Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 9 artikler om Personlighet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 22 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er personlighet?

Personlighet er en fellesbetegnelse vi bruker for å beskrive den karakteristiske måten et individ reagere på – tankemessig, følelsesmessig og ved ytre adferd. Karakteristisk betyr i denne sammenheng at reaksjonene er et uttrykk for individets egenart, ikke den ytre situasjon.

Personlighet er de egenskaper som gir en person deres individuelle særpreg

Personlighet kan defineres som:

“de karakteristiske mønstre av tanker, følelser og handlinger som utgjør et individs særegne stil og som innvirker på det tilpasning til omgivelsene”

eller som:

«Personlighet er distinkte og relativt stabile måter å tenke, føle og handle på»

Som det går frem av definisjonen er begrepet personlighet meget sammensatt og omfatter svært mange forhold. 

Hva skaper personligheten?

Personligheten skapes i våre 18 første leveår av samspillet mellom miljøet vi vokser opp og modnes i og av vår genetiske arv. Sosialiseringsprosessen står med andre ord sentralt i formingen av vår personlighet.

Personlighetstrekk

Personligheten omfatter alle mer varige egenskaper hos personen, slike som behov, temperament, evner, vaner, holdninger, verdier, interesser, selvoppfatning og typisk væremåte. Disse blir ofte kalt for personlighetstrekk.

Legger vi til grunn trekkteorienes syn på personligheten kan vi si at en persons personlighet er summen av alle deres personlighetstrekk.

Summen av en persons personlighetstrekk = Persponlighet

Type og trekkteorier

I psykologien finnes det en rekke personlighetteorier som prøver å forklare hvilken personlighet folk har og hva den består av. De fleste lar seg imidlertid plasseres i en av følgende to hovedkategorier:

 1. Typeteorier – prøver å plassere folk inn i ulike personlighetstyper (kategorier) som skal beskrive hvilken personlighet de har.
 2. Trekkteorier – prøver ikke å klassifisere folk i personlighetskategorier, men sier at vi alle har mange ulike personlighetstrekk som vil være fremtredende i større eller mindre grad i ulike situasjoner,

Typeteoriene er ikke lenger særlig populære innen moderne psykologi. Dette fordi de egner seg lite til å fange opp det store mangfold og den store variasjonsbredden som finnes. Å tro at mennesket er så enkelt sammensatt at det er mulig å kategorisere dem inn i et antall kategorier (typer), er utopi. Imidlertid bruker mange markedsførere dem, da de representerer en forenkling av virkeligheten som passer godt til den tradisjonelle målgruppetenkningen.

Personlighetteorier

Det finnes en rekke teorier innen psykologien og samfunnsvitenskapen som prøver å forstå og forklare hva som skaper vår personlighet. De mest sentrale er:

Problemet med personlighet er at begrepet er vanskelig å operasjonalisere og teste empirisk. Samtidig som teoriene ikke tillater klare prediksjoner.

Hvor foranderlig er personligheten?

Siden vi ikke har noen personlighet når vi blir født, endrer personligheten seg relativt mye de første leveårene. Fra 4-års alderen begynner den imidlertid å stabilisere seg, selv om den ennå endres frem til slutten av tenårene (18-19 års alderen). Etter dette endrer personligheten seg svært lite for de fleste.

En rekke studier viser at vår personlighet ser ut til å være relativt konsistent – på tvers av tid og situasjon. Av den grunn brukes personligheten mye i markedsføringsammenheng når vi skal segmentere markedet og foreta målgruppedefinisjoner.

Personlighet kan måles ved hjelp av spørreskjemaer. Målingene kalles da gjerne en personlighettest.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Personlighet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Personlighet og typeteorier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlighet
 • Personlighet og typeteorier
 • Personlighet og trekkteorier
 • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
 • Personlighet basert på sosial læring teori
 • Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
 • Interaksjonistiske syn på personlighet
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet
 • Du leser nå artikkelserien: Psyko-sosial påvirkning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Holdninger
      Andre artikler i serien er: 
 • Psyko-sosial påvirkning
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Sosialiseringsprosessen
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.