Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 20 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Forretningsplanen bør starte med å angi selskapets forretningsgrunnlag etter styrets beretning. Forretninggrunnlaget – angir:

 1. hvorfor virksomheten ble etablert
 2. hva den holder på med og for hvem
 3. hvilke kundeverdier virksomheten skaper
 4. hva som er virksomhetens drøm for fremtiden
 5. hvilke verdier virksomheten er tuftet på

I praksis vil dette si at du må redegjøre kort for virksomhetens forretningside, misjon, visjon, omdømme og verdigrunnlag. Selve identiteten og selvbilde til virksomheten. Modellen under viser hvilke elementer som inngår i det vi kaller forretningsgrunnlaget.

rammeverket

Forretningside

En god forretningside må inneholde tre hovedkomponenter:

 1. En historie/ide – bakgrunnen for etableringen og en angivelse av hva som gjør virksomheten unik
 2. En misjon – virksomhetens oppgave
 3. En visjon – en drøm om fremtiden

forretningside

Historie/ide

En gode forretningside bør starte med historien bak forretningsideen, slik at leseren får innsikt i hvem som startet virksomheten, når og hvorfor den ble startet. Hva er historien bak etableringen? Var den basert på en innovasjon grunderen hadde skapt selv, en drøm om livet, en verdens krise, en personlig krise, at grunderen var arbeidsledighet eller hva?

Historien skal fortelle hva som gjorde grunderen så motivert at han eller hun valgt å bruke tiden, pengene og livet sitt på dette livsprosjektet (virksomheten). Historien skal fortelle hva som var energien som resulterte i at virksomheten ble etablert, da den forteller hva som var den opprinnelige intensjonen (visjonen) og oppgaven (misjonen) etableringen skulle løse for grunderen, kunden eller andre interessenter.

Dette bør være en historie eller rettere sagt et «eventyr» som ansatte, investorer og fremtidige nøkkelkunder lar seg motivere av, og som samtidig forteller litt om virksomhetens forretningsfilosofi og grunntankene til grunderen. Historien skal ikke være «tørr» eller «kjedelig». Den skal få folk til å ønske å jobbe i denne virksomheten og få leverandører og kunder lyst til å ta del i turen mot virksomhetens visjon.

Forretningsideen skal fortelle «hva virksomheten holder på med og for hvem».

Ide-delen av forretningsideen bør inneholde en definisjon av virksomhetens virksomhetsfelt. En definisjon som skal gi svar på:

 • Hva er det vi egentlig gjør ?
 • Hvem er våre kunder ?
 • Hvilken verdi tilfører vi dem og hvilke behov dekker vi ?
 • Hva ønsker vi å gjøre ?
 • Hvem bør vær de fremtidige kunder, og hva kan vi tilføre dem?

Misjon

Etter at du har angitt selskapets historie og forretningside angir du selskapets misjon. Misjonen skal gi leserne svar på  hva som er virksomhetens oppgave gjennom å forteller hva selskapet skaper eller ytes for sine kunder. Volvo produserer f.eks. biler til kjøpedyktige kunder med høyt krav til kvalitet og sikkerhet, mens SAS selger flytjenester til skandinaviske forretningsfolk.

Ut i fra et markedorientert syn bør misjonen være basert på tilfredsstillelse av kundebehov og ikke på å produsere bestemte produkter eller bruke bestemte teknologier. Et typisk eksempel er SAS, som for mange år siden forlot den produktorienterte innstillingen at bedriften var «et flyselskap som eide og drev fly» til å bli «et serviceselskap som skal dekke transportbehov, hvor hovedprodukt er fornøyde kunder».

Visjon

Visjonen skal angi virksomhetens ”drømved å gi svar på:

 

”HVORDAN ØNSKER VI AT VIRKSOMHETEN SKAL UTVIKLE SEG OG FREMSTÅ OM 10 ÅR? HVA DRIVER VIrksomheten PÅ MED DA?”

Visjonen bør være kort og lett å kommunisere, gjerne formulert som et slagord, slik at den skaper forståelse, aksept og begeistring for det virksomheten ønsker å drive på med (såvel innad som utad).

Visjonen formuleres som regel på bakgrunn av de verdiene som virksomheten har valgt som sine kjerneverdier i sitt verdigrunnlag.

Verdigrunnlag

Etter at visjonen er angitt bør du angi selskapets verdigrunnlag, eller rettere sagt hvilke kjerneverdier selskapet har valgt å bygge sin virksomhet og organisasjonskultur på. 

Med kjerneverdier menes:

«VERDIER SOM ER GRUNNLEGGENDE VIKTIG FOR VIRKSOMHETEN OG SOM FUNGERER SOM EN LEDESTJERNE VIRKSOMHETEN STYRER LIVET SITT ETTER»

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor virksomheten trenger å angi sitt verdigrunnlag, hvordan dette verdigrunnlaget skal brukes og hvilke verdier som bør inngå i selskapets verdigrunnlag viser jeg til vår artikkelserie om Verdibasert ledelse som tar for seg nettopp disse spørsmålene.

Omdømme

Selskapets omdømme er idag blitt ett av virksomhetens viktigste varige konkurransefortrinn. Dette fordi folk flest idag er mer opptatt av verditilbudets meta-verdier og leverandørens omdømme enn av fysisk kvalitet og pris. Dette fordi de fleste produkter idag er mer eller mindre identiske. Den viktigste differensiering faktoren er idag ofte blitt selskapets omdømme. Dette fordi det er enkelt å lansere ett nytt produkt eller modell, men nærmest umulig å endre omdømme selskapet har fått i kundenes bevissthet. 

Av denne grunn inngår omdømme som en del av virksomhetens forretninggrunnlag og må derfor omtales her. Hvilket omdømme har virksomheten, hva består omdømme av, hvor viktig er disse beslutningskriteriene for målgruppen og hvilken omdømme eller merkevarestrategi fører selskapet? 

Jeg anbefaler at du her leser vår artikkelserie om omdømme og merkevarebygging for å skaffe deg en oversikt over hvilke strategiske beslutninger som må treffes i forretningsplanen og hvordan omdømme beskrivelsen bør bygges opp i forretningsplanen.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Corporate Governance (selskapsledelse)Strategisk kjerne >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningsplan
  Forretningsplanen er et overordnet rammeverk for forretningsvirksomhetens fremtidige kurs og strategi. Den angir hvilke langsiktige og kortsiktige mål virksomheten skal nå, samt hvordan disse målene s...
  Presentasjon av forretningsplanen
  Råd og tips om hvordan du bør skrive forretningsplanen etter at den er ferdig utviklet.
  Forretningmodell
  Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp verdier.
  Verdiskapningprinsipp
  4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?
  Verditilbud
  Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
  Konkurransefortrinn
  Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.
  Produkter og tjenester
  For å gi leserne av forretningsplanen en oversikt over hva virksomheten holder på med og hva som genererer selskapets inntekter bør du starte med en side som kort forklarer hvilke produkter og tjenest...
  Forretningsplanens innhold
  EDet ser ut til at de aller fleste teoretikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.