ØKO-modellens arbeidsmodell


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Nå som vi har igjennom hva en ØKO-modell er og hva som kreves for å få den til å virke, vil vi til slutt ta for oss noen retningslinjer for hvilken arbeidsmodell som bør følges for å kunne implementere en ny ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell i en eksisterende organisasjon.

Situasjonsanalyse

Som ved alle andre strategiske beslutninger bør beslutnings- og planleggingsprosessen starte med en strategisk situasjonsanalyse som viser virksomhetens interne styrker og svakheter, samt hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet.

Det finnes her mange verktøy, metoder og analyser du kan bruke for å kartlegge virksomhetens interne og eksterne arbeidsbetingelser, men siden ressursene og ressursbruken står så sentralt i ØKO-modellen bør situasjonsanalysen inkludere et komplett prosesskart som viser alle kjerne- og støtteprosesser som inngår i forretnings- og verdiskapningmodellen og ressursanalyser som viser hvilke ressurser som forbrukes i alle disse prosessene. VRIO og SWIMA analyser er her et minimum.

For å få et komplett bilde av virksomhetens markedsposisjon og konkurransestyrke må også konkurrentene inkluderes i alle analysene som foretas, slik at vi får et bilde av virksomhetens sterke og svake sider, samt hvilke muligheter og trusler som finnes i forhold til konkurrentene. 

Uavhengig av hvilke analyseteknikker som benyttes bør resultatene til slutt samles i en SOFT-analyse, også kalt SWOT-analyse, som gir et raskt oversiktsbilde over virksomhetens svake og sterke sider i forhold til konkurrentene, sammen med hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet. Denne oppsummeringen vil være et viktig referansepunkt i den videre prosessen med å utvikle den endelige ØKO-modellen.

For nærmere informasjon om hva en strategisk situasjonsanalyse er og hvordan den bør gjennomføres viser vi til artikkelserien «Situasjonsanalyse» hvor dette blir gjennomgått i detalj. 

Endringsledelse

Uansett hvilke endringer virksomheten velger å gjøre for å skape en mer ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell kreves det ulike former for endringer internt i virksomheten. Noe som skaper motstand fra de ansatte, da enhver endring anses som en trussel inntil det motsatt er bevist. Skal virksomheten lykkes med å innføre en mer ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell i virksomheten kreves det derfor at virksomheten tar endringene alvorlig og at de derfor praktiserer det vi med en fellesbetegnelse kaller for endringsledelse.

Grunnleggende endringsstrategier

Hvilken form for endringsledelse som er nødvendig er avhengig av hvilken grunnleggende endrings strategi virksomheten velger. Valget står her mellom to grunnleggende endring strategier

 1. Radikal endring strategi – vil si dramatisk omlegging av hele virksomhetens forretnings- og verdiskapningmodell samtidig for å gjøre den til en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell. 
 2. Inkrementell endring strategi – vil si gradvise endringer som gjøres i flere steg for til slutt oppnå en ØKO-vennlig modell.

Radikal endring strategi

Av disse to strategiene er en radikal endring strategi den vanskeligste og mest utfordrende å få til, men også den som gir raskest ønsket resultat for virksomheten. Å endre alt samtidig er ikke bare kostbart og risikofylt, men krever også at hele organisasjonskulturen, verdigrunnlaget, normer og prosesser må endres. Noe som er vanskelig å få til i praksis på grunn av medarbeidernes innebygde frykt for drastiske endringer.

Denne strategien passer best for nyoppstartede virksomheter og små-bedrifter. Denne strategien minner mye om det som i faglitteraturen omtales som Business Process Reenginering.

Inkrementell endring strategi

De fleste etablerte virksomheter velger å gjennomføre endringene mot en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell i flere steg, altså som en inkrementell strategi som vil si mange små systematiske endringer som gjennomføres over lengre tid.

Endring strategier og modeller

For nærmere informasjon om mulige endring strategier og modeller viser jeg til min artikkelserie om endringsledelse hvor jeg går går igjennom de strategiene og modellene som er akademisk anerkjente og benyttes idag.

Top-down strategi

Omleggingen av ØKO-modellen bør gjennomføres som en top-down strategi. Det vil si at prosessen starter med at topp-ledelsen tar beslutningen om å gå over til en mer ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningprosess. Dette for å sikre at endringsprosessen får støtte og ressursene endringene krever fra topp-ledelsen.

Når den grunnleggende endring strategien er valg, sammen med de grunnleggende rammebetingelsene for ØKO-modellen, må endringsprosessen brytes ned i mindre del-mål og strategier for endringene som blir delegert nedover i organisasjonen for å engasjere alle ansatte i endringsprosessen. Noe som er viktig for å få aksept for den endelige endring strategien og de endringene som er nødvendige å gjennomføre. 

Arbeidsprosess

For å sikre en god ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell som vil klare å oppnå sine mål, er det viktig at alle 10 forutsetningene for ØKO-modellen kartlegges og justeres mot den ønskede ØKO-vennlige modellen, da alt påvirker alt og alt henger sammen på en eller annen måte. 

Troverdighet

Skal en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningstrategi oppnå suksess må kreves det at virksomheten oppnår troverdighet bak sine påstander om hvilke endringer de gjør for å bli mer miljøvennlige, uten at dette går utover kvaliteten eller kundeverdiene målgruppen forventer å få når de kjøper produktet. 

Endring strategien må derfor kobles opp mot virksomhetens kommunikasjonstrategi og -mix for å kommunisere ut dette budskapet på en måte som gjør at virksomheten oppnår troverdighet bak sin nye ØKO-vennlige strategi.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
  Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.
  ØKO-modellens forretningside
  Må starte med strategisk tenking Skal virksomheten lykkes med å skape en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell må modellbyggingen starte på et strategisk nivå i form av strategisk planleggi...
  ØKO-modellens verdigrunnlag
  Siden det er menneskene og ikke planene i organisasjonen som skal sette forretningsideen, forretnings- og ØKO-modellen ut i livet, må enhver virksomhet bygge på et verdigrunnlag
  ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
  Forretningsideen, forretningmodellen og verdigrunnlaget må støttes av et forretningsmål som angir et overordne økonomisk mål for hele virksomheten og en forretningstrategi som fungerer som et kart som...
  ØKO-modellens ressursbruk
  Ressursene som går med for å skape, selge, distribuere og bruke virksomhetens verditilbud står sentralt i ØKO-modellen.
  ØKO-modellens verdiskapningmodell
  Skal virksomheten oppnå troverdighet med sitt ØKO-vennlige verditilbud, må den økologiske gevinsten kunden oppnår omfatte hele verdikjedesystemet
  ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
  For å kunne lykkes med i foregående punktene i ØKO-modellens forutsetninger kreves det ulike former for endringer internt i organisasjonen
  Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
  For at samfunnet som helhet skal få en bærekraftig utvikling må vi alle bidra til å gjøre livene våre mer basert på bærekraftig utvikling enn idag.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.