Mål for prispolitikken


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Det finnes ikke en generell målsetning for pris. man må må først finne ut hva man vil med prisen før man kan fastsette den. Noen av de vanligste målsetningene for prisen er:

 • Maksimere salget
 • Markedsandel
 • Maksimere fortjenesten
 • Ønske om en viss fortjenestemargin
 • Møte eller unngå konkurranse
 • Stabilisere prisnivå
 • Støtte andre produkter

Maksimere salget

Dette er en av de vanligste og mest misbrukte målsetninger for prispolitikken.

Bakgrunnen for denne målsetningen er ønske om å oppnå et salgsvolum som bidrar til at det blir lavere kostnad pr. enhet, ved at de faste kostnadene fordeles over flere enheter av produktet.

En rekke «volum-syke» bedriftsledere har gjennom årene ført sine bedrifter i vanskeligheter på grunn av denne målsetningen. Ofte har forutsetningen for økt salgsvolum vært større rabatter og økte kreditter. Og ikke sjeldent har dette medført dårligere lønnsomhet totalt sett. Volumøkningen har med andre ord vært mindre enn kostnadsøkningen.

Markedsandel

I stedet for å maksimere salget kan man ha et mer konkret mål ved å anslå det potensielle marked og ta sikte på å erobre en bestemt andel av totalsalget. Et av virkemidlene vil da være å fastsette en pris som gjør det mulig å nå dette målet.

Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å erobre markedsandel ved å redusere prisen. Det kan godt tenkes at konkurrentene svarer med samme mynt. En slik pristankegang kalles aktiv prispolitikk. 

Maksimere fortjeneste

Alle bedrifter må ha fortjeneste for å overleve. Hva er vel ikke da mer naturlig å ha som mål å få størst mulig fortjeneste på et bestemt produkte og/eller til bedriften. Denne tankegangen henger nært sammen med priselastisitet teorien.

Problemet med denne teorien er at den vanskelig lar seg  gjennomføre i praksis. For å maksimere fortjenesten må man kjenne grenseinntekt og -kostnader, og ikke minst hvor følsom(elastisk) etterspørselen er overfor prisendringer.

Ønske om en viss fortjenestemargin

En mer realistisk målsetning enn å maksimere fortjenesten er å tilstrebe en bestemt fortjenestemargin. Dette foregår på den måten at man først fastsetter de totale kostnadene ved å produsere og selge et bestemt antall produkter. Dernest bestemmes den margin man ønsker at det totale innsatsen skal gi. Ut fra dette fastsettes så prisen.

Problemet her er at det ikke er sikkert at forbrukerne ikke er villig til å betale den prisen du har fastsatt. Det vil resultere i lavere salg og inntekter enn planlagt, og resultatet vil dermed bli noe helt annet enn hva du planla. Metoden er imidlertid egnet som et utgangspunkt for nærmere vurderinger, og den forteller i hvert fall hvilke forutsetninger som må oppfylles, for at man skal få en bestemt avkastning på investert kapital.

Møte eller unngå konkurranse

I visse tilfeller kan man være spesielt opptatt av konkurransen i markedet. F.eks kan man ønske å ikke bruke prisen som et konkurransemiddel. En måte å nøytralisere pris på som konkurransemiddel, er å beregne samme priser som konkurrentene og heller satse mer på andre tiltak. Problemet er at man ikke har noen garanti for at dette er et «riktige» prisnivået.

Ved introduksjon av nye produkter forekommer det at man bevisst legger prisen så lavt, at det gir så beskjedne fortjenestemarginer at man ikke trekker til seg konkurrenter. 

Stabilisere prisnivået

Denne målsetningen har en viss likhet med den foregående – å møte eller unngå konkurranse – men går mer går mer på å opprettholde et bestemt prisnivå i forhold til konkurrentene. Dette innebærer at men er innstilt på å følge konkurrentenes prisendringer, slik at de ikke får spesiell prisfordel. Også kalt passiv prispolitikk.

Man tar ikke sikte på å eliminere pris som konkurransemiddel, men heller å stabilisere prisene i forhold til hverandre.

Støtte andre produkter

Når man har flere produkter som  er mer eller mindre sammenhengende i bruk (komplementære), kan man ha som målsetting å maksimere fortjenesten på sortimentet totalt sett og ikke se de enkelte produktene isolert. I dette tilfellet prøver man å selge mest mulig av de produktene man har god fortjeneste på, ved å selge de komplementære produktene til en meget lav pris, kanskje til selvkost eller under.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriftenPrisdifferensiering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Pris og prisens rolle i en bedrift
  Prisen har en særstilling blant konkurransemidlene fordi den direkte påvirker salg og fortjeneste. En prisforhøyelse eller reduksjon har vanligvis større konsekvenser enn noen av de andre konkurransem...
  Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
  En gjennomgang av hvilke interne forhold som vil påvirke prispolitikken i en virksomhet.
  Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
  En gjennomgang av hvilke eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til enhver virksomhet.
  Prisdifferensiering
  Når en bedrift opererer på helt avskilte markeder, kan det være lønnsomt å selge produktet med forskjellig pris til ulike kjøpegrupper. Dette kalles prisdifferensiering eller prisdiskriminering.
  Prisstrategi og prispolitikk
  Faktorer som er avgjørende for bedriftens prisstrategi. Deriblant gå igjennom en planleggings modell for valg av prisstrategi.
  Rabatt og rabattpolitikk
  Pris er mer enn produktet eller tjenestens basisprisene. Et viktig virkemiddel i prispolitikken er rabatter.
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Freemium som forretningsmodell
  Freemium er en forretningmodell som går ut på å gi kunder en gratis «prøve» av virksomhetens teknologi – ofte med begrenset funksjonalitet, kapasitet eller reklame.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.