FORSKNING & VITENSKAP

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet forskning og vitenskap.
Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Forskning & vitenskap

wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,

wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,

wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

Bivariat analyse

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.

/wp-content/uploads/datafil-300x169.jpg

Dataanalyse

Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?

/wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Datainnsamlingmetode

Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?

/wp-content/uploads/feilkilder-oversikt.jpg

Feilkilder

Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.

wp-content/uploads/filosofi.jpg

Filosofi & vitenskap

Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

/wp-content/uploads/forskning-300x200.jpg

Forskning og metodelære

I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

/wp-content/uploads/forskningsdesign-300x150.jpg

Forskningsdesign

Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?

wp-content/uploads/forskning-300x169.gif

Forskningsprosessen

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

Generalisering

Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?

/wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Intervjuguide

I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Moral & etikk

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

/wp-content/uploads/businessproblem-300x212.jpg

Problem og problemstilling

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier. Selve forutsetningen for et vellykket studie.

/wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

Situasjonsanalyse

En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.

/wp-content/uploads/idag-metoden-300x199.jpg

Spørreskjema design

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema. for å samle inn kvantitative data i en feltundersøkelse.

wp-content/uploads/strategisk-klaff.png

Strategiske analyseteknikker

En gjennomgang av de mest brukte analyseverktøyene for strategisk planlegging.

wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

Univariat analyse

Univariate analyser kan defineres som: «Analyser av èn variabel». Vi går her igjennom disse analyseteknikkene.

/wp-content/uploads/2013/12/utvalgsplan-300x181.gif

Utvalgsplan

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.