Du Pont-modellen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Du Pont-modellen

DuPont-modellen er en skjematisk måte å vise hvordan virksomhetens totalrentabilitet blir skapt. Formelen er her:

Totalrentabilitet = Overskuddsgrad x kapitalens omløpshastighet.

Overskuddsgrad = Overskudd / Omsetning.

Kapitalens omløpshastighet = Omsetning / Investert kapital.

Modellen viser hvor «skoen trykker» og dermed hvor det er mest relevant å sette inn tiltak for å bedre så vel inntjening som likviditet.

Du Pont-modellen kan for eksempel brukes for å se på hvordan de ulike logistikkaktivitetene påvirker bedriftens rentabilitet. Blant annet blir driftskostnadene påvirket av forskjellige logistikkkostnader, driftsinntektene blir påvirket gjennom leveringsservice, og den gjennomsnittlige investerte kapitalen varierer med størrelsen på anleggsmidlene og omløpsmidlene som kundefordringer og varebeholdningene.

Meningen med denne modellen er å få oversikt over hvordan kapitalen i bedriften er sammensatt, og å kartlegge hvor vi har utfordringer.

Ved å bruke det økonomiske bildet vi får frem gjennom Du Pont-modellen og overføre dette til hvor vi er i verdikjeden, kan vi oppnå effektiviseringsgevinster og bedring av kapitalen. På denne måten vil økonomistyringen kommer mer i forkant av resultatene enn det mange styrer etter i dag, og det vil da være lettere å stoppe negative trender i lønnsomheten. Dette kan være av stor betydning for virksomheter som har kommet litt skjevt ut. Faren for virksomheter som har dårlig lønnsomhet er at man kjører seg fast i en ond sirkel, som illustrert nedenfor, som kan være svært vanskelig å komme ut av igjen.

du-pont
Den onde sirkel

Virksomheter med dårlig lønnsomhet kan miste sin økonomiske frihet, og likviditeten blir etter hvert dårlig. Man ser i mange tilfeller at pengene er der, men at de sitter fast i eiendeler og fordringer. Ifølge Banken og Aarland (1997) kan det være slik at i tider med meget sterk konkurranse ikke alltid er at økt omsetning gir de største gevinstene på sikt, ofte er en krone spart bedre enn en krone i økt salg.

Når man befinner seg i en slik situasjon, kan veien videre se håpløs ut, men da kan man ofte oppnå store gevinster ved å kutte inn på de tradisjonelle logistikk-kostnadene. Dersom bedriften klarer å redusere kostnader knyttet til transport og ordrebehandling samtidig som man reduserer innkjøpskostnadene, er man godt på vei. Reduksjoner her vil få stor innvirkning på lønnsomheten.

Økonomistyring er en sentral del for å kunne følge opp dette, men kun den tradisjonelle varianten er ikke nok. Man er nødt til å drive strategisk planlegging av økonomisk fremtid og optimalisering av sammensatte verdikjedeaktiviteter for å få en klar sammenheng mot økonomifunksjonen. 

Et hovedmål i denne prosessen bør være å tjene penger ved å øke nettofortjenesten, samtidig som avkastningen og kontantstrømmen stiger. Vi trenger et relativt mål som avkastning på investert kapital, altså et forhold mellom penger tjent og penger investert. Samtidig er det viktig å følge kontantstrømmen og tilgangen på likvide midler i bedriften. Også kontantstrøm blir et viktig målekriterium når vi arbeider med verdikjedeeffektivisering.

Ved å bruke verdikjeden som utgangspunkt vil vi se hvilke faktorer som må oppfylles for at bedriften skal nå sine mål. Vi må prioritere å fokusere på det som gir størst merverdi og best økonomisk resultat. Det blir lettere å forstå de økonomiske sammenhengene i bedriften når økonomi blir knyttet til verdikjedetankegangen.

En hoved forutsetning for at bedriften skal utvikle seg økonomisk slik som det er beskrevet i modellen under, er at vi har kompetente og motiverte medarbeidere som har personlige mål som har sammenheng med helheten. Dersom vi tenker på salg som noe som genererer penger, blir det avgjørende hvor hurtig systemet kan få til dette. Beholdningene blir da sett på som penger bedriften har investert i fordi det er meningen at beholdningen skal selges. Driftskostnader blir til slutt penger vi bruker for å gjøre om beholdningene til salg. For aktivitetene i verdikjeden kan dette uttrykkes som at vi skal øke salget samtidig som beholdningene og driftskostnader reduseres. Dette krever kompetente og motiverte medarbeidere (Banken, Aarland, 1997)

Merverdi modell
Sammenheng i aktiviteter og funksjoner for å skaffe merverd

 

Kilder:

 • Banken, K & Aarland, R (1997). Logistikk, ledelse og marked. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
 • Silje-Marit Dingstad og Therese Haave%202.pdf
 • https://www.lederkilden.no/ordliste/du-pont-modell
 • http://no.wikipedia.org/wiki/Totalrentabilitet
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Økonomistyring
    Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Hva er en ressurs?
 • Hvilke ressurser har en virksomhet?
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Prognoser og busjetter
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Ressursforvaltning
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Økonomistyring
 • Du Pont-modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
  Definisjon av begrepene økonomi og økologi, samtidig som jeg ser på sammenhengen mellom begrepene.
  SWIMA / VRIO - analyse (ressursanalyse)
  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.
  Ressursperspektivet
  Ressurs perspektivet er viktig i SV-ledelse fordi ressursene virksomheten har til rådighet avgjør virksomhetens evne til å handle og utfolde seg.
  ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
  Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.
  Hvilke ressurser har en virksomhet?
  Ressursenee kan deles opp på mange ulike måter. De vanligste er å operere med følgende ressurstyper
  Kostnadsanalyse
  Med kostnad menes forbruk av ressurser målt i penger. Dette forbruket må analyseres gjennom kostnadsanalyser. Her lærer du mer om dette.
  Innkjøp
  Fokus på innkjøp som fag har endret seg vesentlig de senere årene. Det er mange årsaker til dette, blant annet den sterke fokuseringen på kapital og lagerkostnader
  Lagerstyring
  Lagerstyringen inkluderer styring av de totale lagerinvesteringene, modeller for å bestemme bestillingsmengder og sikkerhetslagre, valg av servicenivåer og utviklingen av en servicestrategi
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.