Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 29 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 35 av 46 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en markedsføringsmiks

En markedsføringsmiks, eller «marketing-mix» som er den engelske betegnelsen, er en angivelse av hvordan virksomheten har valgt:

å kombinere og bruke sine konkurransevirkemidler for å oppnå konkurransefortrinn og tilføre verditilbudet kundeverdier

Nøkkelbegrepene i denne definisjonen er konkurransefortrinn, kundeverdier og konkurransevirkemidler.

Med konkurransefortrinn menes:

effekten vi får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller kompetanseområder  som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Med kundeverdi menes:

”Alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste på et funksjonelt, psykologisk og sosialt nivå”

Vi snakker med andre ord om alle materielle og ikke-materielle egenskaper, fordeler, assosiasjoner og meta-verdier ved et verditilbud (produkt/tjeneste) en kunde legger vekt på i sin vurdering av verditilbudet ved kjøp. 

Disse kundeverdiene skapes av de klassiske konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har til rådighet og som denne boken omhandler.

Med konkurransemidler menes:

de virkemidler en virksomhet kan benytte for å påvirke etterspørselen etter sine produkter og tjenester.

Hvilke konkurransevirkemidler har en virksomhet?

Konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har til rådighet i sin markedsføring for å skille virksomheten fra konkurrentene og gjøre virksomhetens verditilbud mer attraktivt enn konkurrentenes er de 4-Pene til Kotler. Disse 4-Pene er:

 • Produkt (Product)

  Produktet som skal selges – er det grunnleggende konkurransemiddelet. Vi ser her på produktets egenskaper, funksjoner, design, kvalitet, sortimentet, tilleggsprodukter osv i forhold til konkurrentene. I tillegg til selve produktet inneholder produktbegrepet alt fra emballasjens utforming til måten reklamasjoner håndteres på.

 • Pris (Price)

  Prisen er det beløp som kundene (mellomleddene, dvs agenter, grossister og detaljister i distribusjonskanalene og sluttkunde) må betale for produktet. Siden prisen påvirker etterspørelen direkte er dette en av de sterkste konkurransevirkemidlene en virksomhet har til rådighet. Virksomheten må ikke bare utvikle en prisprofil, men også en pris- og rabattstruktur som gjør det interessant for kundene å kjøpe produktet

 • Distribusjon (Place)
  Omfatter alle aktiviteter forbundet med å gjøre produktet tilgjengelig, slik at det kan kjøpes når kundens behov oppstår (distribusjon).

 • Markedskommunikasjon (Promotion)

  Omhandler alle aktiviteter som har til oppgave å fortelle markedet om produktet og å påvirke forbrukerne til å kjøpe nettopp dette produktet (promotion).

Disse 4-Pene er etterhvert blitt utvidet til 6-Per:

 • Service (People)
  Omfatter menneskene som jobber i organisasjonen og hvordan de behandler kundene de møter, eller rettere sagt hvilket førsteinntrykk de gir, sannhetens øyeblikk og hvordan de blir fulgt opp for å sikre at de forblir lojale og lønnsomme kunder.
 • Posisjonering (plass i bevisstheten)
  Omfatter virksomhetens omdømme og rykte i markedet og hvilke assosiasjoner målgruppen knytter til merket, virksomheten og verditilbudet. Målet er her å plassere virksomheten i målgruppens evoked set på viktig plass i kundenes bevissthet slik at virksomheten alltid blir vurdert når en beslutning om kjøp skal foretas.

Konkurransevirkemidlene er det som gjør to selskaper ulike

Siden alle virksomheter i utgangspunktet rår over de samme konkurransevirkemidlene er det til syvende og sist måten de velger å bruke dem på som skiller de ulike tilbyderne i markedet fra hverandre. Det er derfor ekstremt viktig at vi legger ned mye tid i dette arbeidet og tenker grundig igjennom bruken av disse konkurransevirkemidlene i utformingen av det endelige verditilbudet. Dette for å tilføre produktene og tjenestene unike konkurransefortrinn konkurrentene ikke har.

Markedsføringsmiksen er en av de enkeltfaktorene som i størst grad differensierer to konkurrenter fra hverandre i kundenes øyne.

Skal dekke kundens behov og forventninger

Når vi skal velge hvilke konkurransevirkemidler vi skal bruke og hvordan vi skal sette dem sammen til en helhet som bygger opp under markedsstrategien er utgangspunktet kundens behov og forventninger. Dette fordi markedsføringsmiksens formål er å dekke disse behovene og forventningene på en bedre måte enn konkurrentene er istand til å gjøre med sitt verditilbud og sine konkurransevirkemidler.

Må skreddersys målgruppen

Når vi skal velge konkurransevirkemidler og bestemme oss for hvordan de skal kombineres til en helhet som bygger opp under markedsstrategien prøver vi ikke å tilfredsstille behovene og forventningene til «alle». Vi prøver heller å skreddersy virkemiddelbruken til den enkelte målgruppe, da alle målgrupper er forskjellige og vil reagere forskjellig på virkemiddelbruken.

Helheten avgjør konkurransefortrinnet

Husk at det er måten virksomheten klarer å kombinere konkurransevirkemidlene til en helhet på som gir virksomheten konkurransekraft, ikke enkelt komponentene som inngår i markedsføringsmiksen. Poenget er at de skal bygge opp under hverandre til en helhetlig opplevelse av verditilbudet.

Her gjelder det å tenke helhetlig og huske på at «alt påvirker alt». Effekten av markedsføringsmiksen, også kalt virkemiddelstrategien, avgjøres av hvordan konkurransevirkemidlene settes sammen til en helhetlig markedsføringsmiks som bygger opp under markedsstrategien, og danner grunnlaget for utformingen av de ulike del-strategiene som angir hvordan de enkelte konkurransevirkemidlene skal brukes.

Hva kjennetegner en effektiv markedsførings-miks?
Figur – Hva kjennetegner en effektiv markedsførings-miks?

Hvordan velge de riktige konkurransevirkemidlene?

Den største utfordringen når vi skal sette sammen en markedsføringsmiks som er en operasjonalisering av markedsstrategien er:

 1. Å velge de konkurransevirkemidlene som i størst grad påvirker etterspørselen positivt
 2. Å sette disse konkurransevirkemidlene sammen til en helhet som optimaliserer etterspørselen gjennom de nye kundeverdiene denne virkemiddelbruken skaper

Siden ulike konkurransevirkemidler kan skape ulike kundeverdier er det viktig å tenke på hvilke kundeverdier virkemiddelbruken gir og hvor viktige disse kundeverdiene er for kunden. Ikke alle kundeverdier er like viktige for kundene. Det er derfor viktig å velge de virkemidlene som skaper de viktige kundeverdier og styre unna de virkemidlene som ikke skaper viktige kundeverdier i målgruppens øyne.

For å avdekke hvilke kundeverdier markedsføringsmiksen gir og avgjøre hvor viktige disse kundverdiene er for kunden må vi gjennomføre en kundeverdianalyse.

Med kundeverdianalyse menes:

”En sammenligning av virksomhetens og konkurrentenes verditilbud, hvor vi ser på hvilke verdier på et fysiologisk-, psykologisk- og sosialt nivå verditilbudene gir kundene i forhold til ressursbruken (kostnadene knyttet til å skape verditilbudet)”

Det verditilbudet som i kundens øyne klarer å gi dem flest viktige kundeverdier, i forhold til prisen de må betale, vil alltid være det verditilbudet kunden velger å kjøpe. For å vinne konkurransen om kundenes gunst må vi dermed lykkes med å:

”Utvikle en markedsføringsmiks som har flere eller viktigere kundeverdier enn konkurrentenes verditilbud”.

I denne vurderingen benytter vi oss av ”dyktighet/viktighet” matrisen, også kalt ”tiltaksmatrisen”, da den viser på hvilke områder virksomheten har mest å hente ved sette inn målrettede tiltak for å forbedre kundens opplevelse av kundeverdiene og verditilbudet.

”Dyktighet/viktighet” matrisen fremstilles ved å plotte resultatene fra kundeverdianalysen inn i en to-dimensjonal matrise, hvor X-aksen viser hvor viktig de ulike kundeverdiene er for kunden (kundeverdiene rangert etter viktighet), mens Y-aksjen viser hvor dyktig virksomheten er på disse kundeverdiene.

Når dette er gjort er det relativt enkelt å velge ut hvilke kundeverdier og konkurransevirkemidler virksomheten bør prioritere å forbedre, hvilke de bør opprettholde som før, og hvem som bør nedprioriteres, da de ikke lenger er viktige for kunden.

dyktighet-viktighet matrise

Modellen under viser hva en kundeverdianalyse er og hva vi vurderer i denne analysen.

kundeverdianalyse

Før – under og etter kjøpet

Siden målet med konkurransevirkemidlen er å bringe målgruppen igjennom kjøpsprosessen de må gå igjennom før de velger å kjøpe virksomhetens verditilbud, kan det være lurt å følge kjøpsprosessen og dele opp virkemiddelbruken i markedsføringsmiksen opp i tre faser:

 1. Før kjøpet – konkurransevirkemidler som skal brukes før kjøpet for å skape de rette forventningene til verditilbudet og skille det ut fra konkurrentenes.
 2. Under kjøpet – konkurransevirkemidler som skal brukes under kjøpet for å overbevise målgruppen om at virksomhetens verditilbud er det beste og utløse den endelige kjøpsbeslutningen.
 3. Etter kjøpet – konkurransevirkemidler som skal brukes etter kjøpet for å følge kunden opp og sikre at de blir lojale og lønnsomme kunder gjennom sine tilleggs-, mer- og gjenkjøp.

Oppsummering

For å skape en optimal markedsføringsmiks kreves det at vi lager en konkurransevirkemiddel strategi for hvert enkelt av konkurransevirkemidlene som benyttes. Det vil si at vi trenger en produkt-, pris-, distribusjons-, påvirkning-, service- og omdømmestrategi som angir hvordan hvert enkelt konkurransevirkemiddel skal brukes.

Deretter må vi samordne og koordinere bruken av disse virkemidlene til en helhetlig markedsførings-miks som skiller virksomheten ut fra sine konkurrenter og tilfører verditilbudet tilstrekkelig viktige kundeverdier til at verditilbudet blir valgt fremfor konkurrerende verditilbud.

I de påfølgende artiklene vil jeg kort komme inn på disse konkurransevirkemidlene og hva du bør tenke på når den endelige markedsføringsmiksen til virksomheten eller et verditilbud skal settes sammen.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << VerditilbudProdukt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << OppfølgingsdimensjonenProduktstrategi >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kartlegg kundens kjøpprosess og beskriv verditilbudet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategien
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.