Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 8 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


ØKO-modellen bygger på en helhetlig tenkning, hvor følgende 10 forutsetninger må være på plass for at en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell skal kunne virke:

 1. FORRETNINGSIDE: Virksomheten må bygge på en forretningside som angir hvorfor virksomheten oppsto og hva som er dens forretninggrunnlag, med en visjon som angir virksomhetens drøm (mål) for fremtiden og en misjon som angir virksomhetens oppgave og hvilken ØKO-modell som er valgt.
 2. FORRETNINGMODELL: En angivelse av hvordan virksomheten tjener penger på sin forretningside på en bærekraftig måte.
 3. VERDIGRUNNLAG: Forretningsideen må støttes av et sett grunnverdier som forteller hvordan virksomheten tenker, jobber og handler, eller rettere sagt virksomhetens organisasjonskultur, normer og selvbilde. Selve fundamentet som angir hvordan den valgte ØKO-modellen blir satt ut i livet av de som jobber der gjennom Verdibasert ledelse.
 4. FORRETNINGSMÅL OG FORRETNINGSSTRATEGI: Forretningsideen, forretningmodellen og verdigrunnlaget må støttes av et forretningsmål som angir et overordne økonomisk mål for hele virksomheten og en forretningstrategi som fungerer som et kart som viser veien til målet. Forretningsmålet og –strategien må så brytes ned i mindre del-mål og del-strategier for de ulike delene av virksomheten, slik at alle grupper og individer får konkrete mål å jobbe mot og individuelle strategier for hvordan målet skal nås. Målkort med tilhørende strategikart er gode hjelpemidler i denne sammenheng.
 5. RESSURSER: Målet er å minimalisere ressursbruken og da spesielt bruken av ikke-fornybare ressurser. Ressursbruken må derfor konstant overvåkes og minimaliseres for å oppnå en tilfredsstillende ressursforvaltning i et økonomisk og økologisk perspektiv. Spesielt gjelder dette de strategiske ressursene som kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn.
 6. VERDISKAPNINGMODELL: For å oppnå en økologisk verdiskapning kreves det at det settes opp et fullstendig kart over virksomhetens prosess system. Dvs. en oversikt over alle verdikjedene i verdikjedesystemet virksomheten inngår i og alle enkeltprosessene og samhørighetsforholdene mellom disse kjerne-, støtte- og styringsprosessene, med det mål å kun bruke fornybare ressurser i disse prosessene og redusere ressursbruken i verdikjedesystemet. Noe som krever en grundig gjennomgang av alle forholdene i prosessperspektivet Systemanalytisk Verdiledelse, hvor vi ser på alle disse forholdene med en øko-vennlig tilnærming.
 7. ENDRINGER BASERT PÅ EN LÆRENDE ORGANISASJON: Punkt 4-6 krever ulike former for endringer internt i organisasjonen, noe som igjen krever utstrakt bruk av endringsledelse for å få gjennomført endringene i praksis. Dernest krever det at virksomheten utvikles til å bli en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig øko-vennlig vekst, kundetilfredshet og innovasjoner. Kun da vil virksomheten lykkes med sin ØKO-vennlige modell over tid.
 8. OPPLÆRING OG BELØNNINGSSYSTEM: De ansatt må læres opp hva virksomhetens valgte ØKO-modell betyr i praksis, hvordan den skal gjennomføres i praksis og de må trenes grundig opp i hva den betyr i praksis for den enkelte. Deretter må belønningsystemet begynne å premiere øko-vennlig tenkning og innovasjon, fremfor ensidig belønning av økonomiske mål som ikke har hensyn til ressursbruken og prosessene som skaper resultatet.
 9. OMDØMME: Forutsetningen for å lykkes med en ØKO-vennlig modell er at virksomheten får aksept hos sin målgruppe om at deres verditilbud er et økologisk alternativ til de tradisjonelle verditilbudene. Kun da kan virksomheten høste økonomiske gevinster i sin investering i bærekraftig utvikling. 
 10. HELHETLIG TENKING: Alt virksomheten er, gjør og sier må bygge opp under hverandre. Sier virksomheten en ting, men gjør noe annet mister alt sin troverdighet. Folk tenker og handler ut i fra en helhetlig tenkning – det samme må virksomheten gjøre. Dette innebærer også at virksomheten må være villig til å ta kortsiktige tap for å oppnå langsiktig gevinst. En god ledelsemodell for å oppnå  helhetlig tenking er Systemanalytisk Verdiledelse som anbefales brukt i denne forbindelse. 
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << ØKO-modellens mulige strategierØKO-modellens forretningside >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.