Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien vil lære hva ressursledelse er og hvordan du skal gå frem for å sikre virksomheten en optimal ressursutvikling og ressursforvaltning. Deriblant hvordan ressursplanleggingen skal resultere i varige konkurransefortrinn. 

Definisjon >> Ressursledelse

Med ressursledelse menes:

Å lede virksomhetens ressursutvikling og ressursforvaltning på en måte som sikrer virksomheten konkurransefortrinn og en optimal ressursbruk og forvaltning i forhold til virksomhetens forretningsmål.

Utgangspunktet for all strategisk planlegging

Når virksomhetens planer skal utvikles og evalueres tar vi alltid utgangspunkt i virksomhetens:

 • Strategiske kjerne som forteller hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvilken hovedstrategi som skal følges.
 • Ressursperspektivet som forteller oss hvilke finansielle og økonomiske mål virksomheten skal nå i planleggingsperioden.

Disse økonomiske målene er gjerne nedfelt i økonomiplanen som inngår som en del av virksomhetens forretningsplan. Vi kan dermed si at ressursledelse er utgangspunktet for all strategisk planlegging, og at forretningsplanen og økonomiplanen er ressurslederens planlegging- og styrings- og kontrollverktøy.

Økonomiplanen angir ressursbruken

Økonomiplanens formål er:

å angi den optimale ressursbruken i verdiskapningprosessen for å gjøre virksomheten istand til å nå sitt forretningsmål (overordnet resultat- og prestasjonsmål).

penger

Mens forretningsplanen trekker opp virksomhetens langsiktige forretningsmål og hvordan dette målet skal nås, angir økonomiplanen hvilke finansielle og økonomiske mål på et strategisk-, taktisk- og operative nivå som må nås for at virksomheten som helhet skal nå sine langsiktige forretningsmål.

I økonomiplanen brytes de overordnede ressurs- og økonomimålene ned til mindre del-mål for de ulike delene, avdelingene, gruppene og enkeltindividene i organisasjonen, med klare resultat- og prestasjonsmål knyttet til alle verdiaktiviteter, grupper og individer i organisasjonen. 

Ressursperspektivets overordnede mål

Formålet med all ressursledelse er å sikre en god ressursutvikling og ressursforvaltning slik at ressursperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse blir utviklet på en optimal måte og integrert med virksomhetens øvrige systemer.

Ressursperspektivet overordnede målsetning er:

å skape større kundeverdier enn idag med samme eller mindre ressursbruk.

Målet er med andre ord å skape større kundeverdier med bruk av samme eller mindre ressurser enn tidligere. Ressursbruken utgjør kostnader for virksomheten, mens omsetningen fra kundeperspektivet utgjør virksomhetens inntekter. Når dette er sagt, må det samtidig legges til at budsjetteringen av såvel virksomhetens inntektene som kostnadene hører inn under ressursperspektivet. Det er med andre ord ressursperspektivet som trekker opp virksomhetens finansielle og økonomiske kurs i planleggingsprioden. Ressursperpektivet ligger derfor som et referansepunkt for de øvrige perspektivene i Systemanalytisk Verdiledelse.

Ressursperspektivet trekker opp:

 1. hvilke inntekter virksomheten forventer seg i planperioden. Inntektene er resultatet ressursbruken skal skape.
 2. hvilke kostnader virksomheten forventer seg i planperioden. Kostnadene er en angivelse av virksomhetens forventede ressursbruk.
 3. hvilket resultat virksomheten forventer seg i planperioden. Beregnes slik: Inntekter – kostnader = Resultat

Ressursbudsjett

Før det er mulig å sette seg noen klare mål for ressursbruken i verdiskapningprosessen er det påkrevd at vi kjenner til denne verdiskapningprosessen i detalj, slik at vi kan sette opp et ressursbudsjett som angir:

hvilke ressurser hver enkelt prosess og alle samhørighetsforholdene mellom dem, samt alle støtteaktiviteter som er nødvendig for å sikre en kundeopplevelse som overgår de forventningene kundene hadde til sluttresultatet og kundeopplevelsen på forhånd. 

Ressursbudsjettene angir hvilke ressurser (kostnader) som er nødvendig for å skape verditilbudet som skal generere de budsjetterte inntektene til virksomheten. Forskjellen mellom disse inntektene og kostnadene utgjør virksomhetens overskudd (lønnsomhet).

Skal du bli en dyktig ressursleder må du dermed lære deg budsjettering og budsjettkontroll, da disse verktøyene er uunværlige i all ressursledelse. Jeg anbefaler her at du leser vår artikkelserie om budsjettering.

Regnskapsanalyser

For å avgjøre i hvilken grad virksomheten klarer å nå sine resultatmål må det gjennomføres periodiske ressurs- og regnskapanalyser som har som mål:

 • å avdekke om verdiskapningprosessen holder seg innenfor de ressursbudsjettene (kostnadene) som er satt for ressursbruken
 • å avdekke om ressursbruken ender opp med å skape de kunde- og eierverdiene (inntektene) som var forventet i forhold til ressursbruken
 • å avdekke om virksomheten oppnår det resultat (overskudd/lønnsomhetsmål) som var forventet (inntekter – kostnader = resultat)

Dette gjøres ved å sette ressursbudsjettene opp mot regnskapene og gjennomføre ulike former for regnskapanalyser. 

Regnskapanalysenes formål er:

å kontrollere den faktiske ressursbruken i forhold til den budsjetterte ressursen og kontrollere at ressursbruken genererer de forventede kunde- og eierverdiene i forhold til ressursbruken.

 Dette krever at du behersker ulike former for regnskapsanalyser for å kunne bli en dyktig ressursleder. Jeg anbefaler her at du leser vår artikklelserie om regnskapsanalyser for å lære grunnleggende regnskapsanalyser.

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Hva er en ressurs? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Hva er en ressurs?
 • Hvilke ressurser har en virksomhet?
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Prognoser og busjetter
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Ressursforvaltning
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Økonomistyring
 • Du Pont-modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Ressursforvaltning
  Siden ressursbruken direkte påvirker virksomhetens lønnsomhet og konkurransestyrke står ressursforvaltning sentralt i Systemanalytisk Verdiledelse.Med ressursforvaltning menes:Planlegging, gjennomføri...
  Verdiregnskap
  Verdibasert ledelse går ut på å skape verdier for en lang rekke interessegrupper, noe som kommer tydelig frem i verdipyramiden som viser hvilke interessegrupper enhver virksomhet må skape verdier for ...
  Hva er en ressurs?
  Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier
  Prognoser og busjetter
  Økonomiplanen som skal trekke opp virksomhetens kostnader og inntekter, slik at virksomheten kan beregne sin fremtidige lønnsomhet (overskudd).
  Resultatmål
  Et mål som forteller hva resultatet av innsatsen skal bli i kroner og ører. Normalt uttrykt som et lønnsomhetsmål.
  Kostnad-nytte-analyse
  En metode der både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. Tiltaket kan være å bytte ut en ressurs i verdiskapningen med et substitutt.
  Du Pont-modellen
  DuPont-modellen er en skjematisk måte å vise hvordan virksomhetens totalrentabilitet blir skapt
  Økonomisjef (CFO)
  Økonomisjefen har det øverste ansvaret for virksomhetens økonomi og ressursforvaltning. utarbeiding av økonomiske mål og -strategier, investeringsplaner, budsjetter og regnskapet
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.