Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Markedsaktivitet

Den form for markedsføring de fleste vil komme borti i dagliglive er en eller flere arbeidsoppgaver som vi med en fellesbetegnelse kaller for markedsføringsaktiviteter. eller bare markedsaktiviteter. Med markedsaktivitet menes:

Aktiviteter som settes igang for å markedsføre noe, f.eks. en virksomhet eller produkt.

Markedsføringhjulet

For å illustrere hva vi legger i begrepet, kan vi ta utgangspunkt i det såkalte «markedsføringhjulet» som opprinnelig ble utviklet av Norges Markedsforbund.

markedsføringhjulet

Markedsføringhjulet består av følgende markedsaktiviteter

1. Behovregistrering.
Kjernen i all markedsføring går ut på å tilfredsstille kunden/markedets behov og ønsker, og utvikle løsninger på deres problemer. Dette forutsetter imidlertid at vi vet hva de har behov for, hvilke problemer de har og hva de ønsker seg. Behovregistrering er derfor en av de viktigste markedsførings aktivitetene en markedsfører foretar seg. Dekker ikke bedriften markedets behov havner de i disharmoni med markedet og de kan risikere å gå konkurs.Signalene man fanger opp gjennom behovregistreringen, bør derfor danne grunnlaget for utviklingen av bedriftens nye produkter og tjenester.

2. Markedsundersøkelse.
Behovregistreringen vil normalt resultere i at man får en rekke ideer om hvordan bedriften kan tilfredsstille de kartlagte behovene med tilgjengelige ressursene. Etter at man har sortert ut de mest realistiske ideene, må man undersøke om nyheten/ideen vil svare til markedets behov og ønsker. Dvs. om kundene kommer til å kjøpe det nye produktet hvis det blir lansert. Markedsforskningen vil i denne sammenheng også innbefatte kartlegging av forbrukeradferd. Dvs. kartlegge hva som karakteriserer de potensielle kundene. F.eks. demografiske variabler, livsstil, kunnskapsnivå, forbruksvaner o.l. Generelle markedopplysninger, f.eks. markedsutvikling for lignende produkter, klimatiske og geografiske forhold, politiske og juridiske bestemmelser o.l. vil også være av interesse. Det samme vil opplysninger om konkurrenter (deres styrke og svakheter, salgsmetode, ressurser, produkter, strategi), distribusjonskanaler og forhold som avanse, dekningsgrad, kreditt, leveringbetingelser o.l. være.

3. Idé og produktutvikling.
Viser undersøkelsene som man har gjennomført at det er et reelt behov for nyheten, blir neste oppgave å utforme produktet slik det er ment å være.

4. Pris og lønnsomhet.
Hvis undersøkelsene viser at det er gode muligheter for nyheten, går man over til å bedømme de økonomiske konsekvensene. Man utarbeider kalkyler over kostnadene og inntektene.

5. Prøveproduksjon og produkttest.
Når man mener nyheten er slik kunden vil ha det, lages det et mindre antall (Prototyper). Slik at man får erfaring med selve produksjonsprosessen og utstyret og om en er i stand til å lage produktet rent teknisk og til akseptable kostnader. Hovedhensikten er imidlertid å komme frem til en nyhet som de potensielle kundene vil akseptere. Produkttestene man utfører ovenfor et representativt utvalg av de potensielle kundene, viser sammen med de andre forholdene som er blitt kartlagt, om man skal satse på nyheten eller ikke.

6. Markedsføringplan
Velger man å gå videre med nyheten er neste skritt å lage en markedplan for prosjektet. Markedplanen har som mål å systematisere de resultatene man til nå har kommet frem til, og å legge strategien for hvordan prosjektet videre skal gjennomføres. Her fatter man valg m.h.t. mål, målgrupper og strategi, og man legger handlingsplaner for prosjektet.

7. Produksjon
Skal man kunne tilby nyheten må man selvfølgelig produsere nyheten. Når markedplanen er ferdig er det på tide å gå til anskaffelse av nødvendig produksjonsutstyr, og starte produksjonen.

8. Reklameutforming
Skal kundene bli oppmerksomme på nyheten, må de bli informert om den. Man må derfor lage reklame som tar sikte på å påvirke kundene til å velge din nyhet.

9. Media
Reklamen vil som oftest formidles gjennom media, som f.eks. aviser, ukeblad, tidsskrifter, tv, radio, plakater osv. En viktig del av markedplanleggingen er derfor å finne ut hvilke media og hvilke kombinasjoner som gir best resultat (media-mix).

10. Testsalg
For å redusere usikkerheten ved en lansering, lønner det seg ofte å starte med en prøvelansering i mindre målestokk innenfor et avgrenset geografisk område. Her kan man lære av kostbare feil og justere kampanjen før man utfører den i stor målestokk.

11. Distribusjon
I det øyeblikket reklametiltakene settes i verk må nyheten være å få tak i. Fordelingen av nyheten-distribusjonen-skjer via ett eller flere handelsledd. Det kan gå fra produsent direkte til forbruker, via detaljister til forbruker, via både grossist og detaljist, eller også via agent. Dessuten er det etter hvert i mange bransjer laget en rekke samarbeidsformer – kjede – dannelser -, der man kan få ta del i et eget felles distribusjonmøner. Man må bl.a. vurdere hvilken form for distribusjon man skal satse på og hvordan man skal påvirke de enkelte ledd ved hjelp av avanser, reklame, selgerinnsats o.l.

12. Salgsinnsats.
Under hele distribusjonen foregår det en aktiv salgsinnsats rettet mot potensielle kunder. Man må ikke glemme at det er selgerne som skaffer bedriften inntektene.

13. Kjøp
Ulike varer har ulike kjøpsandferder. Å kartlegge hvilke kriterier og adferd kundene har, er alfa Omega for enhver markedsfører og bedrift.

14. Bruk og forbruk
Om nyheten lykkes i markedet avhenger av det omdømme det får etter at kunden har tatt det i bruk.

15. Service og reklamasjoner
Alle kunder har rett til å klage på det som ikke holder mål. Hvilken service og hvordan man behandler kundens reklamasjoner er avgjørende faktorer for om man vil klare å holde på kundene på lang sikt.

16. Igjenkjøp
Har man lykkes vil man ofte oppleve at kunden kommer tilbake til deg ved neste korsvei. Å skaffe en ny kunde er som regel fem ganger så dyrt som å holde på en eksisterende. Det er derfor mye penger å tjene ved å holde på eksisterende kunder, istedenfor å stadig jage etter nye.

Markedsføringen består av tre faser

Sett fra en markedsorientert leders ståsted, kan markedsføring ses på som en prosess, bestående av tre faser:

Fase 1:
Innhenting av informasjon om behov, tanker, adferd, holdninger og preferanser i markedet. Informasjonen som benyttes som grunnlag for utvikling av de produktene markedet etterspør.

Fase 2:
Fortelle markedet om tilbudet – hva det går ut på, hvordan man skaffer seg det osv. (markedskommunikasjon)

Fase 3:
Dersom man har klart å behovstilpasse produktet og tilbudet, samtidig som man har lykkes i å kommunisere det, vil det resultere i salg som bringer penger inn å dekke kostnadene.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MarkedssegmenteringMarkedssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.