Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 6 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I forrige artikkel viste jeg 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller ved å kombinere to kjernesystemene i ØKO-modellen; – Det økologiske og økonomiske systemet

oko-vennlig

Å få til en god tilpasning mellom disse to systemene er som du skjønner viktig, men ikke tilstrekkelig for å skape en forretnings- og verdiskapningmodell som er istand til skape en innovativ-, verdibasert- og lærende organisasjon som dekker organisasjonmedlemmenes behov og ønsker, samtidig som kundenes forventninger til verditilbudet blir tilfredsstilt på en bedre måte enn konkurrentene er istand til.

eco-modellen

For å få til dette må vi trekk inn de to andre del-systemene i ØKO-modellen; – nemlig organisasjonen og markedssystemet.

Organisasjonen brukes her som en samlebetegnelse for organisasjonskulturen, organisasjonsstrukturen og arbeidsmiljøet virksomheten er avhengig av for å fungere og levere det lovede verditilbudet. Med andre ord alle interne forhold og interne arbeidsbetingelser.

Markedssystemet brukes som en samlebetegnelse for omgivelsene og interessentene virksomheten er avhengig av for å eksistere og vokse i fremtiden. Med andre eksterne forhold og eksterne arbeidsbetingelser som virksomheten selv ikke har en direkte innflytelse over.

Samspillet avgjør suksessen

ØKO-modellens suksess er ikke bare avhengig av verdiskapningprosessen, men like mye hvor godt denne forretning- og verdiskapningmodellen er istand til å dekke organisasjonens, markedets og kundenes behov og forventninger. Samspillet mellom disse fire systemene er dermed det avgjørende for suksessen.

Utgangspunktet er kundenes behov og forventninger

Virksomheten er til for å gi kundene et verditilbud som dekker kundenes behov og forventninger. Kundens behov og forventninger må derfor være utgangspunktet for utviklingen av virksomhetens ØKO-modell. 

Dekker verditilbudet målgruppens behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentenes verditilbud gjør, vil kundene velge konkurrentenes verditilbud og da hjelper det lite hvor ØKO-vennlig selve verdiskapningprosessen er.

I praksis betyr dette at selve verditilbudet og måten det markedsføres på må legges opp på akkurat samme markeds- og kundeorienterte måte som vi gjør idag for å ende opp med et verditilbud som dekker kundenes behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentene. 

Organisasjonen avgjør suksessen

Selv om ledelsen planlegger og legger til rette for verdens mest ØKO-vennlige forretnings- og verdiskapningmodell hjelper dette lite hvis organisasjonen og de som jobber der ikke er villig til å sette planene og beslutningene ut i livet, er lite motiverte, mangler kunnskap, erfaringer eller forståelse for oppgavene som skal utføres. 

Hvilke strategiske utfordringer ledelsen står ovenfor her er avhengig av hvilken forretnings- og verdiskapningmodell virksomheten har idag.

De som har en økologisk modell må starte med å endre organisasjonskulturen, normene, belønningssystemene o.s.v. til å bli mer «penge» og «business» orienterte istedenfor å bare fokusere på det økologiske spektret som de gjør idag. 

De som har en økologisk modell har de motsatte utfordringene, da de må få organisasjonen som helhet til å bli mer miljøvennlige i sin tenking og begynne å belønne slik atferd istedenfor bare økonomisk fremgang.

For å oppnå dette må normalt verdiskapningprosessen rekonfigureres og endres gjennom bruk av endringsledelse og verdibasert ledelse.

ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn

Siden målet er å skape et verditilbud som dekker målgruppens behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentene gjør, må ØKO-modellen skape konkurransefortrinn, og da helst varige konkurransefortrinn.

Med konkurransefortrinn menes:

effekten vi får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller kompetanseområder  som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Konkurransefortrinn vil si at virksomheten har noe som ikke konkurrentene har, at de har noe som gjør virksomheten bedre enn konkurrentene eller at de kan gjøre noe som konkurrentene ikke kan, og som kunden samtidig verdsetter. Verdsetter kunden ikke dette er det ikke noen konkurransefortrinn.

Begrepene konkurransefortrinn og konkurransekraft brukes ofte om litt uriktig om hverandre. Konkurransekraft blir ofte definert litt forenklet som:

summen av virksomhetens ressurser og evner.

Dette fordi hvis virksomhetens ressurser blir brukt på riktig måte kan dette gi store verdier og konkurransefortrinn for virksomheten. Det samme kan virksomhetens samlede evner gi.

konkurransekraft

En ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell kan gi virksomheten konkurransefortrinn og økt konkurransekraft på flere måter. F.eks. ved:

Ressurstilgang

Lykkes virksomheten å skape en verdiskapningprosess som bygger på fornybare ressurser som ikke forbrukes i større skala enn de klarer å fornye seg vil dette i seg selv skape varige konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter som er avhengig av ikke-fornybare ressurser i sin verdiskapningprosess hvis de klarer å fremstille et verditilbud som dekker målgruppens behov og forventninger på en like god måte som konkurrentenes verditilbud gjør. Dette fordi konkurrentene på ett eller annet tidspunkt i fremtiden vil møte en situasjon at naturressursene de er avhengig av er slutt eller svært vanskelig og kostbart å få tak i, mens de som har en ØKO-vennlig verdiskapningprosess ikke trenger å bekymre seg om dette. Dette er f.eks. tilfelle idag når vi sammenligner energiselskaper som bygger på vind- og sol-kraft i forhold til dem som er avhengig av kull, olje og gass.

Omdømme og evoked set

Videre kan en virksomhet som har en troverdig ØKO-vennlig verdiskapningprosess bruke dette aktivt i sin markedsføring og da fortrinnsvis i sin omdømme og merkevarestrategi for å posisjonere virksomheten som det miljøvennlige alternativet i forhold til sine konkurrenter.

I en tid hvor det å være miljøvennlig blir stadig viktigere for folk flest, er dette en viktig posisjon å innta hvis man har en troverdig modell som gjør det mulig å plassere verditilbudet eller virksomheten på den miljøvennlige posisjonen i målgruppens evoked set.

Innovasjon og kunnskap

Øvelse gjør mester, sies det. Ihvertfall hvis man lærer av sine suksesser og feil underveis. Dette gjelder for all forretningsdrift. Noe som betyr at virksomheter som har lykkes å skape en god ØKO-vennlig forretnings- og verdimodell har en kunnskap konkurrentene ikke har. Lykkes virksomheten samtidig å skape en innovativ organisasjonskultur og en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker denne læringen for å fremtidig suksess vil virksomheten være istand til å utvikle flere og bedre ØKO-vennlige verditilbud enn det konkurrentene er istand til ved at de har en bedre forståelse og innsikt omkring problemene, utfordringene og løsningene enn konkurrentene har.

Større vekstpotensiale basert på en bærekraftig utvikling

Ved at virksomhetens verditilbud er basert på fornybare ressurser som ikke høstes mer enn naturen klarer å reprodusere er ressurstilgangen evigvarende og den vil bli stadig rimeligere ettersom ny teknologi som klarer å utnytte ressursene bedre kommer. 

Idag er det f.eks. åpenbart at oljeselskapene har sett sine glansdager. Det er nå inne i en metningsfase hvor de ikke kan forvente noe særlig vekst i fremtiden, mens solkraft og vindkraft selskapene går en lysende fremtid i møte med hensyn til vekst og økt lønnsomhet.

Subsidier og økonomiske stimuli

Selv om subsidier og økonomiske stimuli ikke er noe varig konkurransefortrinn, kan det imidlertid gi kortvarige konkurransefortrinn hvis myndighetene yter subsidier eller andre økonomiske stimuli for å få befolkningen til å velge det miljøvennlige alternativet som virksomhetens verditilbud representerer. 

Tesla har f.eks. i mange år solgt utrolig mange flere el-biler til Norge enn de ellers ville ha gjort hvis ikke myndighetene subsidierte disse el-bilene så kraftig og gav dem spesialtillatelser andre biler ikke har. Slike tiltak er det viktig å være klar over og utnytte til det ytterste for å oppnå økonomisk vekst i virksomheten.

Høyere betalingsvillighet

Lykkes virksomheten å skape ett troverdig ØKO-produkt eller tjeneste og posisjonere seg som de miljøvennlige alternativet i kundenes bevissthet vil kundenes betalingsvillighet for verditilbudet normalt øke, litt avhengig av hva slags produkt eller tjeneste vi snakker om. En rekke økologisk dyrkede jordbruksprodukter har f.eks. de senere årene opplevd at kundene er villig til å betale signifikant mer for økologisk dyrkede jordbruksprodukter for å få mer sunne matvaner og mindre giftstoffer inn i kroppen sin.

Om kundene vil være villig til å betale mer for et miljøvennlig verditilbud må alltid kartlegges gjennom å prøve å beregne verditilbudets priselastisitet og hvor viktig det er for kundene at verditilbudet er miljøvennlig. 

Slike konkurransefortrinn er normalt ikke varige, da konkurrentene vil komme etter, samtidig som kundene etterhvert vil forlange at verditilbudet er miljøvennlig.

Samfunnsansvar

Skal det være mulig å gjøre noe med miljøforurensningene og bruken av ikke-fornybare naturressurser kreves det at alle land, firmaer, institusjoner og privatpersoner tar del i denne snuoperasjonen. 

Lykkes virksomheten å utvikle en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell viser virksomheten dermed et samfunnsansvar som alle selskaper vil måtte gjøre i større grad i fremtiden. Dette kan gi virksomheten mange fordeler.

Ved å posisjonere seg som det miljøvennlige alternativet før alle konkurrentene blir tvunget til å følge etter gjennom ulike pålegg og lover fra myndighetene viser virksomheten sine kunder og omgivelser at de tar miljøutfordringene alvorlig at de prøver å gjøre sitt for å bedre situasjonen. Noe som vil gi virksomheten goodwill både fra myndighetene, leverandørene, massemedia og kundene. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodellerØKO-modellens mulige strategier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.