Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 9 artikler om Personlighet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


sigmund-freudSigmund Freud sin psykoanalyse er en mye brukt modell for å forklare vår personlighet og atferd.

Teorien vektlegger betydningen av det ubevisste sjelsliv og erfaringer i barndommen for utviklingen av og funksjonen til menneskets psykiske liv.

Psykoanalysen påstår at det er indre drivkrefter som styrer vår atferd og danner vår personlighet

De viktigste poengene i Freuds psykoanalyse som har betydning for forbrukeratferden kan sammenfattes slik:.

I sin teori om psykoanalysen kom Freud selv på begynnelsen av 1900-tallet med den første omfattende teorien om personlighet. Den la vekt på at atferd er bestemt av indre behov og krefter som ofte er i konflikt med hverandre. Freud mente at disse kreftene skaper personligheten vår. Mye av dette skjer bevisst, men mange av disse kreftene er også ubevisste.

Freud mente de ubevisste kreftene (skjulte følelser og ønsker) var de viktigste, og at de skaper psykisk energi som kommer til syne i hverdagen gjennom blant annet drømmer eller såkalte «slip of the tongues«.

Personligheten er i følge Freud delt inn i tre deler:

 • Id: Dette er en ubevisst del av oss som alltid er styrt av hva vi har lyst til å gjøre og som søker umiddelbar tilfredsstillelse (instinkter)
 • Ego: Dette er en realistisk og stort sett bevisst del av personligheten vår som lar ønskene fra id bli oppfylt på måter som er sosialt aksepterte (realisme)
 • Super-ego: Dette er en både bevisst og ubevisst moralsk del av personligheten som en bevisst og ubevisst del av oss som vil følge samfunnets normer og hele tiden vurderer tanker, følelser og handlinger (moral)

De tre delene av personligheten er hele tiden i konflikt med hverandre. Ego forsøker å styre lystene fra id, mens superego «dømmer» egos jobb med å kontrollere id.

La oss ta et eksempel: Du har egentlig lyst til å bli hjemme i sengen i stedet for å gå på skolen (id), men det er ikke lov å skulke (super-ego). Du velger derfor å være «syk» den dagen (ego). Ego har funnet en måte å få ids ønsker oppfylt på en sosialt akseptert måte!

Mens noen er enige med Freud, mener andre at han ikke la nok vekt på sosiale faktorer og at han var for opptatt av det seksuelle aspektet. Erik Erikson var en slik psykolog. Han kom med en sosial læringteori, som sier at personligheten vår blir formet hele livet. Han lanserte åtte faser i utviklingen av vår personlighet, og hver fase har stor betydning for hvordan vår personlighet blir til. Hvordan konfliktene i hver livsfase blir løst bestemmer i følge han hvordan vi blir i forhold til blant annet trygghet (fase en), initiativ (fase tre) og nærhet (fase seks). De konfliktene og utfordringene vi møter på former altså i stor grad vår personlighet.

Generelt sett er de første årene viktigst, for personligheten er mer stabil etter at vi blir voksne. Særlig er den femte fasen til Erikson viktig i formingen av vår identitet. Men som vi har sett gjennom Eriksons teori så kan vi endre oss mye også etter at vi har blitt voksne (fasene seks til åtte).

Freuds psykoanalytiske teori om personlighet fortsetter å påvirke vår tankegang i dag. Flere kjente psykologer, som Erikson, har også videreutviklet hans teorier. Men psykologer fra andre perspektiver har også vært i sterk opposisjon til hans tanker. Psykoanalysen har særlig vært kritisert for at mange av teoriene er vanskelige å teste vitenskapelig.

En markedsfører som vil komme på talefot med forbrukerne, bør i henhold til denne teori henvende seg til alle tre psykiske instanser. Det vil si:

 1. Pirre den lekende, lyst og lykkesøkende delen av oss (ID) med emosjonelle inntrykk
 2. Overbevise vårt ansvarlige EGO om at dette er et lurt valg
 3. Forsikre vårt dømmende SUPEREGO om at dette er i samsvar med rådende verdier, regler og etikk

Å bare spille på lystene kan fort skape protester hos EGO og SUPEREGO. Å bare bruke pekefinger og fornuft vil ikke vekke nysgjerrigheten i oss.

Kilde: wiki.rogfk.no, Blindheim & Sætherang (93)

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Personlighet og trekkteorierPersonlighet basert på sosial læring teori >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlighet
 • Personlighet og typeteorier
 • Personlighet og trekkteorier
 • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
 • Personlighet basert på sosial læring teori
 • Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
 • Interaksjonistiske syn på personlighet
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Personlighet
  De karakteristiske mønstre av tanker, følelser og handlinger som utgjør et individs særegne stil og som innvirker på det tilpasning til omgivelsene
  Personlighet og typeteorier
  Typeteoriene prøver å klassifisere folks personlighet i ulike personlighets kategorier som beskriver hva som karakteriserer deres personlighet.
  Personlighet og trekkteorier
  Trekkteoriene tar sikte på å studere de ulike personlighetstrekkene som hvert enkelt mennesket har, for å komme frem til en omtrentlig beskrivelse av en person.
  Personlighet basert på sosial læring teori
  Sosial læringsteori er på mange måter motsvaret til psykoanalysen. Mens psykoanalysen påstår at indre drivkrefter bestemmer vår atferd, mener de sosial læringsteori at det er omgivelsene som styrer de...
  Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
  I fenomenologien er det ikke våre indre drivkrefter (psykoanalysen) eller ytre drivkrefter (sosial læring teori) som styrer vår atferd og danner vår personlighet, men vårt selvbilde.
  Interaksjonistiske syn på personlighet
  Sier at situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.
  Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
  Våre psykologiske forsvarsmekanismer har som oppgave å fordreie og omskape det opplevde selvbildet slik at det bedre stemmer overens med det ønskede selvbildet.
  De Fem Store - femfaktormodellen for personlighet
  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.