Markedsstrategi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 16 av 46 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en markedsstrategi?

Mens markedsmålet forteller oss hva som er det overordnede målet med markedsføringen, forteller markedstrategien hvordan vi skal klare å nå dette målet. Strategien er med andre ord «kartet som viser veien til målet«.

En markedsstrategi er:

Den delen av markedsplanen som forteller hvordan virksomheten skal oppnå varige konkurransefortrinn og kunderelasjoner gjennom å utvikle, tilby, distribuere og følge opp kundeverdier som tilfredsstiller målgruppens forventninger til totalopplevelsen eller sluttresultatet, med tildelte midler for å nå sitt markedsmål

Markedsstrategien forteller med andre ord hvordan virksomheten skal legge opp sin markedsføring det kommende året eller årene, avhengig av virksomhetens planleggingsyklus.

Utledet av forretningstrategien

Forretningsmål og markedsmål

Siden markedsføringen kun er et av mange virkemidler virksomheten iverksetter for å nå sitt langsiktige forretningsmål gjennom å følge en overordnet forretningsstrategi, må markedsstrategien være utledet av den for at den skal støtte opp under de retningslinjene som er trukket opp i denne overordnede strategien for hele virksomheten. Akkurat på samme måte som markedsmålet må være utledet av forretningsmålet.

Samsvar mellom hva virksomheten er, sier og gjør

At virksomheten tenker helhetlig og utleder markedsstrategien fra forretningstrategien er også viktig for å fremstå som en helhet utad i kundens øyne. Husk at enhver kunde vil vurdere virksomheten og virksomhetens verditilbud ut i fra hvor godt samsvar det er mellom hva virksomheten sier de er og hva de faktisk gjør og sier. Noe som er avgjørende for totalinntrykket kundene får av virksomheten og virksomhetens omdømme. Hva som skaper virksomhetens omdømme og helhetsinntrykk er prøvd vist i modellen over.

Skape og opprettholde kundeverdier og konkurransefortrinn

Når vi vet disse forutsetningene er på plass kan vi starte utviklingen av markedsstrategien som angir:

 • Hvordan virksomheten skal skape en totalopplevelse og et sluttresultat som minst tilfredsstiller målgruppens forventninger til opplevelsen eller resultatet på forhånd.
 • Hvordan virksomheten skal møte sine konkurrenter og oppnå konkurransefortrinn i forhold til dem
 • Hvordan verditilbudet (totalopplevelsen) skal tilbys og distribueres til målgruppen
 • Hvordan etterkjøpsdissonans skal unngås og hvordan målgruppen skal følges opp for å øke kundetilfredsstillelsen etter kjøpet
 • Hvordan kundetilfredshet skal opprettholdes og videreutvikles til kundelojalitet som resulterer i mersalg, gjenkjøp og anbefalinger av verditilbudet/markedstilbudet til andre 
 • Hvilke virkemidler som skal brukes for å nå markedsmålet og hvordan de skal brukes

Når vi har funnet svarene på disse spørsmålene sitter vi med en masse svar som ikke gir noen resultater før de blir satt ut i livet, samtidig som disse markedsaktivitetene må koordineres med hva resten av organisasjonen gjør slik at disse interne og eksterne aktivitetene ikke noe kommer i konflikt med hverandre og for å sørge for at de bygger opp under hverandre til en sterk helhetlig strategi.

Som du ser snakker vi her fort om en masse papirer og notater som ikke gir noen mening for dem som skal forholde seg til dem før de blir samlet i et felles plandokument som vi kaller for en markedsplan. Noe som også kommer frem av definisjonen jeg startet med.

markedsstrategi-forretnings
Sammenhengen mellom forretnings- og markedsstrategien, og hvilke forhold som påvirker begge strategiene

Modellen over viser sammenhengene jeg nettopp har gjennomgått og påpeker at virksomheten ikke lever i et lukket system, men at den må ta hensyn til omgivelsene de lever i (markedssystemet) og virksomhetens forretningside, visjon, forretningsmodell og verdikjedesystem (verdiskapningsprosess) som legger rammebetingelsene for all markedstenkningen. 

Markedstrategi modell

I dagens konkurransesamfunn er det er ikke mulig å legge en forretnings- og markedsstrategi uten å ta hensyn til virksomhetens konkurransesituasjon og konkurrentene. Virksomhetens markedsstrategi består derfor av to hovedkomponenter som tilsammen utgjør virksomhetens markedsstrategi. Disse to hovedkomponentene er:

 1. Konkurrentstrategien– en angivelse av hvordan virksomheten skal møte sine konkurrenter for å skape varige konkurransefortrinn
 2. Kundestrategien– en angivelse av hvordan virksomheten skal overbevise sine kunder om at de er det beste alterntivet.

Disse to strategiene er imidlertid ikke to separate strategier, da de gjensidig påvirker og er avhengig av hverandre.

markedstrategi-modell

Markedsstrategien er med andre ord den overordnede strategi for hele markedsføringinnsatsen. En overordnet strategi som angir hvordan virksomheten som helhet skal gå frem for å oppnå:

varige konkurransefortrinn i forhold til sine konkurrenter og skape høyest mulig kundeverdier i forhold til kundenes forventninger.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << MålgruppeKonkurrentstrategien >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kartlegg kundens kjøpprosess og beskriv verditilbudet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategien
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategien
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Tidsplan
  For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan.
  Markedsplan
  En gjennomgang av hva en markedsplan er, hvem som trenger en, hva den må inneholde og hvilke planperioder en må gå over. En intro til påfølgende artikler.
  Situasjonsanalyse av markedssystemet
  Markedsplanen angir hvordan bedriften skal markedsføre seg i tiden fremover. Med markedsføring menes; ”Summen av bedriftens markedstilbud og markedskommunikasjon”.
  Markedsplan modell
  På denne siden finner du den mest vanlige planleggingsmodellen for å sette opp en markedsplan.
  Markedsprogram (handlingsplan)
  Et markedsprogram er en oversikt over hvilke markedsaktiviteter en bedrift skal gjennomføre i et gitt tidsrom.
  Kartlegg kundens kjøpprosess og beskriv verditilbudet
  Identifiser alle relevante tilbudsvirkemidler, og sammenlign virksomhetens styrke på disse tilbudsvirkemidlene i forhold til konkurrentenes nivå.
  Tidsplan for markedsføringen
  En plan for markedsføringen som forteller hva som skjer når av hvem.
  Implementeringstrategi for markedsføringen
  Forandring fryder ikke – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva forandringene fører til. Vi vet hva vi har, men er usikre på hva forandringene vi vil føre til.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.