Krysspriselastisitet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 21 av 40 artikler om Dataanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mens priselastisiteten prøver å avdekke sammenhengen mellom pris og etterspørsel, prøver å krysspriselastisiteten å angi hvordan prisen på ett produkt blir påvirket av prisen på et annet.

krysspriselastisitet

Krysspriselastisitet er en metode som kan benyttes for å beregne hvordan etterspørselsendinger for ett produkt påvirker ett annet. Er det f.eks. noen sammenheng mellom prisen salget av videospillere og videokassetter ? Er det slik at hvis salget av videospillere synker, så vil også salget av videokassetter synke ? For å svare på disse spørsmålene beregner vi krysselastisitetskoeffisienten (ek) mellom produktene.

Beregningen foretas etter denne formelen:

Prosentvis mengdeendring vare Y
Prosentvis mengdeendring vare X

Ved å følge samme resonnement som ved beregning av priselastisiteten kan vi skrive formelen slik:

Mengdeendring vare Y
Gammel mengde vare Y
Prisendring vare X
Ny pris vare X

Denne formelen kan igjen forenkles til:

Mengdeendring vareY * Ny pris vare X
Prisendring vare X * Gammel mengde vare Y

Det er meget vanskelig å finne et sikkert grunnlag for beregning av krysselastisiteten for det totale markedet, men en produsent som produserer flere typer produkter vil kunne finne et visst grunnlag for slike beregninger. Hver for øvrig klar over at det vil finnes en rekke produkter som det er umulig å påvise noen sammenheng mellom.

Ek > 0 Substitutt
Ek = 0 Nøytralt produkt
Ek < 0 Komplementær

Substitutter

Positiv krysselastisitet er et kjennetegn for produkter som substituerer hverandre. Med substitutter menes:

produkter som dekker samme eller tilnærmet samme behov, dvs. produkter som kan erstatte hverandre.

Stiger prisen på smør, vil etterspørselen etter margarin øke. Stiger prisen på olje, vil etterspørselen etter strøm øke osv.

Komplementære produkter

Negativ krysspriselastisitet er kjennetegn på komplementære produkter. Med komplementære produkter menes:

produkter som «hører sammen», eksempler kan være fotoutstyr og film, biler og dekk.

Dersom prisen på hovedproduktet stiger, vil etterspørselen etter de komplementære produktene synke. Når det gjelder komplimentere produkter har det vist seg at det er få eksempler på fullstendig komplementaritet, dvs. at det er et konstant forhold mellom forbruket av to varer. Men det finnes utallig eksempler på delvis komplementaritet.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Korrelasjon og kovariansInntektselasitisitet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en dataanalyse?
 • Arbeidsmodell for dataanalysen
 • Den analytiske vitenskaplige metode
 • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
 • Inndelingskriverier for dataanalysen
 • Antall kategorier (dataanalyse)
 • Protokoll, ordningsobservatorer og notasjon
 • Beskrivelse av utvalget, med fordelingsanalyse og frekvensfordeling
 • Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)
 • Prosentil og kvartil
 • Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)
 • Standardavvik og varians
 • Skjevhet og normalfordeling
 • Analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Generalisering og estimering av en stikkprøve
 • Konfidensintervall
 • Trangere konfidensintervall
 • Hypoteseprøving
 • Parvise sammenligninger
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Sannsynlighet og sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighet som relativ hyppighet i det lange løp (de store talls lov)
 • Kombinatorikk (statistikk)
 • Beregning av sannsynligheten av et snitt
 • Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet
 • Betinget sannsynlighet
 • Multivariate analyser
 • Multivariate metoder
 • Multippel regresjon
 • Diskriminantanalyse
 • Clusteranalyse
 • Faktoranalyse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Produkt
  Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold
  Det utvidede produktet
  Den tredje produktdimensjonen kalles det utvidet produkt, og angir hva som omgir produktet. Får jeg garantier eller opplæring? Hvordan er servicen? Leveringssikkerheten ? Betalingsbetingelsene ? Distr...
  Det potensielle produktet
  Det gjelder å ligge et hestehode foran konkurrentene, og skal man til enhver tid være i stand til å tilfredsstille kundenes behov og forventninger må man drive konstant produktutvikling.
  Epsilon - et mål for samvariasjonens styrke og retning
  Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.
  Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
  Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?
  Korrelasjon og kovarians
  Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?
  Portfoliomatrise (BCG matrisen)
  Hva er en portfoliomatrise, også kalt BCG matrisen,, og hva brukes den til?
  Selementanalyse
  Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.