Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)

En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

Allmenn aksjeselskap

Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap.

Firmanavn

Hva bør du tenke på når du skal velge og registrere ditt firmanavn? I denne artikkelen prøver vi å gi deg svarene.

Styre

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Valg av selskapsform

Hvilken selskapsform bør du velge? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette spørsmålet.

Når bør man starte et selskap?

Det er ikke alltid det lønner seg å starte et selskap. Dette gjelder når virksomheten har preg av å være mer hobby enn næringsvirksomhet.

Ansvarlig selskap

En kort innføring i hva et ansvarlig selskap er og hvilke ulike typer ansvarlige selskaper som finnes i Norge.

Konsern – morselskap og datterselskaper

Et konsern består av et morselskap og et eller flere datterselskap. Om et selskap er et datterselskap eller ikke, avgjøres av morselskapets eierandel eller av graden av bestemmelsesrett i datterselskapet.

Samvirkeselskap/andelslag (BA)

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på samvirkeselskap/andelslag (BA). Hva innebærer denne selskapsformen og hvilke krav stilles?

Stiftelsesdokument og vedtekter

Den avtalen aksjetegnerne inngår om å stifte aksjeselskapet, kalles i aksjeloven et «stiftelsesdokument». De som skal tegne selskapets aksjer, må gå sammen om å opprette dette stiftelsesdokumentet.

Betaling av aksjeinnskudd

En gjennomgang av hvilke regler som gjelder for betaling av aksjeinnskuddet ved etablering av et aksjeselskap.

Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en avtale som er inngått mellom aksjonærene i et aksjeselskap, og etableres for å regulere aksjonærenes forhold til de øvrige aksjonærene i selskapet og selskapets aksjer.

Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)

En kort innføring om enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak).

Valg av firmanavn

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilke lover og regler som gjelder for valg av firmanavn og hvilket firmanavn du bør velge.

Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Hva er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og hva er forskjellen mellom disse to registrene. Må jeg stå i dem?

Registrering av aksjeselskaper

For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Disse reglene gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres.

Aksjeeierbok, melding om eierskifte og pantsettelse av aksjer

Alle aksjeselskaper må ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Det skal opprettes en aksjeeierbok for selskapet straks etter at det er stiftet.

Hva er en firmaattest?

Firmaattesten er en bekreftelse på at du er registrert i Foretaksregisteret.

Oppfølgingssøknader av patenter

De fleste av virksomheter som har registrert ett patent sier at de har levert oppfølgingssøknader til sin opprinnelige patent.

Verdsettelse av patenter og patentporteføljer

Etter å ha brukt ressurser på å finne opp, søke om patenter og håndheve sine rettigheter så er det muligens et spørsmål som gjenstår – hva er det verdt?

Bruk, salg og lisensiering av IP-rettigheter

Det er tre måter å skape verdi fra IP rettigheter. Bruk de, selg de eller lei de ut.

Patentkrenkelser

En gjennomgang av hva man kan gjøre ved patentkrenkelser.

Kartlegging av kjent teknikk

Før det er mulig å søke om å få patent på en ny teknisk løsning av et praktisk problem, må man forsikre seg om at andre ikke har registrert patent rettigheter på lignende tekniske løsninger.

Domenenavn – virksomhetens identitet på Internett

Et domenenavn fungerer som en adresse til informasjon og tjenester knyttet til en person eller en organisasjon på Internett.

Patent

Med et patent får du enerett i inntil 20 år til å utnytte din oppfinnelse kommersielt. Et patent beskytter en praktisk løsning på et problem, der løsningen er av teknisk karakter, har en teknisk effekt og er reproduserbar.

Medlemskjede (frivillig kjede)

Medlemskjede, også kalt frivillige kjeder, er en samling næringsdrivende som driver egne virksomheter, men som ønsker å oppnå fordeler av et samarbeid.

Franchise

Et franchisekonsept består av franchisegiveren og franchisetakeren, hvor forholdet dem i mellom er definert gjennom franchiseavtalen og franchisepakken.

Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)

Med filialforetak menes det at kjeden selv eier og drifter den lokale avdelingen og ansetter sentralt det personalet som er nødvendig.

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Vurder utleier før du inngår leiekontrakten

Får denne utleieren økonomiske problemer eller er av den mer useriøse typen, kan dette skape problemer som går ut over deg som leietaker.

Kontraktsforhandlinger

Hvilke kontraktsbetingelser du klarer å fremforhandle er avhengig av din forhandlingsposisjon.

Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse

Tenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.

Styret i bedriften

Hva er et styre, hvordan velges det, hvem velger det, hvor stort må det være, hvem kan sitte der og hvordan organiseres styret?

Hvem bør sitte i styret og hvordan avlønne dem?

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.

Styrets oppgaver og ansvar

Hvilke lovpålagte oppgaver og ansvar har et styre ovenfor aksjonærer, myndigheter, ansatte og andre interessegrupper?

Styreformannen

Hvem kan være styreformann i et aksjeselskap, hvilke krav stilles og hvilke oppgaver har styreformannen?

Bedriftsforsamling

Formelt trenger alle bedrifter som de tre siste årene gjennomsnittlig har hatt flere enn 200 ansatte en bedriftsforsamling bestående av minst 12 medlemmer.

Styreinstruks og formaliteter i styrearbeidet

En artikkel hvor vi ser på formalitetene før, under og etter et styremøte, slik at du er sikre på å følge korrekt og anbefalt fremgangsmåte.

Når må jeg registrere selskapet?

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Opphavsrett

Åndsverksloven gir opphavsrett til åndsverk. Opphavsretten er en enerett som gis til den som har skapt et åndsverk.

Arbeidstageroppfinnelser

Har du gjort en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet ditt, og er usikker på hvilke rettigheter du har til oppfinnelsen?

Design- og mønsterbeskyttelse

Design- eller mønsterbeskyttelse innebærer at man har enerett til å utnytte en bestemt design kommersielt, det vil si formen eller utseende til den varen man vil selge, i et begrenset tidsrom.

Varemerkebeskyttelse

Et varemerke er et kjennetegn du som næringsdrivende kan benytte for å skille dine varer og tjenester fra andres.

Huskeliste for et styre

Under finner du en huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet:

Praktisk gjennomføring

En gjennomgang av hvordan du bør gjennomføre leieprosessen når du skal leie næringseiendom.

Sjekkliste for leie av næringslokaler

Ved leie av næringslokaler anbefaler vi generelt følgende:

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"