Hvilke ressurser har en virksomhet?


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 16 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I litteraturene finnes det flere ulike definisjoner om hvilke ressurser virksomheten innehar og hva som karakteriserer de ulike ressursene.

Barney (2007:133) definerer ressurser som:

alle eiendeler, kapabiliteter, organisasjonsprosesser, kjennemerke, informasjon og kunnskap som er kontrollert av en bedrift, og som setter den i stand til å gjennomføre strategier som forbedrer effektiviteten i bedriften

Hill & Jones (2004:77) har en annen definisjon som definerer ressurser som:

finansielle, fysiske, humane, teknologiske og organisasjonsfaktorer som bidrar til at et selskap kan skape verdi for sine kunder

ressurserPenrose (1980) deler ressursene inn i menneskelige og fysiske ressurser, mens Wickham (2006) deler ressursene inn i tre kategorier, menneskelige, finansielle og fysiske ressurser. Dollinger (1999) gjengitt i Madsen (2006) opererer med øvrige tre ressurser, organisatoriske, teknologiske og omdømme. Det finnes som du ser mange ulike former for ressurser og inndelingen er avhengig av hvem du spør.

I Systemanalytisk Verdiledelse skiller vi mellom følgende ressurstyper som er nødvendig for enhver virksomhet og ethvert system:

 1. Naturressurser
 2. Fysiske ressurser
 3. Menneskelige ressurser
 4. Teknologiske ressurser
 5. Relasjonsbaserte ressurser
 6. Økonomiske ressurser

Naturressurser

Naturressurser er forekomster av energi eller råvarer i naturen, som er tilgjengelige og kan omdannes til varer eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov. Ordet naturressurs brukes ofte ensbetydende med råvarekilde, men omfatter også ressurser i form av energi.

For at ressursbegrepet skal gi mening må kilden være tilgjgneglig – eksempelvis er jernmalmen i jordskorpa en ressurs mens jernet i jordens indre kjerne ikke er en ressurs, fordi dette jernet ikke er tilgjengelig for menneskelig utnytting. Naturressurser kan deles inn i minst fire grupper:

 • Direkte energi i form vannfall, jordvarme, vind, solstråling, osv. All energi på jorda oppstår som følge av enten den ytre generasjon fra sola (fordamping, regnvær) eller den indre generasjon fra jordrotasjonen (jordvarme, vind).
 • Organisk materiale som er oppstått av naturens biologiske prosesser, og som inneholder kilder til energi. Organisk materiale kan være fornybare ressurser som relativt raskt gjenskapes i naturen eller har konstant mengde (oksygen, skog, korn), eller det kan være ikke-fornybare ressurser som ikke kan gjenskapes eller bare gjenskapes over svært lang tid (råolje, naturgass, kull). Organiske matvareressurser gir energi til fysiologisk arbeid i mennesker eller husdyr, mens organiske energikilder gir energi til mekanisk arbeid i kraftverk, biler, osv.
 • Anorganisk materiale som er oppstått av naturens geologiske prosesser, og som kan inneholde kilder til energi. Anorganisk materiale kan på samme måte være fornybart (stein, metall, vann), eller ikke-fornybart (uran, plutonium). Sistnevnte gruppe er ikke fornybar fordi ressursen etter omdannelse antar andre former (redusert atomvekt) og omdannes til andre stoffer enn de opprinnelige, gjennom radioaktiv spalting. Radioaktive, anorganiske materialer gir energi til mekanisk arbeid i kjernekraftverk, mens ikke-radioaktive, anorganiske ressurser er kilder til produksjon av fysiske varer, ofte ved omdanning av råvaren til murstein, stål, legeringer, osv.

Organiske ressurser er dynamiske og ikke endelig gitt – mengden appelsiner kan økes og utbres geografisk, mens mengden råolje eller kull ikke kan økes og ikke oppstå på nye steder enn der hvor de allerede er lagret.

Menneskelige ressurser

De menneskelige ressursene er unike for virksomheten og et kritisk element for å oppnå suksess over lengre tid. Disse står i motsetning til de finansielle og fysiske ressursene som ikke er unike i seg selv, og kan derfor ikke bidra til å skape et konkurransefortrinn. Det er menneskene ansatt i virksomheten som må anvende ressursene på en unik og innovativ måte for å skape seg et konkurransefortrinn.

I de menneskelige ressursene inngår alt fra erfaring til intelligens. Menneskelige evner som kommunikasjon med kunder, organisatoriske og lederskapsevner er svært viktig at virksomheten innehar. Entreprenøren som representerer virksomheten fra begynnelsen er virksomhetens første og mest verdifulle ressurs. I bransjer hvor det stort sett er få antall ansatte, vil det være viktig å bruke de ansatte der de har kunnskapen og kompetansen. Det vil si at de ansatte må ha kompetanse og kunnskapen kundene forventer at de skal ha.

For en bedrift er det ikke bare de ansatte som representerer de menneskelige ressursene, disse kan også være samarbeidspartnere, leverandører, eller kunder. Alle disse ressursene skal bidra til å skaffe seg erfaring, dele erfaring med andre, bygge relasjoner, motivere andre og være innovativ (Johnson et al., 2012). For en bedrift krever dette en visjon og et lederskap fra ledelsen i bedriften, da disse er avhengig av motiverte og dedikerte ansatte for å innovere (Wickham, 2006). 

Menneskene som jobber i virksomheten er med andre ord virksomhetens viktigste ressurs, da kompetansen og erfaringen de besitter og måten de bruker den til å løse sine daglige oppgaver og utfordringer er omtrent det eneste konkurrentene ikke kan gjøre. 

De menneskelige ressursene kan dele opp i:

 • Arbeidskraft – fysisk arbeidskraft som brukes i verdiskapningen
 • Kompetansebaserte ressurser – kunnskapen, verdighetene og evnene til arbeidskraften

Kompetente medarbeidere i alle posisjoner er idag en forutsetning for å kunne lykkes med å skape en suksessfull virksomhet.

De kompetansebaserte ressursene er viktige fordi:

 • Dynamisk ressurs
  • Ressurs som øker ved forbruk
  • Ressurs som skaper nye ressurser
 • Spesielt verdifull fordi de er et ”bevegelig mål”
  • Kontinuerlig utvikling er en viktig barriere mot kopiering
 • Menneskelige ressurser blir i økende grad sett på som bedriftens viktigste ressurs (kunnskapsbedrifter)
  • Hvordan sikre at kunnskapen & kompetansen ikke forsvinner ut med individene?

Fysiske ressurser

De fysiske ressursene er de håndfaste ressursene virksomheten benytter seg av for å levere et produkt eller en tjeneste på markedet. Fysiske ressurser kan bestå av virksomhetens fabrikker, lokale, utstyr, biler og tilgang på råmateriale. Disse ressursene representerer kapasiteten virksomheten har for å tilby sin innovasjon til markedet.

De fysiske ressursene representerer kapasiteten bedriftene har for å tilrettelegge for innovasjon. Disse ressursene kan både eies av bedriften eller leies ved behov.

Teknologiske ressurser

Alle virksomheter er avhengig av teknologi i sin verdiskapningprosess. F.eks. maskiner, programvare og verktøy.

Relasjonsbaserte ressurser

Dette er «meta-ressurser» som vi ikke kan kan ta og føle på. De viktige relasjonsbaserte ressursene vil en virksomhet er dens

 • Omdømme
 • Relasjoner til leverandørene, mellomleddet, detaljistene, kundene, offentligheten, media og andre virksomheten er avhengig av for å eksistere og vokse.

Økonomiske ressurser

Alle virksomheter er avhengig av ulike former for økonomiske ressurser for å kunne eksistere.

De økonomiske ressursene kan deles inn i:

 • Kapital/kreditt
 • Verdipapirer
 • Tilgjengelige reserver av innsatsfaktorene (Lagerbeholdning)
 • Arbeidskraft
 • Land
 • Maskiner

Kilder:

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Ressurs
 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/220584/Andersen.pdf
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hva er en ressurs?Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Hva er en ressurs?
 • Hvilke ressurser har en virksomhet?
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Prognoser og busjetter
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Ressursforvaltning
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Økonomistyring
 • Du Pont-modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  SWIMA / VRIO - analyse (ressursanalyse)
  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.
  Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
  Den eneste måten man kan øke sin lønnsomhet på er gjennom å øke sine inntekter og/eller redusere sine kostnader. Som oftest ønsker vi å gjøre begge deler. Dette krever kontinuerlige regnskapanalyser f...
  Kapitalbehov og kapitalkilder
  Å sikre tilstrekkelig kapital til at virksomheten kan betjene sine løpende økonomiske forpliktelser er et av de overordnede målene, noe som forutsetter at vi til enhver tid vet hvilket kapitalbehov vi...
  Verdiregnskap
  Verdibasert ledelse går ut på å skape verdier for en lang rekke interessegrupper, noe som kommer tydelig frem i verdipyramiden som viser hvilke interessegrupper enhver virksomhet må skape verdier for ...
  Prognoser og busjetter
  Økonomiplanen som skal trekke opp virksomhetens kostnader og inntekter, slik at virksomheten kan beregne sin fremtidige lønnsomhet (overskudd).
  Resultatmål
  Et mål som forteller hva resultatet av innsatsen skal bli i kroner og ører. Normalt uttrykt som et lønnsomhetsmål.
  Økonomisjef (CFO)
  Økonomisjefen har det øverste ansvaret for virksomhetens økonomi og ressursforvaltning. utarbeiding av økonomiske mål og -strategier, investeringsplaner, budsjetter og regnskapet
  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.