Gordons Growth formel


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler om Fundamental analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


gordons-growth

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Matematisk kan dette utledes som:

gordon

Dersom vi for eksempel antar at den siste dividenden til et selskap, D0, var 10 kroner. Da vil forventet dividende i t=1, med en konstant vekstrate på 5 prosent, g=0,05, bli D1 = 10 x 1,05 = 10,5. For hvilket som helst tidspunkt t vil Dt være lik dividenden i t=0 med veksten g i t perioder uttrykt som:

mod10

Dersom vi setter dette uttrykket inn i formelen for dividende modellen fra avsnittet ovenfor, får vi Gordon Growth modellen. Modellen tar utgangpunkt, som utledet, i et gitt utbytte per aksje som skal betales i ett gitt år, og en forutsetning om at utbyttet vokser med en konstant rate i all fremtid. Videre estimerer da nåverdien av den uendelige rekken av fremtidig utbytte.

Dersom alle år blir skrevet ut får vi en geometrisk rekke hvor hver faktor i uttrykket er lik det foregående multiplisert med en konstant, som er lik (1+g)/(1+r). Dette uttrykket kan bli forenklet algebraisk til en mer kompakt form:

mod11

Forutsetningen for bruk av denne formelen er at g er mindre enn r. Dersom g er større eller lik r vokser dividendene like fort eller raskere enn avkastningskravet og summen all fremtidig dividende ikke konvergerer. Ettersom modellen beregner nåverdien av uendelig fremtidig utbytte bør modellens avkastningskrav (r) og vekst (g) reflektere langsiktige forventninger til disse faktorene. Faktumet at modellen inneholder tre konstanter medfører at små endringer i en av faktorene vil ha store konsekvenser for en verdsettelse. Derfor bør det alltid utføres en sensitivitetsanalyse ved bruk av Gordon Growth formelen. Formelen blir mye brukt innen ulike verdsettelsesmetoder.

Kapitalens avkastningsverdi = K/(Rs – V)

K = normalisert kontantstrøm etter skatt
Rs = realavkastningskravet til egenkapitalen etter skatt
V = årlig realvekst i kontantstrømmen

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << DividendemodellenResidual Income (EVA) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategiske analyse
 • Rammeverk for den strategiske analysen
 • Rammeverk for regnskapsanalyse
 • Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse
 • Analyse og justering av målefeil
 • Rammeverk for forholdstallsanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.