Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Man kan ikke fastsette prisene utelukkende ut fra de interne forholdene. De eksterne faktorene, er forhold som bedriften selv ikke kan kontrollere. Disse faktorene er kanskje enda viktigere enn de interne. 

De viktigste enkeltfaktorene er:

segmentering-tid-vinter

Etterspørsel

Kjennskap til etterspørselsforholdene er avgjørende for å kunne sette riktig pris, da etterspørselen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren, sammen med kostnadene, som påvirker prisen. Ett av grunnprinsippene i markedsøkonomen er at etterspørselen i markedet til slutt vil avgjøre varens pris. Er etterspørselen høy og tilbudet lite, vil prisen automatisk stige.

Motsatt skjer dersom det oppstår ett stort tilbud på en lite etterspurt vare. Prisen av en vare vil derfor bli påvirket av hvor krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel er.

Markedstruktur

Hvordan markedet er sammensatt er også avgjørende i valg av prispolitikk. Antall konkurrerende foretak, deres innbyrdes størrelse og grad av produktdifferensiering er faktorer som spiller inn. Her må man også vurdere hvordan konkurrentene vil reagere på prispolitikken. Hvis du setter ned prisen, vil de følge etter?

Her må man med andre ord ta hensyn til hvilken markedsform man konkurrerer under:

– Fullkommen konkurranse
– Monopol
– Oligopol
– Monopolistisk konkurranse

Bransjepraksis

I mange bransjer er det etablert normer som prisene tilpasses. Disse prisleiene kan gjelde rabatter eller avanser, betalings- og kredittbetingelser osv.

Leverandørene

Leverandører av råvarer og andre produkter som er nødvendig for produksjonen, vil vanligvis ha stor betydning for prisen, da disse ofte utgjør størsteparten av tilvirkningskostnadene.

Konjunkturer

Prisen man kan ta for en vare eller en tjeneste må selvfølgelig ta hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet og bratsjen, samt den økonomiske situasjonen til de som skal kjøpe produktet eller tjenesten.

Myndigheter

En bedrift kan ikke alltid sette de priser den selv ønsker. Myndighetene overvåker og kontrollerer prisene på mange områder for å følge med i utviklingen. Dessuten har vi en egen Prislov som trekker opp retningslinjene på dette området. Les mer om dette under markedsrett.

Kunden

Stadig flere bedrifter baserer sin prissetting på «kundens verdioppfatning». Det inne-bærer at man prøver å få kundene til å verd-sette varen eller tjenesten.

Ut fra dette blir det kundenes verdioppfatning som bestemmer prisene – ikke kostnadene.

Fremgangsmåten henger nøye sammen med målgruppetankegangen, idet man utformer tilbudet ut fra bestemte segmenter og deres preferanser når det gjelder pris, kvalitet, service, garantier osv. Gjennom ulike former for analyser forsøker man så å finne frem til den eller de prisene kundene er villig til å betale. Det foretas anslag over hvor mye som kan selges til denne prisen, og på dette grunnlaget  beregnes så kostnadene salget vil påføre bedriften. For så å se om dette gir tilfredstillende resultat for bedriften. Er svaret positivt, går man videre med utviklingen av produkte eller tjenesten. Er svaret negativt, skrinlegges prosjektet.

Selvfølgelig er denne metoden usikker, bl.a. fordi kundene setter en verdi på en isolert vare, uten å ta hensyn til de andre forholdene som spiller inn. Fremgangsmåten er best egnet på bedriftvaremarkedet fordi det er forholdsvis få kunder, og vurderingen skjer ut fra konkrete og mer rasjonelle kriterier.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriftenMål for prispolitikken >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Pris og prisens rolle i en bedrift
  Prisen har en særstilling blant konkurransemidlene fordi den direkte påvirker salg og fortjeneste. En prisforhøyelse eller reduksjon har vanligvis større konsekvenser enn noen av de andre konkurransem...
  Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
  En gjennomgang av hvilke interne forhold som vil påvirke prispolitikken i en virksomhet.
  Mål for prispolitikken
  Mål for prispolitikken
  Prisdifferensiering
  Når en bedrift opererer på helt avskilte markeder, kan det være lønnsomt å selge produktet med forskjellig pris til ulike kjøpegrupper. Dette kalles prisdifferensiering eller prisdiskriminering.
  Prisstrategi og prispolitikk
  Faktorer som er avgjørende for bedriftens prisstrategi. Deriblant gå igjennom en planleggings modell for valg av prisstrategi.
  Rabatt og rabattpolitikk
  Pris er mer enn produktet eller tjenestens basisprisene. Et viktig virkemiddel i prispolitikken er rabatter.
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Freemium som forretningsmodell
  Freemium er en forretningmodell som går ut på å gi kunder en gratis «prøve» av virksomhetens teknologi – ofte med begrenset funksjonalitet, kapasitet eller reklame.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.