Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 21 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hvor kommer de gode ideene fra?

For å kunne skape innovasjon trenger vi en god ide som vi utvikler og kommersialisert til en lønnsomt produkt eller tjeneste, evt. til en mer lønnsom verdiskapningprosess.

Kilden til den gode ideen kan være en intern- eller ekstern kilde:

 • Interne kilder (egne ansatte, forskningsresultater, undersøkelser, patenter o.l.)
 • Eksterne kilder (oppkjøp eller imitasjon)

De viktigste interne og eksterne kan forklares slik.

Trendstyrt innovasjon

Dagen idag er en forlengelse av gårsdagen og morgendagen vil være en forlengelse av dagen idag. Slik har det alltid vært og slik kommer det alltid til å være.

Trendstyrt innovasjon går ut på:

Å BRUKE DE GJELDENDE SAMFUNNS-, MARKEDS-, KUNDEGRUPPE- OG TEKNOLOGISKE TRENDENE SOM KILDE TIL INSPIRASJON FOR Å FINNE UT HVILKE INNOVASJONER VIRKSOMHETEN BØR SATSE PÅ.

Ved å analysere disse trendene og se på trendene i andre beslektede bransjer kan vi ofte lese mye ut av hva som mest sannsynligvis vil slå an i tiden fremover. 

Teknologistyrt innvoasjon

Å bruke teknologien i seg selv som en kilde til innovasjon krever stor faglig innsikt i såvel bruken av den aktuelle teknologien og kundenes forventninger til sluttresultatet og opplevelsen, og er derfor en innovasjonskilde kun fagpersonell med god markeds- og kundeinnsikt kan benytte seg av.

Konkurrentstyrt innovasjon

Det gjelder å holde øye med hva konkurrentenes produktutviklere holder på med, slik at man ikke blir tatt på senga av dem. Når dette er sagt må det samtidig legges til at ingen konkurrenter er like. Hva som er de riktige strategiske innovasjons valgene for en virksomhet, trenger derfor ikke å være det for en annen. Vi kan derfor ikke kopiere blindt hva konkurrentene holder på med, men vi kan heller ikke glemme hva de holder på med.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon vil si:

Innovasjon og produktutviklingen basert på medarbeidernes kunnskaper, kompetanse, erfaringer, nettverk og ider.

Dette er den mest brukte kilden til innovasjon og går i praksis ut på at innovasjons prosjektene bygger på medarbeidernes ideer.

Medarbeiderdrevet innovasjon er viktig for å skape engasjement blant medarbeiderne og utnytte den erfaringen og kompetansen de gradvis bygger opp gjennom sitt daglige arbeid. De kjenner utfordringene og er derfor ofte de som best er istand til å se de rette løsningene på problemet.

For å lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon er det en forutsetning at virksomheten er en lærende organisasjon, med en lærende organisasjonskultur, hvor alle medarbeiderne er trent og vant til å lære av sine feil og bruke denne lærdommen til fremtidig vekst og suksesser. 

Dernest må det utvikles gode arenaer hvor medarbeiderne kan møtes for å diskutere problemer, muligheter og ideer. Mangler disse arenaene oppstår det ingen diskusjon internt i organisasjonen, med deling av de gode ideene. 

Belønningssystemet må også legges opp til å belønne gode ideer, slik at de ansatte begynner å interessere seg for hvordan de kan bidra til innovasjon på en aller annen måte. Samtidig må de ansattes gis tid til å jobbe med og utvikle sine ideer for å ende opp med en virksomhet med medarbeiderdrevet innovasjon.

Kunde- og brukerstyrt innovasjon

Kunde- og brukerstyrt innovasjon vil si:

At vi hører på brukerne (kunden, forbrukerne) og lar deres ideer styre organisasjons- og produktutviklingen.

Brukerstyrt innovasjon vil si at kundene er med i selve utviklingsprosessen. Brukerstyrt innovasjon kalles også for co-creation eller creative customer.

Brukerstyrt innovasjon brukes i stadig større grad som innovasjonskilde, da det til syvende og sist virksomheten lever for og som skal bruke virksomhetens produkter og tjenester. De fleste vellykkede innovasjonsprogrammer er idag normalt en kombinasjon av brukerstyrt- og medarbeiderstyrt innovasjon, mens trend- og konkurrentbasert innovasjon brukes mest for å treffe de riktige strategiske beslutningene for virksomhetens innovasjons retning.

Eksempler på brukerstyrt innovasjon er slik firmaet Stormberg gjør det ved at brukerne gir tilbakemeldinger via sosiale medier, eller slik Nidars oppfordrer sine kundene til å stemme på hvilken sjokoladetype som skal være med i en sjokoladepose.

Brukerstyrt innovasjon går ut på å legge til rette for at kundene skal bli interessert i produktet og tenke innovasjon og produktutvikling. Skal slik form for innovasjon lykkes må virksomheten lage arenaer hvor ideer kan kommuniseres.

I dag brukes ofte sosiale medier, egne nettsider, fokusgrupper og dybdesamtaler som en kilde til innovasjon.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Produktutvikling og identifisering av forbedringsområderProduktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Produktutvikling
  Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter.
  Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
  Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
  Den sosiale spredningprosessen ("jungeltelegrafen" / "vareprat")
  Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.
  Produktets livssyklus
  Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned prod...
  Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
  Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølget...
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Ideprosessen
  En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.
  Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
  En gjennomgang av forskjellen mellom åpne og lukkede innovasjonsprosesser.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.