Endringssamtale

En samtale lederen har med en medarbeider for å få dem til å innse behovet for endring og for å få dem til å ta aktivt del i arbeidet som er nødvendig for at endringen skal finne sted.

Management – ledelse

Management-ledelse eller profesjonell ledelse er den nyeste ledelsesformen som har fått innpass i Norge.

Kunnskapsledelse

Kunnskap kan betraktes som en ressurs eller prosess, og at en organisasjons kunnskapssyn får innvirkning på hvordan den legger til rette for kunnskapsutvikling

Komplimentere lederstiler

En oversikt over hvilke ledelseteorier Systemanalytisk Verdiledelse bør kombineres med for å skape effektivt lederskap.

Kotters åtte faser for organisatoriske endringer

Åtte faser for gjennomføring av organisatoriske endringer basert på Kotters egne erfaringer og oppfatninger fra næringslivet.

Conner`s 8 endringsfaser

Conner har identifisert åtte karakteristiske faser mennesker passerer når de føler seg fanget i en endring de ikke ønsker å være del av og som de ikke kan kontrollere.

Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer

Fire fortolkningsrammer for ledelse som ledere kan bruke. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Endringsmotstand

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke

Ledelsesmyter

En gjennomgang av en del ledelsesmyter

Great Man teorien

Great Man-teorien til Carlyle er regnet som den første reelle ledelsesteorien, i den forstand at den beskriver hva som er en god leder.

Ledelseteori oversikt

Denne siden inneholder en oversikt over de vanligste ledelseteoriene. For å få fult utbytte av dem bør de leses i forbindelse med ledelseteorienes historiske utvikling

Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)

Teorien har blitt utarbeidet med utgangspunkt i å kunne forklare hvordan en leders atferd har effekt på faktorer som tilfredshet, motivasjon og ytelse

Leader – Member Exchange Theory

Leader-Member-Exchange Theory (heretter kalt LMX) er en lederstilteori som tar for seg relasjonen mellom lederen og medarbeiderne.Teorien har sitt utspring i at en leders...

Prosjekt og prosjektstyring

En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.

Tilnærminger til en endringstrategi

Omfanget av endringen vil være avhengig av situasjonen og tiden man har til rådighet for endringen.

Planlagt endring i et Funksjonalistisk (E) og Meningsdannende (O) perspektiv

Teorier som fokuserer på selve endringsprosessen og dens handlinger søker å forstå og beskrive ulike faser i prosessen. Ulike forskere beskriver ulike forløp. Med...

Planlagt endring i et situasjonsperspektiv

Et situasjonsperspektiv ser på restruktureringer og endringer som sjokktilstander i en allerede etablert organisasjon og med en allerede tilstedeværende dynamikk.

Translatørkompetanse

Evnen til å lage gode eller dårlige oversettelser mener han er en kritisk faktor som forklarer hvorfor mange implementeringer av nye organisasjonsideer mislykkes.

Endringsstrategier

Planlagt endring kan gjennomføres på ulike måter - det finnes ikke bare en strategi eller en type lederstil.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

9 grep for å bygge en prestasjonskultur

I denne artikkelen finner du 9 råd jom hvordan du skal gå frem for å bygge en kultur som skaper gode prestasjoner over tid.

10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger

For mye informasjon, for lite informasjon, neglisjering av risiko og overdreven optimisme er blant årsakene til at vi tar dårlige avgjørelser.

4 forutsetninger for en prestasjonskultur

En gjennomgang av hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne skape en prestasjonkultur (vinnerkultur).

Hvordan velge lederstilling etter situasjonen?

Hvilken lederstil du bør velge er avhengig av såvel situasjonen som oppgaven som skal utføres.

Lederegenskaper

En gjennomgang av hvilken generelle krav som settes til lederstilen innenfor Systemanalytisk verdiledelse.

Resultatmål

Hvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet, en divisjon, avdeling eller andre enheter i en organisasjon?

Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse

1990 årene markerte et paradigme skifte - fra analog til digital teknologi. Et paradigme skifte som umiddelbart satte sitt preg på hele samfunnet og arbeidslivet. Først kom PCene og LAN nettverket. Deretter kom Internett, før smarttelefonene og nettbrettene gjorde sitt inntog etter 2010.

Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse

I 1990-årene ble det avgjørende definert som utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver, samtidig som det er viktig å vite hvorfor man gjør det man gjør.

Ledelseteorier på 1980 – tallet: Kunnskaps- og kulturorientering, sammen med oppgave...

1980-årene annonserer kulturtilnærmingen til organisasjonslivet. Management oppfattes nå som: evnen til å definere virkeligheten for andre.

Ledelseteorier på 1970-tallet: Velferdstaten, industrien, kunnskapsorientering og politisk ledelse

Den allmenne endring fra 1960-tallet, fra økonomiske bekymringer til økt velstand, levestandarder og ”det gode liv” driver nå utviklingen av ledelseteoriene som prøver å løse nye utfordringer i industrien og næringslivet.

Ledelseteorier på 1950-1960-tallet: Organisasjonen som et åpent-sosio-teknisk system og MBO

Den sosio-tekniske skolen ble skapt på 1950 og 1960 tallet av Emery & Herbst. De ønsket å skape en helhetlig organisasjonsteori, i motsetning til den situasjonsbestemte skolen som de tidligere organisasjonsteoriene

Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen

Mens de “klassiske” organisasjonlærene ble skapt av ingeniører, jurister og økonomer, ble Human – relation – bevegelsen ble skapt av personer med innsikt i psykologi og sosiologi på 1930 - tallet.

Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren

Ved begynnelsen av 1900-tallet hadde de fleste ledelsesteorier et hovedfokus på individ- eller gruppenivå, og analysene var rettet mot organisasjonens indre forhold.

Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere

De eldste ledelsteoriene, hvis vi kan kalle dem det, er ledelseteorier som ble skrevet som læresetninger for generaler om hvordan de skulle gå frem for å vinne kriger og religiøse ledere som trengte læresetninger for å guide folk

Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv

For å forstå verdiene i en organisasjon må man også forstå den kulturen som finnes i organisasjonen fordi verdiene ikke står alene, men er tett knyttet opp til kulturen de opererer i.

Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv

Refleksjon er viktig for at en gruppe skal kunne fungere optimalt. Det er to grunner til dette. I alle organisasjoner vil det være mulig å tolke verdier i retning av forskjellige perspektiver og handlingsmønstre.

Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv

Verdibasert ledelse handler om å være seg bevisst på hvilke verdier organisasjonen ønsker å identifisere seg med. Hvilke kjerneverdier skal styre organisasjonens retning og liv?

Arbeidsmodell for verdibasert ledelse

En gjennomgang av hva du som leder må huske på hvis du ønsker å ta i bruk verdibasert ledelse i din virksomhet.

Sosialiseringsprosessen – et kraftig styrings- og læringsverktøy

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

Sosiale og moralske normer

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)

En gjennomgang av hvordan sosiale roller (Uformelle- og formelle roller) påvirker vår atferd og regler for rollefordeling

Strategisk ledelse

Et sett beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og resultater. Inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering, strategi implementering og evaluering og kontroll av resultatet.

Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse

Tenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.

Styringskort – målekort

Et styringskort oppsummerer målhierarkiet i et BMS-opplegg i form av en tabell hvor alle målene og innsatsene som understøtter resultatene fremgår

Hvorfor trenger vi ledere?

En gjennomgang av de viktigste grunnene for hvorfor vi trenger ledere.

Universell metode for konfliktløsning

Følgende universelle metode kan benyttes som utgangspunkt for konfliktløsning, omtrent uansett situasjon og konflikttype.

Business Intelligence (BI)

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur

Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.

HMS som en endringsledelse prosess

HMS og HMS-ledelse er en form for endringsledelse hvor HMS skal forbedres i henhold til gitte utviklings- og forbedringsmål

HMS-gjennomgang

HMS-gjennomgang innebærer at virksomheten en gang i året skal foreta en mer omfattende gjennomgang av det systematiske HMS arbeidet og vurdere om det fungerer