Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 10 av 11 artikler om Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Oligopol er en markedsform som kjennetegnes av:

 • Markedet består av noen få, store tilbydere som deler markedet mellom seg.
 • Det finnes vesentlige hindringer for at andre bedrifter kan etablere seg.

Det er vanlig å skille mellom to typer av oligopol;
rent oligopol og differensiert oligopol.

Ved rent oligopol må samtlige produsenter holde samme pris, ettersom det ikke eksisterer preferanser overfor den enkelte selger eller hans produkt.

Ved differensiert oligopol skjer pristilpasningen i prinsippet etter det samme mønsteret som for monopolister. En oligopolist står imidlertid overfor en atskillig større usikkerhet når det gjelder virkningen av en prisendring. Dette skyldes at krysselastisiteten overfor noen få andre produkter er høy, og at en salgsendring for en oligopolist vil påvirke salget til de øvrige produsentene merkbart. Av den grunn vil konkurransen mellom produsentene som regel være svak. Setter en av produsentene ned prisen, vil de andre etter all sannsynlighet følge etter. Det skaper priskrig, og redusert fortjeneste for alle tilbyderne. I et oligopol vil prisen derfor ofte være konstant i frykt for priskrig. Dette fordi en priskrig på et oligopol kun fører til at det generelle prisnivået synker. De eneste som tjener på en slik priskrig er kundene.

Krysspriselastisiteten vil som regel være meget høy på et marked med oligopol.

En bedrift som opererer i et oligopolmarked vil derfor fastsette prisen ut fra produksjons-kostnadene og forventningene om hvordan konkurrentene vil opptre. Dette fører gjerne til at bedriften blir forsiktigere med å sette ned prisen for å kjempe om kundene.

Prisen som dannes på oligopolmarkedet vil derfor være høyere enn den prisen som dannes på et marked med fullkommen konkurranse. I stedenfor priskonkurranse prøver oligopolbedriftene å kapre kunder gjennom f.eks. intensive reklamekampanjer. Priskonkurranser erstattes altså ofte av reklamekonkurranse.’

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << DuopolMonopolistisk konkurranse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << DuopolMonopolistisk konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Marked
  Med marked forstår vi alle typer ordninger som sikrer at det skjer bytte mellom kjøper og selger. Et sted "hvor selgere og kjøpere møtes.
  Markedet for produksjonsfaktorer
  Markedet for de faktorene man trenger for å produsere økonomiske goder. Kan deles opp i kapital og arbeid, som igjen kan deles opp i mindre markeder.
  Markedet for varer og tjenester
  Markedet for varer og tjenester kan deles opp på mange forskjellige måter. Fellesnevneren er imidlertid at det foregår et bytte av varer eller tjenester mot penger.
  Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
  Et nesten like grunnleggende skille som skillet mellom produkt- og tjenestemarkedet, er skillet mellom forbruker- og bedriftsmarkedet.
  Markedsform (markedsstruktur)
  Markedet kan også deles inn etter markedsstruktur og markedsform. Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:
  Fullkommen konkurranse
  I et marked med fullkommen konkurranse, vil både vil etterspørselssiden bestå av et stort antall forbrukere som kjøper varer og tjenester utfra de behov som skal dekkes, sin inntektssituasjon og formu...
  Duopol
  Et marked med duopol består av to tilbydere, og kjennetegnes ved: 1) Etablering er mulig, men vanskelig, 2) Produsenten må vurdere mottrekk fra konkurrentene.
  Monopolistisk konkurranse
  Ved monopolistisk konkurranse produserer bedriftene produkter som skiller seg fra hverandre i kvalitet og utforming, men bedriftene konkurrerer om de samme etterspørrerne. Monopolistisk konkurranse ka...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.