Innovasjonsformer


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Innovasjon er knyttet til usikkerhet og risiko. I denne sammenheng skiller vi vanligvis mellom radikale- og inkrementelle innovasjoner. Forskjellen kan forklares slik:

 • Radikale innovasjoner = revolusjonerende oppfinnelser
 • Inkrementelle innovasjoner = marginale, trinnvise forbedringer

innovasjonstyper

Mens inkrementell innovasjon skårer lavt på vurderingskriteriene usikkerhet og risiko, kjennetegnes radikale innovasjoner av stor teknologisk usikkerhet, mangel på teknologisk erfaring, mangel på forretningserfaring og store teknologiske kostnader (Green, Gavin og Aiman-Smith, 1995). Mangelen på forutsigbarhet er ikke begrenset til teknologi, men kan like gjerne være av organisatorisk og markedsmessig karakter. Vi kan på mange måter si at hva som avgjør om en innovasjon er radikal eller inkrementell er:

Graden av endring innovasjonen representrer

Forholdet mellom inkrementell og radikal innovasjon kan fremstilles ved hjelp av følgende matrise:

radikale-inkrementelle
Forholdet mellom innovasjon og grad av usikkerhet (McDermott og O`Connor, 2002)

Radikale innovasjoner

Radikale innovasjoner er revolusjonerende innovasjoner som endrer vår hverdag. Dette er normalt oppfinnelser med en eller flere nye og verdifulle funksjoner. Eksempler på radikale innovasjoner er oppfinnelsen av hjulet, boktrykker kunsten, elektrisitet, telefonen, mobiltelefonen og microchippen.

Felles for disse innovasjonene er at de «bryter» totalt med den vante måten å dekke et behov eller løse et problem på. De beveger seg med andre ord ut på det «ukjente». På et område ingen tidligere har undersøkt på denne måten.

Lykkes vi med slike innovasjoner vil de normalt generere en stor omsetning og/eller dramatiske kostnadsreduksjoner. De kalles derfor for «radikale». Begrepet brukes også når vi snakker om organisatoriske innovasjoner som gir radikale forbedringer.

Tradisjonelt forbinder vi innovasjon med utvikling av helt nye produkter eller tjenester, hvor nye teknologier og/eller prosesser tas i bruk for å løse et problem på en helt ny måte. Dette kalles radikale innovasjoner fordi utviklingen av slike ofte endrer spillereglene i markedet og tilrettelegger for utvikling av nye produkter og tjenester som ikke bare skaper økonomisk vekst for innovatøren, men for en hel næring eller hele samfunnet.

Radikale innovasjoner har en høy innovasjonsgrad og kjennetegnes av:

 • Lange utviklingsprosesser og forskning (FoU).
 • Utvikling av nye teknologier eller bruk av eksisterende teknologier på en helt ny måte.
 • Stor usikkerhet knyttet til produktets/tjenestens mulighet for å lykkes i markedet.
 • Endrer spillereglene for en helt marked og setter nye krav til aktørene.
 • Innovasjonen kan økonomisk beskyttes gjennom en eller flere patenter.
 • Innovasjonen har et stort potensial til å skape flere nye inkrementelle innovasjoner som et resultat av denne radikale innovasjonen. De legger dermed grunnlaget for lang økonomisk vekst for dem som eier rettighetene til innovasjonen.

Diskontinuerlige innovasjoner

Diskontinuerlige innovasjoner er et begrep enkelte forskere bruker om revolusjonerende nye produkter. Diskontinuerlige innovasjoner er dermed det samme som radikale innovasjoner. Disse innvasjonene kalles diskontinurlige fordi vi får et synlig brudd med det eksisterende forbruksmønsteret når vi lanserer slike produkter.

Inkrementelle innovasjoner

Inkrementelle innovasjoner er det motsatte av radikale innovasjoner. Inkrementelle innovasjoner er nye produkter eller tjenester som bygger på eksisterende produkter og tjenester. Gjennom å videreutvikle og optimalisere eksisterende teknologier og prosesser etableres nye, smartere løsninger. Vi snakker her med andre ord om kun minre, trinnvise forbedringer av eksisterende produkter og prosesser. Framdriften blir derfor relativt rettlinjet, siden landskapet er kjent. Ofte medfører innovasjonen produkter eller tjenester som er mer kostnadseffektive og/eller av høyere kvalitet.

Summen av verdien av disse forbedringene kan overstige verdien av radikale innovasjoner, men de skaper ikke en bølge av inkrementelle innovasjoner slik de radikale innovasjonene gjør. Vi kan på mange måter si at det først må skje en radikale innovasjon før vi kan få et skred av inkrementelle innovasjoner. Dette fordi de inkrementelle innovasjonene kun er innovasjoner som utnytter det potensialet og de mulighetene som ligger innebakt i teknologien som den radikale innovasjonen har gitt oss.

Hadde ikke microchip brikken blitt oppfunnet hadde f.eks. ikke dagens datamaskiner eksistert. Tenk på hvordan verden hadde sett ut hvis ikke hjulet hadde blitt «oppdaget».

Inkrementelle innovasjoner kjennetegnes av:

 • Videreutvikling av eksisterende teknologier for å løse problemer smartere og/eller rimeligere.
 • Liten usikkerhet knyttet til produktets/tjenestens mulighet for å lykkes i markedet, da vi kun snakker om en trinnvis utvikling av eksisterende teknologi.
 • Fokus på forbedring av eksisterende produkter/tjenester gjennom nye produktegenskaper som gir høyere brukertilfredshet og/eller lavere produksjonskostnader.
 • Kostnadseffektivitet for leverandørene (og dermed ofte lavere priser for kundene).

Graden av innovasjon (nyutvikling) kan ofte være lav i inkrementelle innovasjoner, men de økonomiske effektene og kvalitetseffektene kan være høye. Samtidig er usikkerheten/risikoen knyttet til disse oftere lav ettersom de bygger på produkter eller tjenester som fungerer. Utvikling av en vanntett bandasje med høyere tetthetsgrad enn eksisterende produkter, kan for eksempel redusere risiko for infeksjon i sår betydelig. Med andre ord gevinst både for pasientenes helse og sykehusets økonomi.

Grensen mellom radikale og inkrementelle innovasjoner er flytende, på samme måte som forholdet mellom innovasjon og adopsjon. Andre navn på inkrementelle innovasjoner er:

Trinnvise innovasjoner

De inkrementelle innovasjonene kalles ofte for trinnvise innovasjoner, da disse innovasjonene kun er en videreutvikling av en eksisterende radikal innovasjon. Med andre ord bare ett trinn i en naturlig evolusjonsprosess.

Dynamisk kontinuerlige innovasjoner

Dette er videreutvikling av eksisterende innovasjoner, på samme måte som inkreminelle innovasjoner. Rent forbruksmessig har disse innovasjonene små eller ingen betydning på forbruksmønstret.

Kontinuerlige innovasjoner

Kontinuerlige innovasjoner er å foreta en kontinuerlig produktutvikling, for å prøve å til stadighet komme med små forbedringer som kan styrke merkepreferansene eller kapre markedsandeler. Dette er inkreminelle innovasjoner som blir lansert fortløpende.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << InnovasjonInnovasjonstyper >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Produktutvikling
  Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter.
  Den sosiale spredningprosessen ("jungeltelegrafen" / "vareprat")
  Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Innovasjonstyper
  Det finnes mange ulike typer innovasjoner. En vanlig inndeling er å skille mellom disse fire innovasjonstypene.
  Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
  Innovasjonsprosessen fra ide til ferdig produkt, tjeneste eller system kan deles inn i tre hovedprosesser
  Ideprosessen
  En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.
  Implementeringsprosessen
  Implementeringfasen går i praksis ut på å planlegge hvordan innovasjonen skal lanseres ovenfor hvem og ved bruk av hvilke virkemidler.
  Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
  En gjennomgang av forskjellen mellom åpne og lukkede innovasjonsprosesser.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.