Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 7 av 11 artikler om Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Fullkommen konkurranse (også kalt frikonkurranse eller perfekte markeder) er en markedsform der prisen fastsettes i samspill mellom tilbud og etterspørsel.

I et marked med fullkommen konkurranse, vil både vil etterspørselssiden bestå av et stort antall forbrukere som kjøper varer og tjenester utfra de behov som skal dekkes, sin inntektssituasjon og formue. På tilbudssiden i markedet vil det være mange «små» uavheng-ige tilbydere som selger homogene varer til forbrukerne. I et slikt marked vil «loven om tilbud og etterspørsel virke».

Markedsprisen i et slikt marked vil være markedets likevektspris.

Forutsetninger som må oppfylles for at vi skal ha et marked med fullkommen konkurranse:

 • Homogene varer (standardprodukter) – Varene som produseres i markedet er perfekte substitutter, slik at forbrukerne enkelt kan velge varer fra forskjellige produsenter om hverandre uten problemer. Varen må være en perfekt substitutt gjennom hele produktets levetid. For eksempel må en annen leverandør kunne reparere produktet uten kostnad for kunden dersom den opprinnelige leverandøren går konkurs, og kunden har fått garantier enten gjennom lov eller gjennom avtale.
 • Ingen har markedsmakt – Det må være mange uavhengige kjøpere og selgere på markedet, slik at ingen har en dominerende makt, verken på produsent eller detaljistsiden. Ved å anta at det er mange kjøpere og selgere i markedet samtidig, vil ingen enkelt kjøper eller selger være i stand til å dominere markedet og bestemme prisen. Den enkelte aktør i markedet vil derfor anta at prisen er gitt, og innrette sine kjøp og salg deretter.
 • Prisfaste kvantumstilpassere – Markedet består av små aktører, slik at hverken tilbydere eller etterspørrere kan påvirke prisen gjennom for eksempel å selge/kjøpe et større kvantum.
 • Transparent marked – Det er full informasjon om priser og andre forhold som påvirker tilbud og etterspørsel.
 • Ingen etableringhindringer – Det må være mulig for hvem som helst å etablere seg i markedet.
 • Fri prisdannelse – Det finnes ikke statlige inngrep i markedet via subsidier, skatter og avgifter. Det finnes heller ingen produsentsamarbeid, kartell avtaler eller lignende.
 • Ingen transaksjonskostnader – ingen kostnader ved å bytte kjøper/selger.
 • Profittmaksimering – Kjøper og selger innretter seg slik at henholdsvis nytten og fortjenesten blir størst mulig.

I et marked med fullkommen konkurranse vil hver enkelt tilbyr sin prissetting ha en bagatellmessig virkning på prisdannelsen på markedetsprisen. Den enkelte tilbuder går derfor ut fra at hans etterspørselskurve er vannrett, dvs. at han kan selge så mye han måtte ønske til den gjeldende pris. Vi kan derfor slå fast at det ikke har noen hensikt for den enkelte atomist å drive en selvstendig prispolitikk selv om de er i stand til det.

Setter atomisten en pris som avviker fra markedsprisen, får vedkommende ikke solgt en eneste enhet, idet kjøperne kan få kjøpt samme produkt billigere av en annen produsent. Det har heller ingen hensikt å ta en lavere pris, ettersom den enkelte tilbyder går ut fra at han kan selge alt han måtte ønske til den etablerte markedesprisen. Hvor mye tror du etterspørselen etter melk ville økt, hvis du som en liten landhandler satte ned prisen 30 øre pr. liter ? Forsvinnende lite.

I et homogent marked med fullkommen konkurranse har den enkelte tilbyder heller ikke noen grunn til å drive salgsinnsats, dersom dette ikke fører til endring i markdsformen. Begynner f.eks. en atomisk å reklamere, kommer dette alle tilbyderne til gode i like stor utstrekning som den reklamerende atomist. Reklame er derfor bare aktuell på bransjebasis i dette tilfellet.

Atomistens eneste virkemiddel vil være den solgte mengden. Vi sier derfor at atomisten er prisfast kvantumstilpasser.

I et marked med fullkommen konkurranse vil etterspørselskurven være vannrett i et enhetsdiagram. Grenseinntekten og  differanseinntekten vil derfor være lik prisen.

Så lenge den sist solgte enheten gir en omsetningsøkning som er større enn kostnadsøkningen, vil det lønner det seg for atomisten å utvide produksjonen og salget. I en homogent marked med fullkommen konkurranse vil atomisten derfor velge å øke produksjonen så lenge DK < PRIS , og prøve å tilpasse tilbudet sitt til vinningsoptimal produksjonsmengde. Dvs. der hvor differansekostnaden (DK/DEk) er lik prisen. Atomisten kan bare forbedre resultatet sitt ved å øke salget eller ved å redusere kostnadene. Prisen kan han ikke gjøre noe med.

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Rabatt og rabattpolitikkMonopol >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Markedsform (markedsstruktur)Monopol >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Marked
  Med marked forstår vi alle typer ordninger som sikrer at det skjer bytte mellom kjøper og selger. Et sted "hvor selgere og kjøpere møtes.
  Markedet for produksjonsfaktorer
  Markedet for de faktorene man trenger for å produsere økonomiske goder. Kan deles opp i kapital og arbeid, som igjen kan deles opp i mindre markeder.
  Markedet for varer og tjenester
  Markedet for varer og tjenester kan deles opp på mange forskjellige måter. Fellesnevneren er imidlertid at det foregår et bytte av varer eller tjenester mot penger.
  Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
  Et nesten like grunnleggende skille som skillet mellom produkt- og tjenestemarkedet, er skillet mellom forbruker- og bedriftsmarkedet.
  Markedsform (markedsstruktur)
  Markedet kan også deles inn etter markedsstruktur og markedsform. Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:
  Monopol
  Finnes det kun en selger av en vare eller tjeneste, har vi et monopol. Ved monopol er det ingen konkurranse på tilbudssiden , bortsett fra enkelte substitutter.
  Duopol
  Et marked med duopol består av to tilbydere, og kjennetegnes ved: 1) Etablering er mulig, men vanskelig, 2) Produsenten må vurdere mottrekk fra konkurrentene.
  Primær-, sekundær- og tertiærnæring
  Begrepene primær-, sekundær- og tertiærnæringer er en måte å dele næringslivet inn på etter hvilket stadium i den evolusjonære utviklingen de tilhører.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.