Hvordan måle nytteverdien?


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 34 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hvordan skal man måle et produkts nytteverdi? Det som gir en person høy nytte trenger nødvendigvis ikke å gi en annen like stor nytte. H. Gossen utviklet en teori om hvordan man objektivt kan måle de subjektive nyttebegrepene.

Denne teorien kalte han for kardinal nytteverdi:

Nytte kan måles med absolutte tall. Kardinaltall (heltall).

Gossen skiller mellom produktets totale nytte (nytteverdien), og produktets grensenytte (Marginal nytten). Nytteverdien angir størrelsen på den totale nytten man får av et produkt, mens grensenytten viser hvordan nytteverdien øker eller minsker ved å øke konsumet (forbruket) med en enhet. Uansett om vi snakker om den totale nytteverdien eller bare om grensenytten, mente nyklassikerne at nytteverdien ville følge GOSSEN`S 1. LOV.

GOSSEN`S 1.LOV

Prinsippet om avtakende grensenytte. Jo mer vi konsumerer av en vare, jo mindre blir nytten/gleden av varen.

Gossen`s 1 lov kan best illustreres i et diagram. Uansett hvilke produkt man ønsker å måle nytteverdien av, vil nytteverdien (totalnytten) i prinsippet utvikle seg slik:

Som vi ser av illustrasjonen vil ethvert produkts nytteverdi i begynnelsen øke sterkt. Men før eller senere vil denne nytteverdien begynne å flate ut, for så å begynne å falle igjen. La oss si at produktet vi ønsker å måle nytten av, er øl. Den førte ølèn har vi stor nytte av, det samme kan vi si om den andre og tredje. Men etter hvert som vi blir mer og mer brisen vil nytteverdien avta, og når vi kommer over en visst stadium, f.eks. 20 halvliteren, vil nytten vi får av ølèn begynne å synke. Vi kommer alltid til et stadium hvor vi ikke lenger har noe glede/nytte av å konsumere (drikke) en halvliter til. Til det er vi blitt for full til.

Både Jevons og Menger, to av de store kyklassiske økonomene, trodde på gossens 1. lov – prinsippet om minkende marginalnytte.

Både Jevson, Menger og Walras antok, uten å granske resultatet, at alle personer hadde en mulighet til å lage en sammenligning av nytten de fikk  handelsvarene de konsumerte og at de var i stand til å rangere dem etter hvilken nytteverdien  de gav. 

Dette kalles ordinal nytteteori, og teorien går ut på at forbrukerne vil velge det produktet som gir dem størst nytteverdi. Denne teorien holdt de fast på selv om grensenytten av enda et glass øl ikke kan sammenlignes med grensenytten av enda et par sko. Nytten en person får av å konsumere enda en halvliter med øl avhenger helt og holdent av kvantum av øl konsumert, og er ikke avhengig av kvantumet av konsumert vin eller andre substitutt goder. Totalnyttefunksjonen er nytten mottatt fra konsum av alle goder.

Waleras utviklet en generell likevektsmodell som bygde på say`s lov. Waleras sin generelle likevektsmodell gikk ut på at alle markeder er forbundet med hverandre og at disse gjensidig påvirker hverandre. Waleras mente at «alt påvirker alt» i økonomien, og han var uenig med Marshalls partiell likevektsmodell. Waleras mente at forandring i tilbud eller etterspørsel på ett marked alltid ville påvirke tilbud og etterspørsel på en eller flere andre markeder. Steg f.eks. prisen på svinekjøtt, ville dette føre til en økning av etterspørselen etter oksekjøtt. Steg etterspørselen etter oksekjøtt, ville dette over tid føre til at prisene på oksekjøtt også steg. Det ville redusere etterspørselen etter oksekjøtt igjen og resultere i økt etterspørselen etter svinekjøtt.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hva bestemmer prisen ?Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Nyklassisk økonomi
  Rundt 1871 -72 fikk vi et paradigmeskifte innen økonomien. Dette paradigmeskifte har også fått navnet den marginalistiske revolusjon, og markerer fødselen for moderne microøkonomi.
  Priselastisitet
  Hva er priselastisitet, hvordan beregne den og hva sier den meg?
  Alfred Marshall (1842 - 1924)
  Engelskmannen Alfred Marshalls analyser av kostnader, produksjon og etterspørsel har utgjort hjørnenestene i mikroøkonomisk teori frem til i dag.
  Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
  Klassikerne mente at det var tilbudssiden (produksjonskostnadene) som bestemte prisen. Nyklassikerne var ikke enige i dette. De mente at prisen ble bestemt av etterspørselssiden (nytteverdien).
  «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
  Dette er en teori som ble utviklet av Alfred Marshal, og prøver å forklare pengenes verdi.
  Hva bestemmer prisen ?
  Individet vurderer sine handlinger ut i fra hvilke konsekvenser de får. Handlinger er «gode» hvis de fremmer lyst, og reduserer smerte
  Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
  «konsumentene vil maksimere sin totalnytte ved å kjøpe slik at den siste enhet av penger, brukt på hvilket som helst gode, gir den samme marginalnytten som den sist brukte for et annet gode»
  Nyklassisk innteksfordelingsteori
  Nyklassisk innteksfordelingsteori
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.