løses for å oppnå konkurransefortrinn og skape de riktige forventningene, den rette opplevelsen og oppfølgingen til at en kjøp oppstår, med et resultat som skaper såvel kundetilfredshet som kundelojalitet.

Kommunikasjonsoppgaver

Hva er en kommunikasjonsoppgave og hvilke finnes? Hvordan avgjøre hvilke vi har og hvordan løse dem? Her går jeg igjennom disse spørsmålene.

Markedsplan

En gjennomgang av hva en markedsplan er, hvem som trenger en, hva den må inneholde og hvilke planperioder en må gå over. En intro til påfølgende artikler.

Situasjonsanalyse

En analyse av virksomhetens markedssystem og arbeidsbetingelser, med det mål å finne sterke/svake sider, samt muligheter og trusler i omgivelsene.

4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen

Kundeperspektivets fire dimensjoner er omdømme-, rekruttering-, service- og oppfølgingdimensjonen. Forskjellen mellom dem er ...

Før kjøpet: Skape rette forventninger

Forventninger som samsvarer med den opplevelsen de får under kjøpet og sluttresultatet etter kjøpet.

Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene

Får kunden ikke en opplevelse av virksomheten som er i tråd med de forventningene de hadde på forhånd er det umulig å få fornøyde kunder.

Etter kjøpet: Følge opp kunden

Skal gjøre alle førstegangskunder om til lønnsomme gjenkjøpere som blir ambassadører som anbefaler virksomhetens verditilbud til andre.

Verditilbud

Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.

Markedsføringsmiks

Hvordan summen av virksomhetens konkurransevirkemidler skal brukes for å skape konkurransefortrinn og tilføre verditilbudet nye kundeverdier

Produkt

Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold

Distribusjon

Distribusjon er alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å utforme og påvirke varestrømmen fra produsent til den endelige bruker

Service og tjeneste

Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning.

Pris og prisens rolle i en bedrift

Prisen har en særstilling blant konkurransemidlene fordi den direkte påvirker salg og fortjeneste. En prisforhøyelse eller reduksjon har vanligvis større konsekvenser enn noen av de andre konkurransemidlene.

Markedskommunikasjon

En definisjon av begrepet og en gjennomgang av nøkkelkomponentene i definisjonen.

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Markedsprogram (handlingsplan)

Et markedsprogram er en oversikt over hvilke markedsaktiviteter en bedrift skal gjennomføre i et gitt tidsrom.

Servicemarkedsføring

Forskjellen på markedsføring av produkter og opplevelser er at produkter lages før de selges og konsumeres.

Direkte markedsføring

Et interaktivt markedsføringsystem hvor ett eller flere medier benyttes for å skape en målbar reaksjon.

Relasjonsmarkedsføring

Relasjonmarkedsføring er tiltak av gjensidig verdi økende karakter satt i verk mellom personer for å etablere, fastholde og utvikle positive holdninger til et produkt, et merke, en organisasjon eller en organisasjons representanter for å utvikle lojalitet

Nisjemarkedsføring

Foruten disse hovedretningene innenfor markedsføringen som jeg allerede har vært inne på finnes det en rekke nisjeretninger innenfor markedsføringsteorien som det er viktig å være klar over

Digital markedsføring

Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng.

Geriljamarkedsføring

Strategisk bruk av ukonvensjonelle og billige markedsføringsmetoder for å overraske konkurrentene og utnytte tilfeldige markedsmuligheter

Eventmarkedsføring

Eventmarkedsføring er et bredt begrep som omfatter alt fra "homeparty`s", varemesser, firmaturer, teambuilding, til store folkefester og jubileum.

Viral markedsføring

Viral markedsføring er konsepter og budskap av en slik karakter at det "kopierer og sprer seg selv.

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring er den norske betegnelsen på "content marketing". Ett nytt kommunikasjonvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud og løse definerte kommunikasjonsoppgaver.

Nettverksmarkedsføring

Nettverksmarkedsføring eller Multi Level Marketing (MLM) som det også kalles, er en måte å organisere direkthandel på.

AMSTAK og RIKE modellen

Modeller som prøver å forklare hvilke aoppgaver markedsføringbegrepet omfatter og hva som er formålet