Kjerneanalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 27 av 45 artikler om Situasjonsanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Kjerneanalysen er et redskap for å forstå elementene som gir konkurransefortrinn i konkurranseanalysen, og viser hvilke nye integrasjonmulighester som kan være aktuelle i forhold til bedriftens strategiske kjerne.

Porters posisjoneringmodell som bygger på ovenstående kjerneanalyse, legger vekt på eksterne konkurransekrefter og etablering av barrièrer for å verne bedriften mot konkurranse. Reve (1990) bygger på Porters posisjoneringmodell, men mener at denne modellen ikke fanger opp interne, atferdsmessige forhold. Ved å trekke inn transaksjonteori (Williamson 1975, 1985) og agentteori (Fama 1980) har Reve utviklet en kontraktteoretisk modell – en integrert strategimodell som har to hovedelementer:

 • Strategisk kjerne
 • Strategisk allianser

Den strategiske kjernen består av:

verdiskapningprosesser som er internalisert gjennom interne kontrakter og organisatoriske incentiver.

Strategiske allianser består av:

eksterne prosesser og kompetanse som styres gjennom intern organisatoriske kontrakter og incentiver.

Strategisk ledelse består i å finne den mest effektive organisering av verdikjeden, organisasjonsstrukturen og de markedsbaserte prosessene. Kontakter spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Omfanget av den strategiske kjerne bestemmes av økonomiske forhold som sterkt påvirkes av teknologien: oppstgrøms- og nedstrøms integrering, skala- og breddeøkonomi.

Tilsvarende gjelder for alliansedannelser: oppstrøms, nedsrøms, horisontalt mot konkurrenter og horisontalt mot substitutter.

Kombinerer vi de to strategimodellene får vi en integrert modell for strategisk ledelse som vist under.

Figur – Integrert modell for strategisk ledelse (Reve 1990).

I Reves beskrivelse står integrasjonaspektret sentralt. Ekspansjonen skjer ut fra kjernekompetansen i de fire retningene som er vist i modellen over; oppstrømsintegrasjon mot leverandører, nedstrøm integrasjon mot kunder, horisontal integrasjon mot inntrengere og diversifisering mot substitutter.

Driverne er økonomiske krefter; stordriftsfordeler og samdriftsfordeler. I tillegg til stor- og samdriftsfordeler vil innovasjonsevnen spille en stor rolle i nettverkøkonomien.

De økonomiske kreftene påvirkes av teknologiske forhold, og de endrede prosesseffektivitet og transaksjonskostnader.

Med økt prosesseffektivitet som følge av teknologiens stordriftsfordeler og reduserte transaksjonskostnader i de nye elektroniske markedene ser vi idag en tendens til vertikal segmentering av verdikjeden snarere enn integrering. Produksjons- og distribusjonssiden disintegrerer, samtidig som nye nye mellomledd oppstår i distribusjonssystemene som bygger kunderelasjonene og kundeverdier de nye teknologiske mulighetene gir.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Konkurranseanalyse («5 forces»)Verdiskapningprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Del 1: Pilotundersøkelse
 • Del 2: Hovedundersøkelsen
 • Samfunnsvitenskaplig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Situasjonsanalysens metodiske forutsetninger
 • Situasjonsanalysen og planens rammebetingelser
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Definisjon av nøkkelbegreper i problemstillingen
 • Synkron- eller diakron analyse?
 • Situasjonsanalysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i situasjonsanalysen?
 • Interessentkart
 • Hvilken informasjon trenger du å samle inn i situasjonsanalysen?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurser og konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurranseanalyse («5 forces»)
 • Kjerneanalyse
 • Verdiskapningprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdi og kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrisen («dyktighet/viktighet» matrisen)
 • Gap-modellen (analyse)
 • Profilkart
 • Analyser av markedet
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Sektorplan analyse av arbeidsbetingelsene
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Tiltakmatrisen ("dyktighet/viktighet" matrisen)
  Tiltaksmatrisen, ogs&aring; kalt "dyktighet/viktighet" matrisen er et kraftfullt analyseverkt&oslash;y som b&oslash;r brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da...
  Kundeverdi og kundeverdianalyse
  Å gjennomføre en kundeverdianalyse vil si "å gjennomføre en undersøkelse hvor du prøver å måle hvilken kundeverdi din bedrift gir kundene i forhold til konkurrentene, sett i forhold til konkurre...
  Merkeverdi: Merkekjennskap og kjennskapspyramiden
  Kjennskapspyramiden er en kommunikasjonsmodell som måler kjennskapen til en virksomhet, merke eller produkt.
  Scenario
  En analyse som tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet.
  Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
  Med en selvbetjeningnettsted tjener du penger fordi bruker avlaster organisasjonen med å gjøre noe av arbeidet selv via nettstedet.
  Nettbasert forretningsmodeller
  Digitale produkter har egenskaper som skiller dem fra tradisjonelle produkter, Vi går her igjennom de mest fremtredende skillene.
  Kunderelasjoner
  Å bygge best mulig kunderelasjoner, helst varige relasjoner, er viktig enten vi snakker om forretningsutvikling, markedsføring eller valg av forretningsmodell.
  Innteksoptimalisering
  Optimalisering av virksomhetens inntekter gjennom strategisk stimulering av etterspørselen etter virksomhetens verditilbud
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.