Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Innovasjonsprosessen

Innovasjonsprosessen tar for seg prosessen fra ide til suksess. Av den grunn må vi skille mellom innovasjonsprosessen til virksomheter og produkter/tjenester, da de er vesentlig forskjellig på flere måter – selv om de også har mange likhetstrekk.

Etablering av ny virksomhet

livssyklus

I faglitteraturen er det vanlig å trekke paralleller til produkters livssyklus og beskrive virksomhetens utvikling på en tilsvarende måte. En virksomhets utvikling vil da kunne deles opp i ulike faser. Dette kan gjøres på mange måter og med få eller mange faser, en typisk inndeling kan være følgende:

 1. Idégenerering
 2. Etablering
 3. Vekst
 4. Modning
 5. Stagnasjon
 6. Tilbakegang

Å skjelne mellom ulike faser i virksomhetsutviklingen er viktig. De ulike fasene har svært forskjellig karakter, og de stiller helt ulike krav til ledelse og organisering. Ettersom dette arbeidet skiller seg vesentlig fra utvikling av nye produkter og tjenester har jeg valgt å beskrive denne prosessen i en egen artikkelserie som heter Selskapetablering. Jeg anbefaler at du leser denne hvis din innovasjon inkluderer etablering av en virksomhet for å realisere innovasjonen. 

Innovasjonsprosessen til produkter og tjenester

innovasjonsprosessen

Innovasjonsprosessen fra ide til ferdig produkt, tjeneste eller system kan deles inn i tre hovedprosesser:

 • ideprosessen
 • utviklingsprosessen
 • implementeringsprosessen

Sammenhengen mellom de tre prosessene er vist i figuren over.

I ideprosessen blir ett konseptet definert og det blir søkt etter muligheter og ideer genereres. Prosessen ender med defineringen av et konsept og en utvelgelse av et innovasjonsprosjekt.

I utviklingsprosessen, blir de valgte ideene utviklet. I denne prosessen blir produktene testet og evaluert i forhold til funksjon, design etc.

I den tredje prosessen, implementeringsprosessen blir diffusjonsprosessen for innovasjonen planlagt og gjennomført med en strategisk plan for markeds orientering, adopsjonen og kritiske suksess faktorer (Rogers, 2003).

Innovasjons modeller

Skal organisasjonen unngå å havne i disharmoni med markedet på lengre sikt, trengs det innovasjon og nytenkning på alle nivåer i organisasjonen. 

Innovasjonsprosessen må omfatte absolutt alt. Fra produktutvikling, effektivisering av rutiner og produksjonsprosesser til tekniske løsninger, kundepleie, service, markedsføring, ledelse, økonomistyring, organisasjonsutvikling. 

Skal man overleve i dagens konkurransesamfunn må man se på organisasjonen som et «dynamisk organ» som er under stadig utvikling. I motsatt fall vil organisasjonen stagnere og miste konkurransekraft til de som ser utviklingen og griper sjansen.

For uten disse forholdene finnes det hundrevis av andre forhold som jeg kunne ha trukket frem for å illustrere viktigheten av at det fokuseres på kontinuerlig nytenking innen alle områdene i organisasjonen.

Det finnes mange metoder man kan benytte seg av for å utvikle innovasjoner. En metode som er mye brukt i forbindelse med produktutvikling er modellen over til høyre. Den er hentet fra Blom, Framnes og Thjøme – «Markedsføringsledelse» (1994), og viser de vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet.

En annen modell som viser den logiske flyten produktutviklingen må gå igjennom før den kan lanseres er vist helt i toppen av siden, mens en mer spesifikk modell som viser produktutviklingprosessen, sammen med de operative oppgavene i planleggingen og gjennomføringen av innovasjonsprosessen, er vist under.

innovasjon-managment

Selv om metoden spesifikk tar for seg hvordan produktutviklingen bør skje, gir den også en god pekepinn på hvilke faser også organisatoriske innovasjoner må gå igjennom før de kan bli implementert i organisasjonen.

Kilder: 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Åpne og lukkede innovasjonsprosesserInnovation Managment >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Innovation Managment
  Metoder og angrepsm&aring;ter for &aring; stimulere til nye tekniske ideer og ta h&aring;nd om dem.
  Diffusjonsprosessen
  Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar fo...
  Produktets livssyklus
  Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned prod...
  Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
  Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølget...
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Innovasjonkilder : - Jakten på den gode ideen!
  En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.
  Innovasjon
  Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen
  Ideprosessen
  En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.