John Maynard Keynes (1883 – 1945)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 42 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


John M KeynesEngelskmannen J.M. Keynes har gjennom sitt forfatterskap utøvet større innflytelse enn noen annen sosialøkonom i nyere tid.

Mens Adam Smith regnes som profeten for den selvregulerende økonomien og Karl Marx profeten for den destruktive økonomien, blir John M. Keynes regnet for profeten for den selvreparerende økonomien.

Adam Smith                   Profeten for den selvregulerende økonomien

Karl Marx                      Profeten for den destruktive økonomien

John M. Keynes            Profeten for den selvreparerende økonomien

J.M. Keynes var en spesiell person. I følge nobelprisvinneren Sir John Hicks var han en mann med en ekstremt aktiv forestillingsverden, en person hvis tenking aldri sto stille, men alltid sprang fremover; det var vanskelig å holde hans tempo, «du viste aldri hva han ville komme til å si».

Keynes ble aldri professor; han produserte ikke fotnoter, men ideer. Det kan vel til og med reises tvil om han var spesielt lærd. Men han hadde utvilsomt en teft og en innsikt utenom det vanlige.

I 1936 kom hans bok «The General Theory of Employment, Interes and Money» ut. Den dannet grunnlaget for vår moderne makroøkonomi, og hoved-budskapet i denne boken var at en økonomien ikke kan korrigere seg selv mot full sysselsetting, men kan forbli i en tilstand med permanent arbeidsledighet.

Keynes sine teorier må ses i sammenheng med den krisen verdensøkonomien var i når teoriene ble utviklet. I perioden fra 1929 til 1932 falt produksjonen i samfunnet med omtrent 50 %, samtidig som arbeidsledigheten økte til nærmere 20 %.

Keynes var spesielt opptatt av to spørsmål:

1. Hva bestemmer samlet produksjon ( R ) og sysselsetting ?

2. Hva kan gjøres for å løse problemene, dvs. den høye arbeidsledigheten og den lave produksjonen ?

Hvordan verdenskrisen som var på Keynes tid skulle løses var det stor uenighet om. De klassiske økonomene mente at man økonomien selv ville rette opp problemene («Den usynlige hånd»), i følge dem var løsningen på problemene derfor at man ikke skulle foreta seg noe som helt. Økonomien ville regulere seg selv og komme i likevekt igjen hvis myndighetene besinnet seg og ikke gjorde noe som helst med problemene i økonomien. Nyklassikerne mente at løsningen var å redusere lønningene. Det ville øke etterspørselen etter både arbeidskraft og ferdigproduserte produkter.

Keynes var imidlertid ikke enige i disse påstandene. Keynes påpekte at hvis lønnsnivået ble redusert ville dette også redusere prisene på varene, da forbrukernes generelle kjøpekraft ville bli redusert. Dette fordi  lønn ikke kun er en kostnad, men også den viktigste etterspørselsfunksjonen i økonomien.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Moderne makroøkonomiKeynes løsning på arbeidsledigheten >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Introduksjon til moderne økonomi
  Moderne økonomi kan deles inn i to hovedgrupper; moderne mikroøkonomi og moderne makroøkonomi
  Moderne mikroøkonomi
  I perioden 1890 til 1930, gjorde en del økonomer mye for å forbedre den logiske strukturen innen mikroteori. Disse teoriene stammet i stor grad fra Marshall, og spesielle teorier om økonomisk velferd.
  Keynes løsning på arbeidsledigheten
  Keynes løsning på arbeidsledigheten kan har sitt utgagnspunkt i følgende hypoteser:
  Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
  Keynes mente at etterspørselen i samfunnet er en funksjon av følgende forhold:
  Hva bestemmer investeringene (I)?
  Keynes mente at landets investeringer blir bestemt av likevektspunktet mellom profittforventningene og lånerenten, uttrykt i prosent.
  Oppsummering av moderne økonomi
  For å løse verdenskrisen mente Keynes at staten måtte komme inn med aktive tiltak for å oppnå full sysselsetting igjen. Spesielt påpekte han statens mulighet til å påvirke utviklingen gjennom at aktiv...
  Keynesiansk motkonjukturpolitikk
  Hovedbudskapet i keynesiansk politikk er at «i en økonomi hvor import og eksport er i balanse, skal summen av privat og offentlig forbruk og realinvesteringer tilpasses slik at produksjonskapasiteten ...
  Den klassiske motrevolusjon
  Fra midten av 1970 - tallet fant det sted en såkalt klassisk motrevolusjon i økonomisk teori.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.