Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 16 av 22 artikler om Markedsføring >> Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


MarkedslikevektI et marked, uten innblanding fra staten, vil produsentenes tilbud og etterspørrerens etterspørsel ved hjelp av prismekanismen bli koblet sammen til et likevekstpunkt.

Dette likevektpunktet kalles for markedslikevekt, og representerer krysningspunktet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning av en vare.

Punktet for markedslikevekt vil derfor alltid være der hvor etterspørsel- og tilbudskurven møtes. Dette er illustrert i under.

Markedet vil være i likevekt når:

Tilbud = Etterspørsel = Pris

Når markedet er i «harmoni», vil prisen bli bestemt av markedslikevekt. Vi sier derfor at prisen klarerer markedet, i det denne prisen gir overensstemmelse mellom tilbud og etterspørsel.

At kortidsprisen, dvs. den prisen du må betale for en vare idag, blir bestemt av både etterspørselen og tilbudet ble påpekte av Adam Smith (1723-1790) allerede for flere hundre år siden.

Hans teori om den «usynlige hånd» gikk ut på at markedskreftene selv vil sørge for at det utvikler seg et likevekstpunkt mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Markedsprisen som er representert gjennom likevekstpunktet vil være produktets naturlige pris, mente Smith.

«Say`s lov» som ble utviklet av J.B. Say (1767 – 1832) for snart 200 år siden underbygger disse tankene. Den teorien sier at det samlet tilbud alltid vil være lik den samlede etterspørselen. Årsaken er at alle uregulerte markeder automatisk vil utvikle prismekanismer som sørger for at markedet er i likevekt.

SAY`S LOV:

Samlet tilbud = Samlet etterspørsel

Når markedet er i likevekt, vil prisen produsentene får for varen sin være lik Y1, og kvantumet som man vil få solgt til denne prisen vil være lik  X1.

Selvfølgelig skulle gjerne etterspørrerne sett at prisen var enda lavere eller at inntekten deres var høyere. På den andre siden skulle produsentene sett at prisen var enda høyere og at lønnskostnadene deres var lavere. Men ett eller annet sted må jo partene møtes hvis det skal bli ett bytteforhold. Dette punktet er likevekstpunktet, og angir varens markedspris.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << TilbudSkift i tilbud og etterspørsel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.