Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 20 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For å kunne lage en markedsplan som forteller hvordan markedsføringen skal legges opp for å nå markedsmålet kreves det at vi har en fullstendig oversikt over de markedsføringsoppgavene virksomheten må løse i denne forbindelsen.

Med markedsføringsoppgaver menes:

oppgaver som må løses for å oppnå konkurransefortrinn og skape de riktige forventningene, den rette opplevelsen og oppfølgingen til at en kjøp oppstår, med et resultat som skaper såvel kundetilfredshet som kundelojalitet.

Kartlegg kundens kjøpsprosess

Et godt utgangspunkt for å kartlegge markedsføringsoppgavene er å kartlegge kundenes kjøpsprosess, da den viser hvordan selve kjøpet foregår, hva de vektlegger, hvem de hører på, hvilken argumentasjon som er mest effektiv og hvordan den endelige beslutningen tas. 

Selv om denne kjøpsprosessen ikke vil være lik for alle kunder vil en slik kartlegging allikevel gi deg en god oversikt over hvordan markedsføringen bør legges opp, hva som bør vektlegges og hvordan dette bør presenteres for å lede potensielle kunder igjennom deres mentale kjøpsprosess.

Identifiser relevante beslutningkriterier

Start med å kartlegg kundenes beslutningskriterier, da de forteller hvilke egenskaper, funksjoner, fordeler og forventninger verditilbudet må gi for å bli valgt fremfor konkurrentenes verditilbud. Med beslutningskriterier menes:

DE FORHOLDENE KUNDEN EVALUERER OG VEKTLEGGER NÅR EN BESLUTNING OM KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE SKAL TAS.

Let langs kjøpeveien

Den beste måten å skaffe seg et bilde av kjøpsprosessen og finne de relevante beslutningskriteriene er gjennom å ”lete langs kjøpeveien”. Det vil si:

DEN «VEIEN» KJØPEREN GÅR NÅR HAN/HUN HAR MED VIRKSOMHETEN Å GJØRE.

Prøv å skap deg et bilde av den samlede kjøps- og bruks/forbruks prosessen ved å dele den opp i mindre faser. Let deretter systematisk etter mulige direkte og indirekte kontakter mellom virksomheten og kjøperen som kan påvirke kundens opplevelse innenfor hver av fasene.

Skill mellom fasen:

 • før kjøpet
 • under kjøpet
 • etter kjøpet

Dette gjør at du får et oversiktig bilde av situasjonen.

Analyser brukerrollen, da det gir et grunnlag for å utvikle brukerkompetanse som kan gjøre det lettere å velge riktig strategi og kommunikasjonsvirkemidler til markedsinnsatsen.

Ranger beslutningskriteriene etter deres viktighet

Minst like viktig som å kartlegge hvilke beslutningskriterier kunden vektlegger når et kjøp skal foretas, er det at vi samtidig rangerer disse beslutningskriteriene etter deres viktighet. F.eks. vet vi at beslutningskriterier som fysisk kvalitet og pris alltid spiller inn, men hvor viktig prisen er i forhold til kriterier som f.eks. kvalitet, design, tilgjengelighet og sosial status varierer imidlertid fra verditilbud til verditilbud. Beslutningskriteriene må derfor rangeres etter deres viktighet for at de skal kunne brukes som beslutningsgrunnlag for markedsbeslutningene som må fattes i forbindelse med markedsplanleggingen.

Mål virksomhetens dyktighet på disse kriteriene

For å kunne treffe noen beslutninger om hvor markedsinnsatsen bør rettes og på hvordan måte, må vi måle virksomhetens dyktighet på de beslutningskriteriene som er viktige for kunden for å avdekke virksomhetens konkurransekraft.

For å ha et referansepunkt å måle konkurransestyrken mot må vi inkludere de viktigste konkurrentene i målingen. Dette for å kunne måle virksomhetens dyktighet på de viktige beslutningskriteriene for kundene, sett i forhold til konkurrentenes konkurransestyrke på de samme parametrene. 

Fremstill resultatene i en dyktighet-viktighet matrise som gir deg et todimensjonalt bilde av virksomhetens konkurransestyrke i forhold til konkurrentenes verditilbud.

Dyktighet/viktighetsmatrise

Denne tiltaksmatrisen gir deg et nyttig bilde av hvilke forhold ved verditilbudet det er viktig å opprettholde og hvilke som bør nedprioriteres.

Oversett beslutningskriteriene til tilbudsvirkemidler

Når du har gjort overstående gjelder det å oversette de viktigste beslutningskriterier til konkrete tilbudsvirkemidler. Med tilbudsvirkemidler menes:

Virkemidler virksomheten kan benytte for å tilføre verditilbudet nye verdifulle kundeverdier gjennom markedsføringen.

Disse tilbudsvirkemidlene er de virkemidlene vi kaller med en fellesbetegnelse for konkurransevirkemidlene og omfatter de 6-Pene:

 1. Product (Produktet, tjenesten, systemet)
 2. Price (Pris, rabatt, betalingsform og betingelser)
 3. Place (Distribusjon, tilgjengelighet, beliggenhet, åpningstider osv)
 4. Promotion (Påvirkning/markedskommunikasjon)
 5. Personell/service (De ansatte på alle nivåer, kundebehandling, holdninger, verdier, servicegrad osv).
 6. Posisjon/omdømme (Merkevarestrategi) 

Denne oversikten bruker vi så til å velge hvilke den endelige markedsførings-miksen når vi senere bestemmer oss for hvilken markedsstrategi, med tilhørende markedsprogram og aktivitetsplaner.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << OppgavediagnoseKommunikasjonsoppgaver >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføring
  Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt
  Markedsføring i et større perspektiv
  De fleste mennesker har i dag akseptert markedsføring som en nødvendighet, selv om man protesterer mot overdrivelser og påfunn av forskjellig art.
  Servicemarkedsføring
  Forskjellen på markedsføring av produkter og opplevelser er at produkter lages før de selges og konsumeres.
  AMSTAK og RIKE modellen
  Modeller som prøver å forklare hvilke aoppgaver markedsføringbegrepet omfatter og hva som er formålet
  Produktet / tjenesten må holde mål
  Basis produktet og det konkrete produktet eller tjenesten må tilfredsstille kundenes behov og forventninger og det bør inneha konkurransefortrinn i forhold konkurrentene.
  Salgsorientert markedsføring
  Å være salgsorientert ikke er ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå økt lønnsomhet
  Nisjemarkedsføring
  Foruten disse hovedretningene innenfor markedsføringen som jeg allerede har vært inne på finnes det en rekke nisjeretninger innenfor markedsføringsteorien som det er viktig å være klar over
  Markedsavdelingen
  Markedsavdelingen er en samlebetegnelse for virksomhetens markedsføringsapparat. I større virksomheten er dette en egen avdeling som ledes av markedsjefen
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.