Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


De fleste er klar over at utseende til mennesket først og fremst er arvelig bestemt. Barnets utseende vil alltid bli en blanding av egenskapene til barnets biologiske mor og far. Men det er ikke bare utseende som er arvelig bestemt. En rekke atferdsvariabler er også arvelig bestemt. F.eks. instinkter, drifter, temperament og til dels intelligens.

Fra naturens side har mennesket fått evnen til å tenke (intelligens) og en uvanlig god tilpasningsevne, samt evnen til å gå oppreist og gripe gjenstander. Det gjør mennesket overlegen dyrene, som kun har instinktene til å lede seg. Men i likhet med dyrene har også menneskene en rekke medfødte instinkter som styrer valgene og atferden vår i mange sammenhenger.

Instinker

For eksempel har vi fra naturens side fått instinkter som gjør at vi blir redde og flykte i visse situasjoner, mens vi blir sint og kjempe i andre. Men det er ikke bare disse instinktene mennesket har. Vi har også en rekke andre instinkter som f.eks:

 • Nysgjerrighet og avsky

 • Selvhevdelse og selvunderkastelses instinkt

 • Foreldre- og forplantningsinstinkt

Drifter

Psykologene kom raskt fram til at instinktene våre er det opprinnelige grunnlaget for alle våre følelser og handlinger. De første psykologiske teoriene gikk ut på at de instinktiv impulsene hjernen mottar som regel bestemmer målet for våre handlinger. Psykologene kalte disse instinktive impulsene for drifter, og i løpet av 1920 – årene fikk driftsbegrepet stor betydning.

Sætrang og Blindheim (1991) definerer en “drift” som:

“Det sug som oppstår når kroppen mangler noe”

Menneskelige drifter kan også defineres som:

“Uttrykk for kroppslige behov”

En tredje måte å definere driftsbegrepet er å si at en:

“Drift er det psykologiske, opplevelsesmessige resultat av et behov”

Homeostase

Driftsbegrepet bygger på forestillingen om homeostase  (kroppen indre likevektstilstand)- kroppens tendens til å opprettholde et konstant indre miljø: temperatur, blodsukker, oksygennivå, vannmengde o.l. En rekke mekanismer sørger for at disse variablene holder seg innenfor meget stramme rammer. Sensorer i kroppen registrerer enhver forandring i forhold til idealtilstand og sørger automatisk for å foreta seg ett eller annet som gjenoppretter balansen. Systemet virker i prinsippet på samme måte som en termostat, som styrer varmeovnene slik at temperaturen i rommet holder seg stabil.

En annen måte å forklare homeostase teorien på er å ta utgangspunkt i våre fysiologiske behov. Både dyr og mennesker har fysiologiske behov som driver dem til aktivitet. For å opprettholde livet behøver man mat, drikke, varme, søvn og luft. Skal slekten fortsette, er seksualatferd og omsorg for avkommet nødvendig. Får mennesket ikke tilfredsstilt disse fysiologiske behov oppstår det forstyrrelser og en ubalanse  i mennesket indre likevektstilstand som kalles homeostasen. Skal et menneske fungere «normalt» må denne indre likevektstilstanden være i balanse. Forstyrrelser i denne likevektstilstanden er et uttrykk for kroppslige behov og kalles for drifter.

Flere psykologiske teoretikere har utvidet homeostaseprinsippet til å gjelde både fysisk og psykologisk ubalanse. For eksempel må en engstelig person foreta seg ett eller annet for å redusere spenningen som ligger i angsten (Sætrang & Blindheim -91).

Det instinktene ikke kan gjøre, er å fortelle hvordan driftene vi har skal tilfredsstilles, det må læres.

Hva man lærer avhenger av hvilket miljø man vokser opp og modnes i. Det er idag alminnelig akseptert innen psykologien at modning og læring er det som styrer vår «sjelelige» utvikling.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Arv og miljøHormoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Psyko-sosial påvirkning
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Sosialiseringsprosessen
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Intelligens (IQ)
  Hva er intelligens, og hvilken betydning har forbrukernes intelligens for deres forbrukeratferd? I denne artikkelen ser vi nærmere på disse spørsmålene.
  Emosjoner (følelser)
  Emosjoner - følelser - er noe som oppstår når en begivenhet berører vårt verdisystem.
  Emosjonell integligens (EQ)
  Evnen til å identifisere, vurdere og kontrollere følelser av seg selv, andre og grupper, gjennom å bruke følelser og kognitive ferdigheter.
  Kreativitet
  En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?
  Arv og miljø
  I hvor grad bestemmer arv og miljø vår utvikling? Hva er medfødte egenskaper? Hvilke egenskaper utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss?
  Religion og atferd
  Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske.
  Stress
  Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende
  Verdi og verdier
  I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.