Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 12 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 11 av 11 artikler om Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ved monopolistisk konkurranse produserer bedriftene produkter som skiller seg fra hverandre i kvalitet og utforming, men bedriftene konkurrerer om de samme etterspørrerne. Monopolistisk konkurranse kalles derfor ofte for merkevarekonkurranse, da produsentene har «monopol» på sin merkevare samtidig som varen substitter konkurrentenes «merkevarer».

Produsenten har monopol på produksjon av sitt merke, men ettersom det er fritt frem for andre bedrifter å etablere seg, vil ikke merkevarebedriften kunne ta så høye priser som en ren monopolbedrit.

Prisen på et produkt under merkevareproduksjon vil altså bli høyere enn den prisen som dannes under fullkommen konkurranse, men vil ikke kunne bli så høy som ved monopol.

Kjennetegn ved et marked preget av monopolistisk konkurranse er med andre ord:

 • Bedriftene produserer differensierte produkter. Dvs. Merkevarer som skiller seg fra andre i design, kvalitet, image o.l.
 • Fri etableringsrett

Ved monopolistisk konkurranse finnes det mang tilbydere. Normalt har derfor hver enkelt tilbyder en relativ liten markedsandel. Det gjør at sjansene for priskrig ved en eventuell prisnedsettelse er liten. Imidlertid vil både pris- og krysspriselastisiteten være høy på et marked med monopolistisk konkurranse, da alle varene dekker de samme behovene, samtidig som det er liten forskjell fra vare til vare.

Pristilpasningen på et marked med monopolistisk konkurranse vil i prinsippet  skje på samme måte som for en monopolist. Men p.g.a. Den høye priselastisitet vil hver enkelt tilbyder ha et lite spillerom når det gjelder prisfastsettelsen.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << OligopolEtterspørsel & priselastisitet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Oligopol
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Marked
  Med marked forstår vi alle typer ordninger som sikrer at det skjer bytte mellom kjøper og selger. Et sted "hvor selgere og kjøpere møtes.
  Markedet for produksjonsfaktorer
  Markedet for de faktorene man trenger for å produsere økonomiske goder. Kan deles opp i kapital og arbeid, som igjen kan deles opp i mindre markeder.
  Markedet for varer og tjenester
  Markedet for varer og tjenester kan deles opp på mange forskjellige måter. Fellesnevneren er imidlertid at det foregår et bytte av varer eller tjenester mot penger.
  Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
  Et nesten like grunnleggende skille som skillet mellom produkt- og tjenestemarkedet, er skillet mellom forbruker- og bedriftsmarkedet.
  Fullkommen konkurranse
  I et marked med fullkommen konkurranse, vil både vil etterspørselssiden bestå av et stort antall forbrukere som kjøper varer og tjenester utfra de behov som skal dekkes, sin inntektssituasjon og formu...
  Monopol
  Finnes det kun en selger av en vare eller tjeneste, har vi et monopol. Ved monopol er det ingen konkurranse på tilbudssiden , bortsett fra enkelte substitutter.
  Duopol
  Et marked med duopol består av to tilbydere, og kjennetegnes ved: 1) Etablering er mulig, men vanskelig, 2) Produsenten må vurdere mottrekk fra konkurrentene.
  Primær-, sekundær- og tertiærnæring
  Begrepene primær-, sekundær- og tertiærnæringer er en måte å dele næringslivet inn på etter hvilket stadium i den evolusjonære utviklingen de tilhører.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.