Faktoranalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 40 av 40 artikler om Dataanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


faktoranalyseFaktoranalyse er ikke en selvstendig analysemetode, men en samlebetegnelse for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner (faktorer).

Faktoranalyser er med andre ord et arbeidsverktøy vi bruker for å redusere datamengden vår.

Ut i fra f.eks. 50 indikatorer som tar sikte på å forklare en fler-dimensjonal variabel, kan vi gjennom en faktoranalyse redusere dem til noen få. F.eks. til 5 – 6 faktorer.

Faktoranalyse er et kraftig multivariat verktøy, utviklet for å trekke struktur ut av data som i utgangspunktet kan virke overveldende og kaotisk. Ikke har det bare har det sitt opphav og lang fartstid i psykologien, det er også i økende grad på veg inn i andre samfunnsvitenskapelige disipliner,  samt biologi og medisin.

Faktoranalysens opprinnelse tilskrives gjerne Charles Spearman, som på begynnelsen av 1900 utviklet metoden som ledd i sin pionerende forskning på intelligens. Faktoranalysen (heretter FA) ble et verktøy for studiet av personlighet parallelt med økt aksept og interesse for trekkbegrepet, og særlig  takket være de omfattende studiene til kjemikerutdannede Raymond Cattell, og hans ønske om å danne en periodisk tabell for menneskelig personlighet.

Rundt midten av det 20 århundret hadde imidlertid FA falt i anseelse. Særlig grunnet en ukritisk promotering av en rekke overentusiastiske tilhengere. FA ble utropt til den statistiske metoden heller enn en (dog potent) statistisk metode (Christopher Watkins, 1998).

Faktoranalyse er i utgangspunktet en matematisk tung og regnemessig krevende metode. Den voldsomme økningen av datamaskiners hastighet og tilgjengelighet, samt utviklingen av et utall brukervennlige statistiske programpakker har ført til at metoden i langt større grad enn før er tilgjengelig for forskere.

”Looking ahead for a century, I suggest that factor analysis and the complementary multiple regression model are initiating a scientific revolution in the social sciences as profound and far-reaching as that initiated by the development of the calculus in physics” (R.J. Rummel ).

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Clusteranalyse
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en dataanalyse?
 • Arbeidsmodell for dataanalysen
 • Den analytiske vitenskaplige metode
 • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
 • Inndelingskriverier for dataanalysen
 • Antall kategorier (dataanalyse)
 • Protokoll, ordningsobservatorer og notasjon
 • Beskrivelse av utvalget, med fordelingsanalyse og frekvensfordeling
 • Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)
 • Prosentil og kvartil
 • Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)
 • Standardavvik og varians
 • Skjevhet og normalfordeling
 • Analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Generalisering og estimering av en stikkprøve
 • Konfidensintervall
 • Trangere konfidensintervall
 • Hypoteseprøving
 • Parvise sammenligninger
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Sannsynlighet og sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighet som relativ hyppighet i det lange løp (de store talls lov)
 • Kombinatorikk (statistikk)
 • Beregning av sannsynligheten av et snitt
 • Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet
 • Betinget sannsynlighet
 • Multivariate analyser
 • Multivariate metoder
 • Multippel regresjon
 • Diskriminantanalyse
 • Clusteranalyse
 • Faktoranalyse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.