Benchmarking

en strukturert læringsprosess som har potensial til å heve kvaliteten, effektiviteten og opplevelsen av en prosess eller kundeverdi

Total kvalitetsledelse (TQM)

En ledelsesform i en organisasjon, fokusert på kvalitet, som baserer medvirken fra alle medarbeidere og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kunders tilfredshet og fordeler for alle medarbeiderne og for samfunnet

Lean – en prosessfilosofi

LEAN er en prosessfilosofi som ligner mye på Total Quality Managment. Prosessfilosofien startet med Lean Production for produksjonsbedrifter

Prosesskart og prosessdiagram

Et prosesskart viser de ulike stegene i en prosess og hvilke samhørighetsforhold som gjelder med andre prosesser.

Hva er en prosess?

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

Prosessmåling og målekort

For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.

Prosessledelse

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene

Verdiskapningsprosessen

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Kjerneprosess 3: Menneskene

Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.

Kjerneprosess 1: Struktur

En struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.

Teknologi – 1 av 4 kjerneprosesser

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen beskriver bedriftens verdiskapning. Verdikonfigurasjonen viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens kunder.

Kreativitet

En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?

Lederens oppgave i verdiskapningprosessen

Lederens oppgave er å være bevist på alle prosesser, samhørighetsforhold og koblinger i verdiskapningprosessen og sørge for at systemet er i likevekt

Prosesshierarki (Strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser)

Del-prosessene som utgjør verdiskapningprosessen bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Prosessledelse (Business Process Management)

Virksomhetens prosesser er en livssyklus. Siden verden rundt virksomheten stadig forandrer seg, må også prosessene både optimeres og forandres over tid.

Business Process Modeling Notation

En standardisert måte å tegne flytdiagrammer for organisasjoner og forretningsprosesser på.

Prosess triangulering er nødvendig for å få til en god tilpasning...

Innen systemanalytisk verdiledelse er vi opptatt av systemteori og helheten. Grensesnittet mellom systemet og mennesket står derfor sentralt her.

Nødvendige preskripsjoner i prosessperspektivet

Følgende preskripsjoner anses som nødvendige i prosessperspektivet.

Prosessorienteringens historie

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

Prosessforbedring

I forrige artikkel tok jeg for meg hvordan du bør gå frem for å tegne opp et prosesskart og lage et prosesskort til hver...

Prosesskartlegging

En arbeidsmodell for hvordan man skal gå strukturert frem for å sette opp rammene for virksomhetens verdiskapningprosess.

Prosessystemet

En gjennomgang av prosessen fra input i form av innsatsfaktorer til det endelige sluttresultatet i form av et produkt eller tjeneste (output) foreligger.

Fra systemtenkning til mer komplekst syn på verdikjeden

20. århundre: SystemtenkingFør årtusenskiftet handlet verdiskaping mest av alt om å gjøre «mer av det samme» med stadig lavere kostnader. Slike kost–nytte-betraktninger gjorde den...

Forretningsprosesser (Kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

Virksomhetens prosesser kalles med en fellesbetegnelse for forretningsprosesser, og kan deles inn i styringsprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser.