Nyklassisk innteksfordelingsteori


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 38 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Nyklassikernes inntektsfordelingsteori kalles for grenseproduktivitetsteorien.

Nyklassikernes grenseproduktivitetsteori går ut på at så lenge grenseproduktet > lønnskostnaden vil det lønne seg for en bedrift å øke produksjonen ved å øke arbeidsstokken. Når grenseproduktet = lønn vil det ikke lønne seg å øke produksjonen lenger.

Eksempel:

La oss anta at en bedrift produserer produkt A. Prisen bedriften får for dette produktet er Kr. 10 pr. stk. Lønnskostnaden er Kr. 700.- pr. uke pr. ansatt. La oss videre anta at det er følgende sammenheng mellom arbeidernes produktivitet/verdiskapning:

Antall                  Produksjons-     Salgs         Verdi-                 Grense –
arbeidere            mengde              pris            skapning            produkt

10                        1000                   10              Kr. 10.000

11                        1090                   10              Kr. 10.900          900

12                        1170                   10              Kr. 11.700          800

13                        1240                    10              Kr. 12.400          700

14                        1300                   10              Kr. 13.000          600

15                        1350                   10              Kr. 13.500          500

Bedriftens verdiskapning finner vi ved å gange produksjonsmengden med salgsprisen. Grenseproduktet finner vi ved ta differansen mellom to produksjonsintervall. Grenseproduktet ved å øke arbeidsstokken fra 10 til 11 personer er f.eks. (10.900 – 10.000) Kr. 900.-

Så lengde grenseproduktet er større enn arbeidernes lønn (Kr. 700) vil det lønne seg å øke arbeidsstokken. Når grenseproduktet ved å ansette en til blir lik lønnskostnaden vil det ikke lenger lønne seg lenger å ansette flere siden merkostnaden ved å ansette en til vil bli større enn merinntekten. I eksemplet over vil bedriften derfor ikke ansette mer enn 13 personer. Skal de to siste personene (nr. 14 og 15) i eksemplet over bli ansatt, må de være villig til å gå ned i lønn for at det skal være lønnsomt for bedriften å ansette dem. Nyklassikerne mente derfor at all ledighet var «frivillig» arbeidsledighet. Var de villig til å gå ned i lønn ville de få seg jobb.

Sammenhengen mellom grenseprodukt og lønnsnivå kan illustreres slik:

Det samme ressonementet kan vi også gjennomføre for de andre produksjonsfaktorene mente nyklassikerne. Profittmax for kapitalen er f.eks.:

Kapitalrente            =          Grenseprodukt av kapital

I følge nyklassikerne får derfor produksjonsfaktorene den avlønningen de «fortjener». Dvs. det de bidrar med.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Sammenhengen mellom tilbud og etterspørselIntroduksjon til moderne økonomi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Nyklassisk økonomi
  Rundt 1871 -72 fikk vi et paradigmeskifte innen økonomien. Paradigmeskifte kalles for den marginalistiske revolusjon, og markerer fødselen for moderne mikroøkonomi.
  Nyklassikernes mål
  Det overordnede målet til nyklassikerne var å ta knekken på den klassiske verditeorien.
  Alfred Marshall (1842 - 1924)
  Engelskmannen Alfred Marshalls analyser av kostnader, produksjon og etterspørsel har utgjort hjørnenestene i mikroøkonomisk teori frem til i dag.
  Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
  Klassikerne mente at det var tilbudssiden (produksjonskostnadene) som bestemte prisen. Nyklassikerne var ikke enige i dette. De mente at prisen ble bestemt av etterspørselssiden (nytteverdien).
  «The transaction version»
  Amerikaneren Irving Fischer, utvilet en annen pengeteori, kjent som «The transaction version» eller transaksjonsversjonen som det heter på norsk.
  Hva bestemmer prisen ?
  Individet vurderer sine handlinger ut i fra hvilke konsekvenser de får. Handlinger er «gode» hvis de fremmer lyst, og reduserer smerte
  Grensenytte og etterspørsel
  Gossen`s andre lov slår fast at man maksimerer nytte ved å bruke begrenset inntekt, slik at den siste enheten av penger brukt på hvilken som helst gode, gir den samme grensenytten som den forrige bruk...
  Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
  Jevons og Menger mener at verdien eller prisen, ikke er helt avhengig av nytten eller etterspørselen, men av både tilbudet og etterspørselen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.