Gruppe


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 9 artikler om Gruppeledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en gruppe?

En vanlig definisjon en gruppe er denne:

«Et visst antall mennesker som samspiller og oppfatter seg selv som en sosial enhet»

En annen mye brukt definisjon av begrepet gruppe er denne:

«En gruppe er to eller flere individer som er organisert omkring et felles mål»

Hvorfor danner vi grupper?

Vi danner grupper fordi:

 • Vi er sosiale vesener. Det å være sosiale er en naturlig og nødvendig del av livet vårt
 • Fellesskap. Grupper kan gi oss hjelp i situasjoner som er vanskelig å takle alene
 • Gruppefellesskap er grunnleggende for personlig utvikling, læring og oppgaveløsning
 • Grupper muliggjør økt effektivitet gjennom fellesskap

Hvilke typer grupper finnes?

I ledelses teori er det vanlig å skille mellom:

 • Primær- og sekundærgrupper
 • Formelle- og uformelle grupper
 • Referansegrupper

Primærgrupper

Primærgrupper er mindre, tette grupper som er preget av intimitet og nærhet som vi er knyttet til over lang tid. Disse gruppene er viktige for vår personlige utvikling. Eksempler på primærgrupper er familie, nære venner, ad-hoc-krati og andre mindre organisasjonsenheter.

Gruppen består av få medlemmer som påvirker hverandre sterkt. Medlemmene har stor innflytelse på hverandre, og de er ikke anonyme slik tilfelle ofte er ved sekundær grupper. De har et mellompersonlig forhold, og kommunikasjonen foregår vanligvis ansikt til ansikt.

Primærgruppens kjennetegn:

 • Få medlemmer som er synlige
 • Medlemmene har påvirkningskraft
 • Personlig kommunikasjon

Sekundærgrupper:

Sekundærgrupper er større grupper som en nasjon, et fylke, større organisasjoner, idrettslag, klassen og kolleger på arbeidsplassen.

Sekundærgrupper er grupper som vi er mindre knyttet til og mindre personlig enn primærgruppene.

Sekundærgruppene har mange medlemmer, men de enkelte medlemmene har mindre påvirkningskraft på hverandre, enn de har i en primærgruppe. I de aller fleste sekundærgrupper finner man som regel flere primærgrupper.

Sekundærgruppens kjennetegn:

 • Mange medlemmer
 • Upersonlig kontakt mellom medlemmene
 • Medlemmene har liten påvirkningskraft på hverandre
 • Gruppen inneholder flere primærgrupper

Foruten å skille mellom primær- og sekundærgrupper er det vanlig å skille mellom formelle- og uformelle grupper.

Formelle grupper:

En formell gruppe kan være opprettet permanent eller midlertidig for å nå ett eller flere mål. Medlemmene har som regel få sammenfallende interesser, de kjenner ofte ikke hverandre og gruppen har ofte et upersonlig preg.

Eksempler på formelle grupper er: Komiteer, styre arbeidsgrupper, råd og utvalg.

Uformelle grupper:

En hyppig benyttet betegnelse på en uformell gruppe er å definere begrepet som:

en gruppe som har sammenfallende interesser, oppfatninger, holdninger og atferd.

Disse gruppene tilfredsstiller de menneskelige behov for gruppetilhørighet. Slike grupper står som regel ikke på organisasjonskartet, og de dannes frivillig og ofte spontant.

Man kan ut fra dette fatte følgende konklusjon:

 «Den ideelle organisasjonsstrukturen for enhver organisasjon vil være å få en struktur som fungere som en eller flere primærgrupper, samtidig som de formelle gruppene i organisasjonen fungerer som uformelle grupper».

Hvor effektiv en gruppe klarer å arbeide er avhengig av en rekke forhold. På generell basis kan vi si at de vanligste påvirkningsforholdene er:

 • Gruppens tidligere historie og identitet
 • Gruppemedlemmenes forventninger
 • Klarhet om hensikt, mål og planer
 • Medlemmenes deltakelse og engasjement
 • Samhold, åpenhet, aksept og tillit i gruppen
 • Makt- og autoritetsstruktur
 • Hvordan man kommuniserer
 • Hvordan man tar beslutninger
 • Gruppens måte å arbeide på
 • Hvordan gruppen ledes
 • Konfliktløsing, innstilling til forandring
 • Hvordan gruppen utnytter sine ressurser
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Gruppeledelse og organisering av grupper og teamValg av gruppestruktur >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gruppeledelse og organisering av grupper og team
 • Gruppe
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Effektiv gruppekultur
 • Prosjekt og prosjektstyring
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Gruppeledelse og organisering av grupper og team
  Praktiske r&aring;d og tips om hvordan du skal organisere grupper og team
  Valg av gruppestruktur
  Hvilken gruppestruktur b&oslash;r jeg velge for &aring; organisere gruppearbeidet?
  Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
  En gjennomgang av hva som kjennetegner en effektiv gruppe.
  Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
  Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.
  Gruppedynamikk
  En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet
  Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
  Virkemidler for &aring; styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).
  Effektiv gruppekultur
  En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en mindre referansegruppe styrer den enkeltes tenking og atferd.
  Prosjekt og prosjektstyring
  En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.