Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 9 artikler om Personlighet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 22 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er personlighet?

Personlighet er en fellesbetegnelse vi bruker for å beskrive den karakteristiske måten et individ reagere på – tankemessig, følelsesmessig og ved ytre adferd. Karakteristisk betyr i denne sammenheng at reaksjonene er et uttrykk for individets egenart, ikke den ytre situasjon.

Personlighet er de egenskaper som gir en person deres individuelle særpreg

Personlighet kan defineres som:

“de karakteristiske mønstre av tanker, følelser og handlinger som utgjør et individs særegne stil og som innvirker på det tilpasning til omgivelsene”

eller som:

«Personlighet er distinkte og relativt stabile måter å tenke, føle og handle på»

Som det går frem av definisjonen er begrepet personlighet meget sammensatt og omfatter svært mange forhold. 

Hva skaper personligheten?

Personligheten skapes i våre 18 første leveår av samspillet mellom miljøet vi vokser opp og modnes i og av vår genetiske arv. Sosialiseringsprosessen står med andre ord sentralt i formingen av vår personlighet.

Personlighetstrekk

Personligheten omfatter alle mer varige egenskaper hos personen, slike som behov, temperament, evner, vaner, holdninger, verdier, interesser, selvoppfatning og typisk væremåte. Disse blir ofte kalt for personlighetstrekk.

Legger vi til grunn trekkteorienes syn på personligheten kan vi si at en persons personlighet er summen av alle deres personlighetstrekk.

Summen av en persons personlighetstrekk = Persponlighet

Type og trekkteorier

I psykologien finnes det en rekke personlighetteorier som prøver å forklare hvilken personlighet folk har og hva den består av. De fleste lar seg imidlertid plasseres i en av følgende to hovedkategorier:

 1. Typeteorier – prøver å plassere folk inn i ulike personlighetstyper (kategorier) som skal beskrive hvilken personlighet de har.
 2. Trekkteorier – prøver ikke å klassifisere folk i personlighetskategorier, men sier at vi alle har mange ulike personlighetstrekk som vil være fremtredende i større eller mindre grad i ulike situasjoner,

Typeteoriene er ikke lenger særlig populære innen moderne psykologi. Dette fordi de egner seg lite til å fange opp det store mangfold og den store variasjonsbredden som finnes. Å tro at mennesket er så enkelt sammensatt at det er mulig å kategorisere dem inn i et antall kategorier (typer), er utopi. Imidlertid bruker mange markedsførere dem, da de representerer en forenkling av virkeligheten som passer godt til den tradisjonelle målgruppetenkningen.

Personlighetteorier

Det finnes en rekke teorier innen psykologien og samfunnsvitenskapen som prøver å forstå og forklare hva som skaper vår personlighet. De mest sentrale er:

Problemet med personlighet er at begrepet er vanskelig å operasjonalisere og teste empirisk. Samtidig som teoriene ikke tillater klare prediksjoner.

Hvor foranderlig er personligheten?

Siden vi ikke har noen personlighet når vi blir født, endrer personligheten seg relativt mye de første leveårene. Fra 4-års alderen begynner den imidlertid å stabilisere seg, selv om den ennå endres frem til slutten av tenårene (18-19 års alderen). Etter dette endrer personligheten seg svært lite for de fleste.

En rekke studier viser at vår personlighet ser ut til å være relativt konsistent – på tvers av tid og situasjon. Av den grunn brukes personligheten mye i markedsføringsammenheng når vi skal segmentere markedet og foreta målgruppedefinisjoner.

Personlighet kan måles ved hjelp av spørreskjemaer. Målingene kalles da gjerne en personlighettest.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Personlighet og typeteorier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlighet
 • Personlighet og typeteorier
 • Personlighet og trekkteorier
 • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
 • Personlighet basert på sosial læring teori
 • Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
 • Interaksjonistiske syn på personlighet
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Holdninger
      Andre artikler i serien er: 
 • Psyko-sosial påvirkning
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Sosialiseringsprosessen
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Personlighet og typeteorier
  Typeteoriene prøver å klassifisere folks personlighet i ulike personlighets kategorier som beskriver hva som karakteriserer deres personlighet.
  Personlighet og trekkteorier
  Trekkteoriene tar sikte på å studere de ulike personlighetstrekkene som hvert enkelt mennesket har, for å komme frem til en omtrentlig beskrivelse av en person.
  Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
  Sigmund Freud sin psykoanalyse er en mye brukt modell for å forklare vår personlighet og atferd. Teorien vektlegger betydningen av det ubevisste sjelsliv og erfaringer i barndommen for utviklingen av ...
  Personlighet basert på sosial læring teori
  Sosial læringsteori er på mange måter motsvaret til psykoanalysen. Mens psykoanalysen påstår at indre drivkrefter bestemmer vår atferd, mener de sosial læringsteori at det er omgivelsene som styrer de...
  Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
  I fenomenologien er det ikke våre indre drivkrefter (psykoanalysen) eller ytre drivkrefter (sosial læring teori) som styrer vår atferd og danner vår personlighet, men vårt selvbilde.
  Interaksjonistiske syn på personlighet
  Sier at situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.
  Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
  Våre psykologiske forsvarsmekanismer har som oppgave å fordreie og omskape det opplevde selvbildet slik at det bedre stemmer overens med det ønskede selvbildet.
  De Fem Store - femfaktormodellen for personlighet
  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.