Prosessperspektivet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 12 av 21 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


systemet i systemanalytisk verdiledelse

Prosessperspektivet er 1 av 6 perspektiv i systemet til systemanalytisk verdiledelse. Mens ressursperspektivene tar for seg ressursene som er nødvendig for å skape de lovede kundeverdiene, tar prosessperspektivet for seg systemet og prosessene som er nødvendig for å gjøre om disse ressursene til det lovede sluttresultatet (produkter og tjenester).

prosessperspektivet

Prosessperspektivet står for verdiskapningen

Prosessperspektivets formål er å skape de kundeverdiene som er lovet. Prosessperspektivet er fellesbetegnelsen for alle planer, prosesser, aktiviteter og samhørighetsforhold som inngår i verdiskapningprosessen som skaper virksomhetens lovede verditilbud.

Med verdiskapningprosess menes:

alt virksomheten gjør for å skape kundeverdier (summen av virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

Siden det er stor forskjell å drive en industribedrift og et konsulentselskap finnes det ingen standardisert måte å beskrive hvordan verdiskapningen i en virksomheten skjer på. 

Verdikonfigurasjon

Tradisjonelle industribedrifter skaper sine verdier normalt ved bruk at et verdikjede-system,  mens advokater og konsulenter skaper dem gjennom verdiverksted. En tredje variant er f.eks. teleselskapenes verdiskapning som skjer gjennom et verdinettverk.

I de senere årene har vi også begynt å skille mellom tradisjonelle- og digitale verdikjeder, da måten kundeverdiene skapes på Internett er vesentlig forskjellig for verdiskapningprosessen i den tradisjonelle økonomien. Med dette kom også de hybride-verdikjedene som er ulike måter å prøve å kombinere de tradisjonelle- og digitale verdikjedene i nye unike verdiskapningprosesser som gir dem økt konkurransekraft.

Verdiskapningprosessens innhold, sammensetning og funksjon er dermed avhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten har valgt, og hvilken verdiskapningprinsipp virksomheten driver etter. Det er stor forskjell på å drive en profittmaksimerende virksomhet i forhold til en offentlig etat eller non-profit organisasjon.

Et resultat av 4 kjerneprosesser

Uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten har valg og hvilket verdiskapningprinsipp de driver etter vil virksomhetens kundeverdiene virksomheten skaper uansett være et resultat av:

hvordan denne verdiskapningen skjer ved bruk av virksomhetens kjerneprosesser

Uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten har valgt er den allikevel avhengig av minst 4 kjerneprosesser for å skape sine kundeverdier. Disse 4 kjerneprosessene er:

  1. Teknologiske prosesser – prosesser som involverer bruk av teknologi og maskiner
  2. Menneskelige prosesser – sosiale og menneskelige prosesser, relasjoner og koblinger i prosess systemet
  3. Strukturelle prosesser – strukturen som er nødvendig for at prosessene skal virke.
  4. Informasjon – informasjonen og kunnskapen som benyttes for å knytte de ulike kjerne- og prosessene sammen til en helhet.

Innholdet i disse 5 prosessene og samspillet mellom dem er det som danner verdiskapningprosessen som skal skape verdifulle kundeverdier som resulterer i eierverdier gjennom å tilfredsstille eller overgå forventningene kundene hadde til sluttresultatet eller opplevelsen på forhånd. Modellen under viser innholdet og sammenhengen mellom disse kjerneprosessene.

kjerneprosesser
Kjerneprosessene i proessperspektivet

teknolog-integrasjonDisse kjerneprosessene støttes så av et sett støtte- og styringsprosesser som er nødvendig for at kjerneprosessene skal virke og produsere de forventede kundeverdiene med forventet prosesskvalitet.

Hovedprinsippet til prosesssystemet er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang.

Prosesstyring verktøy

For å kartlegge og se sammenhengen mellom prosessene benytter vi oss av prosesskart og prosesskort for alle kritiske suksessprosesser. Det vil si alle kjerneprosesser som er viktig for å skape kundeverdiene.  

Alle kjerne- og støtteprosesser har en en definert kvalitetstandard for hvilken prosesskvalitet prosessen skal ha og et definerte prestasjonsmål som forteller hvilke prestasjoner prosessen må oppnå for å kunne skape virksomhetens resultatmål.

Prinsippene fra Balanced ScoreCard (balansert målstyring) benyttes for å overvåke og måle effekten av hver enkelt kjerne- og støtteprosess som er samlet i et målkort for prosessen på et avdeling, gruppe og individ nivå.

Ettersom systemanalytisk verdiledelse er opptatt av å skape best mulig totalkvalitet i alle forretningsprosesser benytter systemanalytisk verdiledelse seg av hovedprinsippene fra Total Quality Managment (Total Kvalitetsstyring) og EFQM modellen for å kvalitetssikre disse prosessene. For å strømlinjeforme hver enkelt av disse prosessene og samhørighetsforholdene/koblingene mellom dem og eliminere alle former for sløsing i disse prosessene lener vi oss samtidig til prosessfilosofien til Lean.

Siden markedssystemet virksomheten inngår i og alle forretningsprosessene er under konstant endring må virksomheten og alle dens prosesser konstant tilpasses de endrede arbeidsbetingelsene. For å få dette til praktiserer systemanalytisk verdiledelse grunnprinsippene fra endringsledelse, mens grunnprinsippene fra prosessledelse utgjør styringrammen for de resterende generelle spørsmålene og utfordringene som hører under prosessledelse.

Kilder:

  • http://www.magma.no/forer-investering-i-kvalitetssystem-til-prosessledelse
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << RessursperspektivetKundeperspektivet >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Systemanalytisk Verdiledelse
  • Verdibasert ledelse
  • Systemteori og Kybernetikk
  • Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
  • Markedssystemet
  • Forretninggrunnlaget
  • Omdømme (rykte og profil)
  • Verdigrunnlag
  • Strategisk kjerne
  • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
  • Ressursperspektivet
  • Prosessperspektivet
  • Kundeperspektivet
  • Supportperspektivet
  • Læring og vekstperspektivet
  • Styring og kontrollperspektiv
  • Balansegangen mellom system og verdiledelse
  • Systemintegrasjon
  • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
  • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
  • Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
  • Andre artikler i samme kategori er:

    Kjerneprosess 3: Menneskene
    Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.
    Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
    Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.
    Prosessmåling og målekort
    For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.
    Hva er en prosess?
    En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)
    Prosesshierarki (Strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser)
    Del-prosessene som utgjør verdiskapningprosessen bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser
    Fra systemtenkning til mer komplekst syn på verdikjeden
    20. århundre: SystemtenkingFør årtusenskiftet handlet verdiskaping mest av alt om å gjøre «mer av det samme» med stadig lavere kostnader. Slike kost–nytte-betraktninger gjorde den enkelte virksomhet t...
    Prosessystemet
    En gjennomgang av prosessen fra input i form av innsatsfaktorer til det endelige sluttresultatet i form av et produkt eller tjeneste (output) foreligger.
    Ressursperspektivet
    Ressurs perspektivet er viktig i SV-ledelse fordi ressursene virksomheten har til rådighet avgjør virksomhetens evne til å handle og utfolde seg.
    DEL
    Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.